nbhkdz.com冰点文库

饱和蒸汽或过热蒸汽热焓值表

时间:2015-08-31


能源统计报表制度

— 1 —

附表三:热焓表(饱和蒸汽或过热蒸汽)
1、饱和蒸汽压力- 焓表(按压力排列) 压力 MPa
0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 0.080 0.090 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90

温度℃
6.98 17.51 24.10 28.98 32.90 36.18 39.02 41.53 43.79 45.83 54.00 60.09 64.99 69.12 75.89 81.35 85.95 89.96 93.51 96.71 99.63 104.81 109.32 113.32 116.93 120.23 127.43 133.54 138.88 143.62 147.92 151.85 158.84 164.96 170.42 175.36

焓 KJ / kg
2513.8 2533.2 2545.2 2554.1 2561.2 2567.1 2572.2 2576.7 2580.8 2584.4 2598.9 2609.6 2618.1 2625.3 2636.8 2645.0 2653.6 2660.2 2666.0 2671.1 2675.7 2683.8 2690.8 2696.8 2702.1 2706.9 2717.2 2725.5 2732.5 2738.5 2743.8 2748.5 2756.4 2762.9 2768.4 2773.0

压力 MPa
1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.40 1.50 1.90 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.50 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0

温度℃
179.88 184.06 187.96 191.6 195.04 198.28 201.37 204.3 207.1 209.79 212.37 217.24 221.78 226.03 230.04 233.84 242.54 250.33 263.92 275.56 285.8 294.98 303.31 310.96 318.04 324.64 330.81 336.63 342.12 347.32 352.26 356.96 361.44 365.71 369.79 373.68

焓 KJ / kg
2777.0 2780.4 2783.4 2786.0 2788.4 2790.4 2792.2 2793.8 2795.1 2796.4 2797.4 2799.1 2800.4 2801.2 2801.7 2801.9 2801.3 2799.4 2792.8 2783.3 2771.4 2757.5 2741.8 2724.4 2705.4 2684.8 2662.4 2638.3 2611.6 2582.7 2550.8 2514.4 2470.1 2413.9 2340.2 2192.5

能源统计报表制度

— 2 —

2、饱和蒸汽温度-焓表(按温度排列)
温度℃ 0 0.01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

压力 MPa
0.000611 0.000611 0.000657 0.000705 0.000758 0.000813 0.000872 0.000935 0.001001 0.001072 0.001147 0.001227 0.001312 0.001402 0.001497 0.001597 0.001704 0.001817 0.001936 0.002063 0.002196 0.002337 0.002642 0.002982 0.00336 0.003779 0.004242 0.005622 0.007375 0.009582 0.012335 0.01574 0.019919 0.025008 0.031161 0.038548

焓 KJ / kg
2501.0 2501.0 2502.8 2504.7 2506.5 2508.3 2510.2 2512.0 2513.9 2515.7 2517.5 2519.4 2521.2 2523.0 2524.9 2526.7 2528.6 2530.4 2532.2 2534.0 2535.9 2537.7 2541.4 2545.0 2543.6 2552.3 2555.9 2565.0 2574.0 2582.9 2591.8 2600.7 2609.5 2618.2 2626.8 2635.3

温度℃
80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 20 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 371 372 373 374

压力 MPa
0.047359 0.057803 0.070108 0.084525 0.101325 0.14326 0.19854 0.27012 0.36136 0.47597 0.61804 0.79202 1.0027 1.2552 1.5551 1.9079 2.3201 2.7979 3.348 3.9776 4.694 5.5051 6.4191 7.4448 8.5917 9.8697 11.29 12.865 14.608 16.537 18.674 21.053 21.306 21.562 21.821 22.084

焓 KJ / kg
2643.8 2652.1 2660.3 2668.4 2676.3 2691.8 2706.6 2720.7 2734 2746.3 2757.7 2768 2777.1 2784.9 2791.4 2796.4 2799.9 2801.7 2801.6 2799.5 2795.2 2788.3 2778.6 2765.4 2748.4 2726.8 2699.6 2665.5 2622.3 2566.1 2485.7 2335.7 2310.7 2280.1 2238.3 2150.7

能源统计报表制度

— 3 —

3、过热蒸汽温度、压力-焓表(一) 焓 KJ / kg MPa T (℃)
0 10 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 350 400 420 440 450 460 480 500 520 540 550 560 580 600

0.01
0 42 83.9 167.4 2611.3 2649.3 2687.3 2725.4 2763.6 2802 2840.6 2879.3 2918.3 2957.4 2996.8 3036.5 3076.3 3177 3279.4 3320.96 3362.52 3383.3 3404.42 3446.66 3488.9 3531.82 3574.74 3593.2 3618 3661.6 3705.2

