nbhkdz.com冰点文库

高中一轮复习理数:课时达标检测(九) 对数与对数函数

时间:


课时达标检测(九) 对点练(一) 对数的运算 对数与对数函数 [小题对点练——点点落实] 1.(2018· 山西重点协作体模拟)已知 log7[log3(log2x)]=0,那么 x 1 A. 3 C. 3 3 B. D. 3 6 2 4 ? 1 2 =( ) 解析:选 D 由条件知,log3(log2x)=1,∴log2x=3,∴x=8,∴x 27? ? 3 2.(2018· 德阳模拟)计算:? ? 8 ? +log2(log216)=________. ? ? 2?-3× ? 2 8 ? 3? 解析:原式=? +log24= +2= . ?3? 3 3 ? 1? 1 ? 1 2 = 2 .故选 D. 4 答案: 8 3 1 1 1 3.(2018· 江西百校联盟模拟)已知 14a=7b=4c=2,则 - + =________. a b c 1 1 1 解析:14a=7b=4c=2,则 a=log142,b=log72,c=log42,∴ =log214, =log27, = a b c 1 1 1 log24,∴a-b+ c=log214-log27+log24=log28=3. 答案:3 8 4.(2018· 成都外国语学校模拟)已知 2x=3,log4 =y,则 x+2y 的值为________. 3 8 8 1 8 8 解析:由 2x=3,log4 =y 得 x=log23,y=log4 = log2 ,所以 x+2y=log23+log2 = 3 3 2 3 3 log28=3. 答案:3 x 5.若 lg x+lg y=2lg(x-2y),则 的值为________. y 解析:∵lg x+lg y=2lg(x-2y), ∴xy=(x-2y)2,即 x2-5xy+4y2=0, 即(x-y)(x-4y)=0,解得 x=y 或 x=4y. 又 x>0,y>0,x-2y>0, 故 x=y 不符合题意,舍去. x ∴x=4y,即 y=4. 1 答案:4 对点练(二) 对数函数的图象及应用 1.(2018· 广东韶关南雄模拟)函数 f(x)=xa 满足 f(2)=4,那么函数 g(x)=|loga(x+1)|的 图象大致为( ) 解析:选 C 法 一 : ∵ f(2) = 4 , ∴ 2a = 4 , 解 得 a = 2 , ∴ g(x) = |log2(x + 1)| = ?log2?x+1?,x≥0, ? ? ∴当 x≥0 时,函数 g(x)单调递增,且 g(0)=0;当-1<x<0 时, ?-log2?x+1?,-1<x<0, ? 函数 g(x)单调递减.故选 C. 法二:由 f(2)=4,即 2a=4 得 a=2,∴g(x)=|log2(x+1)|,函数 g(x)是由函数 y=|log2x| 向左平移一个单位得到的,只有 C 项符合,故选 C. 2.(2018· 深圳模拟)已知函数 f(x)=|lg x|.若 0<a<b,且 f(a)=f(b),则 a+2b 的取值范围 是( ) A.(2 2,+∞) C.(3,+∞) 解析:选 C B.[2 2,+∞) D.[3,+∞) f(x)=|lg x|的图象如图所示,由题知 f(a)=f(b),则 有 0<a<1<b, ∴f(a)=|lg a|=-lg a, f(b)=|lg b|=lg b, 即-lg a=lg b, 1 1 1 1 则 a=b,∴a+2b=2b+b.令 g(b)=2b+b,g′(b)=2- 2,显然当 b b 1 ∈(1,+∞

赞助商链接

_学年高中数学课时达标检测(十八)对数函数的图象及性质...

_学年高中数学课时达标检测(十八)对数函数的图象及性质新人教A版必修1 - 课时达标检测(十八) 一、选择题 1.函数 y=2+log2x(x≥1)的值域为( A.(2,+∞...