nbhkdz.com冰点文库

4(2)对数与对数函数练习题

时间:2014-12-14


对数与对数函数练习题
一.选择题 1.若 3 =2,则 log38-2log36 用 a 的代数式可表示为( (A)a-2 (B)3a-(1+a) (C)5a-2
2

a


2

(D)3a-a )

2.2loga(M-2N)=logaM+logaN,则 (A)
2

M 的值为( N

1 4
2

(B)4

(C)1

(D)4 或 1

3.已知 x +y =1,x>0,y>0,且 loga(1+x)=m,loga (A)m+n (B)m-n

1 y ? n, 则 log a 等于( ) 1? x 1 1 (C) (m+n) (D) (m-n) 2 2
) (C)35
? 1 2

4.如果方程 lg2x+(lg5+lg7)lgx+lg5·lg7=0 的两根是α 、β ,则α ·β 的值是( (A)lg5·lg7 (B)lg35 (D)

1 35

5.已知 log7[log3(log2x)]=0,那么 x (A)

等于(

) (D)

1 3

(B)

1 2 3

(C)

1 2 2


1 3 3

6.函数 y=lg(

2 ? 1 )的图像关于( 1? x

(A)x 轴对称 (B)y 轴对称(C)原点对称 (D)直线 y=x 对称 7.函数 y=log(2x-1) 3x ? 2 的定义域是( (A) ( )

2 1 2 1 ,1) ? (1,+ ? ) (B) ( ,1) ? (1,+ ? ) (C) ( ,+ ? ) (D) ( ,+ ? ) 3 2 3 2
2

8.函数 y=log 1 (x -6x+17)的值域是(
2

) (D)[3,+ ? ]

(A)R

(B)[8,+ ? ]
2

(C) (- ? ,-3) )

9.函数 y=log 1 (2x -3x+1)的递减区间为(
2

(A) (1,+ ? )(B) (- ? , 10.函数 y=(

3 1 1 ] (C) ( ,+ ? ) (D) (- ? , ] 4 2 2

( x ?2)

1 x 2 +1 ) +2,(x<0)的反函数为( 2
( x ?2)

(A)y=- log 1
2

? 1( x ? 2)

(B) log 1
2

? 1( x ? 2)

(C)y=- log 1
2

( x ?2)

5 5 ( x ?2) ? 1(2 ? x ? ) (D)y=- log 1 ? 1(2 ? x ? ) 2 2 2

1

11.若 logm9<logn9<0,那么 m,n 满足的条件是( ) (A)m>n>1 (B)n>m>1 (C)0<n<m<1 (D)0<m<n<1 12.loga

2 ? 1 ,则 a 的取值范围是( 3 2 (A) (0, ) ? (1,+ ? ) 3 2 (C) ( ,1 ) 3
2 ,+ ? ) 3 2 2 (D) (0, ) ? ( ,+ ? ) 3 3
(B) (

13.若 1<x<b,a=log bx,c=logax,则 a,b,c 的关系是( ) (A)a<b<c (B)a<c<b (C)c<b<a (D)c<a<b 14.下列函数中,在(0,2)上为增函数的是( ) (A)y=log 1 (x+1)(B)y=log2 x 2 ? 1 (C)y=log2
2

1 1 2 (D)y=log (x -4x+5) x 2


15.下列函数中,同时满足:有反函数,是奇函数,定义域和值域相同的函数是( (A)y=

1? x e x ? e?x 3 (B)y=lg (C)y=-x 1? x 2

(D)y= x

16.已知函数 y=loga(2-ax)在[0,1]上是 x 的减函数,则 a 的取值范围是( ) (A) (0,1) (B) (1,2) (C) (0,2) (D)[2,+ ? ) 17.已知 g(x)=loga x ? 1 (a>0 且 a ? 1)在(-1,0)上有 g(x)>0,则 f(x)=a
x ?1

是((A)在(- ? ,0)上的增函数 (B)在(- ? ,0)上的减函数 (C)在(- ? ,-1)上的增函数 (D)在(- ? ,-1)上的减函数 b a 18.若 0<a<1,b>1,则 M=a ,N=logba,p=b 的大小是( ) (A)M<N<P (B)N<M<P (C)P<M<N (D)P<N<M 2 19. “等式 log3x =2 成立”是“等式 log3x=1 成立”的( ) (A)充分不必要条件 (B)必要不充分条件 (C)充要条件 (D)既不充分也不必要条件 20.已知函数 f(x)= lg x ,0<a<b,且 f(a)>f(b),则( )