0.1 0.1 42.1 84 167.5 251.2 335 2676.5 2716.8 2756.6 2796.2 2835.7 2875.2 2914.7 2954.3 2994.1 3034 3074.1 3175.3 3278 3319.68 3361.36 3382.2 3403.34 3445.62 3487.9 3530.9 3573.9 3595.4 3617.22 3660.86 3704.5

0.5 0.5 42.5 84.3 167.9 251.2 335.3 419.4 503.9 589.2 2767.3 2812.1 2855.5 2898 2939.9 2981.5 3022.9 3064.2 3167.6 3217.8 3313.8 3355.9 3377.1 3398.3 3440.9 3483.7 3526.9 3570.1 3591.7 3613.64 3657.52 3701.4

1 1 43 84.8 168.3 251.9 335.7 419.7 504.3 589.5 675.7 2777.3 2827.5 2874.9 2920.5 2964.8 3008.3 3051.3 3157.7 3264 3306.6 3349.3 3370.7 3392.1 3435.1 3478.3 3521.86 3565.42 3587.2 3609.24 3653.32 3697.4

3 3 44.9 86.7 170.1 253.6 337.3 421.2 505.7 590.8 676.9 764.1 853 943.9 2823 2885.5 2941.8 2994.2 3115.7 3231.6 3276.9 3321.9 3344.4 3366.8 3411.6 3456.4 3501.28 3546.16 3568.6 3591.18 3636.34 3681.5

5 5 46.9 88.6 171.9 255.3 338.8 422.7 507.1 592.1 678 765.2 853.8 944.4 1037.8 1135 2857 2925.4 3069.2 3196.9 3245.4 3293.2 3316.8 3340.4 3387.2 3433.8 3480.12 3526.44 3549.6 3572.76 3619.08 3665.4

能源统计报表制度

— 4 —

4、过热蒸汽温度、压力-焓表(二) 焓 KJ / kg MPa T (℃)
0 10 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 350 400 420 440 450 460 480 500 520 540 550 560 580 600 7.00 7.10 48.80 90.40 173.60 256.90 340.40 424.20 508.50 593.40 679.20 766.20 854.63 945.00 1038.00 1134.70 1236.70 2839.20 3017.00 3159.70 3211.02 3262.34 3288.00 3312.44 3361.32 3410.20 3458.60 3506.40 3530.20 3554.10 3601.60 3649.00 10 10.1 51.7 93.2 176.3 259.4 342.8 426.5 510.6 595.4 681 767.8 855.9 946 1038.4 1134.3 1235.2 1343.7 2924.2 3098.5 3155.98 3213.46 3242.2 3268.58 3321.34 3374.1 3425.1 3475.4 3500.4 3525.4 3574.9 3624 14 14.1 55.6 97 179.8 262.8 346 429.5 513.5 598 683.4 769.9 857.7 947.2 1039.1 1134.1 1233.5 1339.5 2753.5 3004 3072.72 3141.44 3175.8 3205.24 3264.12 3323 3378.4 3432.5 3459.2 3485.8 3538.2 3589.8 20 20.1 61.3 102.5 185.1 267.8 350.8 434 517.7 602 687.1 773.1 860.4 949.3 1040.3 1134 1231.6 1334.6 1648.4 2820.1 2917.02 3013.94 3062.4 3097.96 3169.08 3240.2 3303.7 3364.6 3394.3 3423.6 3480.9 3536.9 25 25.1 66.1 107.1 189.4 272 354.8 437.8 521.3 605.4 690.2 775.9 862.8 951.2 1041.5 1134.3 1230.5 1331.5 1626.4 2583.2 2730.76 2878.32 2952.1 2994.68 3079.84 3165 3237 3304.7 3337.3 3369.2 3431.2 3491.2 30 30 70.8 111.7 193.8 276.1 358.7 441.6 524.9 603.1 693.3 778.7 856.2 953.1 1024.8 1134.8 1229.9 1329 1611.3 2159.1 2424.7 2690.3 2823.1 2875.26 2979.58 3083.9 3166.1 3241.7 3277.7 3312.6 3379.8 3444.2


饱和蒸汽或过热蒸汽热焓值表.doc

饱和蒸汽或过热蒸汽热焓值表 - 能源统计报表制度 1 附表三:热焓表(饱

蒸汽温度与焓值对照表.pdf

蒸汽温度与焓值对照表 - 热焓表(饱和蒸汽或过热蒸汽) 1) 饱和蒸汽压力- 焓

蒸汽和饱和蒸汽热焓表_图文.doc

热焓表(饱和蒸汽或过热蒸汽) 热焓表(饱和蒸汽或过热蒸汽) 1、饱和蒸汽压力-

水蒸气焓值表1.doc

水蒸气焓值表1 - 水蒸气热焓表(饱和蒸汽或过热蒸汽) 1) 饱和蒸汽压力- 焓

蒸汽焓值表_图文.doc

蒸汽焓值表_能源/化工_工程科技_专业资料。热焓表(饱和蒸汽或过热蒸汽) 1、饱

过热蒸汽焓值自动计算表.xls

过热蒸汽焓值自动计算表_电力/水利_工程科技_专业资料。输入温度或压力,自动计算出焓值 水和水蒸气焓值计算 过热蒸汽饱和蒸汽 饱和水 压力 温度 焓h 压力 ...

热焓表.doc

蒸汽和饱和蒸汽热焓表 6页 1财富值 湿空气热焓表 2页 1财富值 饱和蒸汽热焓值表 5页 1财富值 热焓表(饱和蒸汽或过热蒸汽... 4页 1财富值喜欢...

饱和蒸汽热焓值表_图文.doc

饱和蒸汽热焓值表 - 用于计算蒸汽理论热值的参考表... 饱和蒸汽热焓值表_自然科学_专业资料。用于计算蒸汽理论...喜欢此文档的还喜欢 饱和蒸汽或过热蒸汽热焓... 4...

饱和蒸汽或过热蒸汽热焓值表.pdf

饱和蒸汽或过热蒸汽热焓值表_机械/仪表_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档饱和蒸汽或过热蒸汽热焓值表_机械/仪表_工程科技_专业资料。能源统计...

过热水蒸汽焓值计算.doc

过热水蒸汽焓值计算_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。过热水蒸汽焓值计算 ...饱和蒸汽或过热蒸汽热焓... 4页 2下载券 过热蒸汽焓值表 6页 1下载券 ...

饱和蒸汽或过热蒸汽热焓值表.pdf

饱和蒸汽或过热蒸汽热焓值表_电力/水利_工程科技_专业资料。详尽列明饱和蒸汽及过

饱和蒸汽或过热蒸汽热焓值表.doc

饱和蒸汽或过热蒸汽热焓值表 - 能源统计报表制度 1 附表三:热焓表(饱

饱和蒸汽温度与压力关系对照表.xls

饱和蒸汽温度与压力关系对照表 - 热焓表(饱和蒸汽或过热蒸汽) 3、过热蒸汽温度

水和蒸汽的热焓值表.doc

水和蒸汽的热焓值表_能源/化工_工程科技_专业资料。水和蒸汽的热力学性质具体...饱和蒸汽热焓表 4页 1下载券 热焓表(饱和蒸汽或过热蒸... 4页 1下载券...

过热蒸汽焓值表_图文.doc

过热蒸汽焓值表_电力/水利_工程科技_专业资料。过热蒸汽焓值表[Mpa、℃] 温度....饱和蒸汽热焓值表 5页 3下载券 饱和蒸汽或过热蒸汽热焓... 暂无评价 4页...

热焓-表_图文.doc

热焓-表 - 热焓表(饱和蒸汽或过热蒸汽) 热焓表(饱和蒸汽或过热蒸汽) 1)

水和水蒸气焓值计算[XLS].xls

直接输入温度和压力,就可以求出对应的焓值,不用再查表查图了。当然,你也可以...水和水蒸气焓值计算 过热蒸汽饱和蒸汽 饱和水 压力 温度 焓h 压力 温度 ...

饱和蒸汽和过热蒸汽的概念.pdf

饱和蒸汽温度和压力是对应关 系,因此只需监测两者之中任一个数据,然后根据熵焓表查出对应的焓值,乘以蒸汽量,就能计算 饱和蒸汽的热量。而过热蒸汽的温度和压力关系...

饱和蒸汽热焓值表_图文.doc

饱和蒸汽热焓值表_金融/投资_经管营销_专业资料。附表 18(续) 焓值计算公式 i...饱和蒸汽或过热蒸汽热焓... 4页 免费 过热蒸汽焓值表 6页 免费 饱和蒸汽及...

水和水蒸气焓值计算[XLS].xls

水和水蒸气焓值计算[XLS]_电力/水利_工程科技_专业资料。水和蒸汽焓值计算表 水和水蒸气焓值计算 过热蒸汽饱和蒸汽 饱和水 压力 温度 h 压力 温度 h...