(A)ab>1 (B)ab<1 (C)ab=1 (D)(a-1)(b-1)>0 二.填空题 2m+n 1.若 loga2=m,loga3=n,a = 。 2.函数 y=log(x-1)(3-x)的定义域是 。 2 3.lg25+lg2lg50+(lg2) = 。 4.函数 f(x)=lg( x 2 ? 1 ? x )是
2 2

(奇、偶)函数。 。

5.已知函数 f(x)=log0.5 (-x +4x+5),则 f(3)与 f(4)的大小关系为 6.函数 y=log 1 (x -5x+17)的值域为
2

。 。 。

7.函数 y=lg(ax+1)的定义域为(- ? ,1) ,则 a= 8.若函数 y=lg[x +(k+2)x+
2

5 ]的定义域为 R,则 k 的取值范围是 4

2

9.函数 f(x)=

10x 的反函数是 1 ? 10x10.已知函数 f(x)=( 则当 x<0 时,g(x)= 三.解答题

1 x -1 ) ,又定义在(-1,1)上的奇函数 g(x),当 x>0 时有 g(x)=f (x), 2


1. 若 f(x)=1+logx3,g(x)=2log x 2 ,试比较 f(x)与 g(x)的大小。

2. 已知函数 f(x)=

10 x ? 10? x 。 10 x ? 10? x

(1)判断 f(x)的单调性; -1 (2)求 f (x)。

3. 已知 x 满足不等式 2(log2x) -7log2x+3 ? 0,求函数 f(x)=log2
2

x x ? log 2 的最大值和最 2 4

小值。

3

4. 已知函数 f(x -3)=lg (1)f(x)的定义域; (3)求 f(x)的反函数;

2

x2 , x2 ? 6
(2)判断 f(x)的奇偶性; (4)若 f[ ? ( x) ]=lgx,求 ? (3) 的值。

5. 设 0<x<1,a>0 且 a ? 1,比较 loga (1 ? x) 与 loga (1 ? x) 的大小。

m x2 ? 8 x ? n 6. 已知函数 f(x)=log3 的定义域为 R,值域为[0,2],求 m,n 的值。 x2 ?1

4

7. 已知 x>0,y ? 0,且 x+2y=

1 ,求 g=log 2

1 2

(8xy+4y +1)的最小值。

2

y?
8.求函数

4 ? x2 lg(| x | ? x ) 的定义域.

9.已知函数 y ? loga (2 ? ax ) 在[0,1]上是减函数,求实数 a 的取值范围.

10.已知 f (x) ? loga (x ? 1 ? a ) ,求使 f(x)>1 的 x 的值的集合.

5

对数与对数函数练习题答案
一、选择题 题号 答案 题号 答案 1 A 11 C 2 B 12 A 3 D 13 D 4 D 14 D 5 C 15 C 6 C 16 B 7 A 17 C 8 C 18 B 9 A 19 B 10 D 20 B

二、填空题 1.12 2.{x 1 ? x ? 3 且 x ? 2 }

?3 ? x ? 0 ? 由 ?x ? 1 ? 0 ?x ? 1 ? 1 ?

解得 1<x<3 且 x ? 2 。

3.2 4.奇

? x ? R且f (? x) ? lg( x 2 ? 1 ? x) ? lg

1 x ?1 ? x
2

? ? lg( x 2 ? 1 ? x) ? ? f ( x),? f ( x)

为奇函数。 5.f(3)<f(4) 2 2 2 2 设 y=log0.5u,u=-x +4x+5, 由 -x +4x+5>0 解 得 -1<x<5 。 又 ? u=-x +4x+5=-(x-2) +9, ∴ 当 2 2 x ? (-1,2)时,y=log0.5(-x +4x+5)单调递减;当 x ? [2,5]时,y=log0.5(-x +4x+5)单调递减, ∴f(3)<f(4) 6.(- ?,?3 ) 7.-1 8.- 5 ? 2 ? k ? 5 ? 2 ∵x -6x+17=(x-3) +8 ? 8 ,又 y=log
2 2

1u 2

单调递减,∴ y ? ?3

5 5 ? y=lg[x2+(k+2)x+ ]的定义域为 R,∴ x2+(k+2)x+ >0 恒成立,则 ? (k+2)2-5<0, 4 4
即 k +4k-1<0,由此解得- 5 -2<k< 5 -2
2

9.y=lg

x (0 ? x ? 1) 1? x

y=

10x y y x ? 0,? 0 ? y ? 1, 又x ? lg ,? 反 函 数 为 y=lg , 则 10 = x 1? y 1? y 1 ? 10

x (0 ? x ? 1) 1? x 1 10.-log (-x) 2 1 x 1 1 -1 已知 f(x)=( ) ,则 f (x)=log x,∴当 x>0 时,g(x)=log x,当 x<0 时,-x>0, ∴g(-x) 2 2 2

6

=log

1 1 (-x),又∵g(x)是奇函数,∴ g(x)=-log (-x)(x<0) 2 2

三、解答题 1. f(x)-g(x)=logx3x-logx4=logx

4 3x 时,f(x)=g(x);当 .当 0<x<1 时,f(x)>g(x);当 x= 3 4 4 4 1<x< 时,f(x)<g(x);当 x> 时,f(x)>g(x)。 3 3

2. (1)f(x)=

102 x ? 1 , x ? R.设x1 , x2 ? (??,??) , 102 x ? 1

, 且 x1<x2,f(x1)-f(x2)= f(x)为增函数。 (2)由 y=

102 x1 ? 1 102 x2 ? 1 2(102 x1 ? 102 x2 ) 2x1 2x <0,( ∵ 10 <10 2) ∴ ? ? 2 x1 2 x2 2 x1 2 x2 10 ? 1 10 ? 1 (10 ? 1)(10 ? 1)

102 x ?1 2x 1 ? y . 得 10 = 2x 1? y 10 ? 1
1 1? y 1 1? x lg . ? f ?1 ( x) ? lg ( x ? (?1,1) )。 2 1? y 2 1? x
2

∵10 >0, ∴-1<y<1,又 x=

2x

3. 由

2 ( log2x )

-7log2x+3

? 0

解 得

1 2

? log2x ? 3 。 ∵

3 1 3 x x ? log 2 ? (log 2 x ? 1) (log2x-2)=(log2x- )2- ,∴当 log2x= 时,f(x) 2 4 2 2 4 1 取得最小值- ;当 log2x=3 时,f(x)取得最大值 2。 4
f(x)=log2

x?3 x2 ( x 2 ? 3) ? 3 ? 0 得 x2-3>3,∴ f(x)的 4. (1)∵f(x -3)=lg 2 ,∴f(x)=lg ,又由 2 x?3 x ?6 ( x ? 3) ? 3
2

定义域为(3,+ ? ) 。 (2)∵f(x)的定义域不关于原点对称,∴ f(x)为非奇非偶函数。 (3)由 y=lg

x?3 3(10 y ? 1) 3(10x ? 1) -1 , 得 x= ( x ? 0) , x>3, 解得 y>0, ∴ f (x)= ? x?3 10 y ? 1 10x ? 1

(4) ∵f[ ? (3) ]=lg

? (3) ? 3 ? (3) ? 3 ? lg 3 ,∴ ? 3 ,解得 ? (3)=6。 ? (3) ? 3 ? (3) ? 3
lg(1 ? x) lg a
-

5.∵ loga (1 ? x) ? loga (1 ? x) ?

lg(1 ? x) lg a

??

1 lg(1 ? x 2 ) ? 0 ? x ? 1, 则 lg(1 ? x 2 ),? lg aloga (1 ? x) ? loga (1 ? x) ? 0, 即 log a(1 ? x) ? loga (1 ? x)

7

m x2 ? 8 x ? n y 6 . 由 y=log3 ,得 3= 2 x ?1

m x2 ? 8 x ? n y 2 y , 即 ( 3 -m ) x -8x+3 -n=0. ∵ x2 ?1

y y 2y y y x ? R,? ? ? 64 -4(3 -m)(3 -n) ? 0, 即 3 -(m+n)· 3 +mn-16 ? 0 。 由 0? y ? 2 , 得1 ? 3 ? 9

,由根与系数的关系得 ? 7.由已知 x=

?m ? n ? 1 ? 9 ,解得 m=n=5。 ?m n ? 16 ? 1 ? 9

1 1 -2y>0,? 0 ? y ? ,由 g=log 2 4 1 2 4 1 1 1 1 2 2 (8xy+4y +1)=log (-12y +4y+1)=log [-12(y- ) + ], ? 当 y= ,g 的最小值为 2 2 2 6 3 6
4 3

log 1
2

? ?4 ? x 2 ? 0 ?? 2 ? x ? 2 ? ? ?| x | ? x ? 0 ? ?x ? 0 ?| x | ? x ? 1 ? 1 ? ?x ? 2 ? 8.解:

1 1 0?x? 或 ?x?2 2 2 ∴ 1 1 (0, ) ? ( , 2] 2 . ∴函数的定义域是 2
9. 解: ∵a 是对数的底数∴a>0 且 a≠1∴函数 u=2-ax 是减函数∵函数 y ? loga (2 ? ax ) 是 减函数

∴a>1( loga u 是增函数)∵函数的定义域是

2 ? ax ? 0 ? x ?

2 2 (??, ) a ∴定义域是 a ∵函数

2 [0, 1] ? ) 2 ?1? a ? 2 ? (??, a ∴a 在区间[0,1]上有意义是减函数∴ ∴1<a<2.
10.解:f(x)>1 即

?x ? 1 ? a ? 0 ?x ? a ? 1 ?? ? loga (x ? 1 ? a ) ? 1 当 a>1 时 ?x ? 1 ? a ? a ?x ? 2a ? 1 ∴解为 x>2a-1
当 0<a<1 时

8

?x ? 1 ? a ? 0 ?x ? a ? 1 ?? ? ?x ? 1 ? a ? a ?x ? 2a ? 1 ∵a-1<2a-1∴解为 a-1<x<2a-1
∴当 a>1 时,{x|x>2a-1} 当 0<a<1 时,{x|a-1<x<2a-1}均能使 f(x)>1 成立.

9


赞助商链接

对数函数练习题(1)

对数函数练习题(1) - 1.函数 y=2+log2x(x≥1)的值域为( ) D.[3,+∞) ) A.(2,+∞) B.(-∞,2)C.[2,+∞) 2.函数 y= 1 log ?2x-...

高中数学对数函数经典练习题及答案

仁文教育 高一对数函数练习题 教师 吴俊良 高一数学对数函数经典练习题 一、...m ? n? 2 ). (D). 4. 若 x 1 , x 2 是方程 lg x +(lg3+lg2...

第四章指数函数与对数函数章测试题

章指数函数与对数函数测试题_理学_高等教育_教育专区。指数函数与对数函数...loga N 2 . A、①②③④ 答案:B B、①③ C、②④ D、② 试题解析:①...

中职数学基础模块(上)第四章指数函数与对数函数测试题

中职数学基础模块(上)第章指数函数与对数函数测试题_理学_高等教育_教育专区...lg1 ? 1 4. 已知:函数 y = ax 的图像过点(-2,9) ,则 f (1) = ...

高考大一轮总复习2.6对数与对数函数

高考大一轮总复习2.6对数与对数函数_高三数学_数学_高中教育_教育专区。§ 2....?f?x+1?,x<4, [答案] 1 24 1 1 [典题 1] (1)设 2 =5 =m,且...

...模块上册第四单元《指数函数与对数函数》练习题(中...

数学基础模块上册第单元《指数函数与对数函数练习题(中职技术院校适用) - 第 4 章单元检测题 一,选择题 1,下列命题中正确的是( A -a 一定是负数 C 若...

中职数学基础模块(上)第四章指数函数与对数函数测试题

中职数学基础模块(上)第章指数函数与对数函数测试题 - 第章 指数函数与对数函数测试题 姓名: 得分: C. log3 0.7 ? 0.73 ? 30.7 D. log3 0.7 ...

高中数学必修1-2.2.2《对数函数及其性质》同步练习(1)

2.2.2对数函数及其性质》同步练习(1)一、选择题 1.对数函数的图象过点 M(16,4),则此对数函数的解析式为( A.y=log2x 1 C.y=log x 2 [答案] A...

2013-2017高考分类汇编第2章函数4指数函数与对数函数(...

2013-2017高考分类汇编第2函数4指数函数与对数函数(理科)_高三数学_数学_高中教育_教育专区。第节 指数函数与对数函数 题型 24 指(对)数运算及指(对)数...

高中数学(必修1)2.2《对数函数》同步测试题之二

高中数学(必修1)2.2对数函数》同步测试题 - 对数函数 一、选择题(共 27 题,题分合计 135 分) ?2 1.设 a ? log0.3 4,b ? log4 3,c ? ...