nbhkdz.com冰点文库

11-12第二学期重修班模拟题答案

时间:2012-10-04


???????? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?

5?

111 ? 12

?

±
? ?? ? (
1. z=
3

? ??? ¤ (? 3 ?) (? × ? 2012 ? * ? * ?) ? ? ± ? ? ¨?
2 )


??? ????? ?

C.sin z = sin z . 3.

?? ? ?

∞ n=1

n! n nn z

? ??
1 e

D.arg z1 z2 = arg z1 + arg z2 .

?(

A ) C. ∞ ( D

?

A. e

?

4.

??? ? ??
( D )

B.

? ?

)

?

D. 0

A. w = ln(1 + z ) 5.

B.w = x + iy 2

C.w = z

D. w = e?x (cos y ? i sin y )

? 2. z + 8i = 0, z = 2(cos + i cos ), k = 0, 1, 2 ? e ? 1 = 0 § z = 2kπi √ 3. f (z ) = z + z z = 1 + i ? ? ? ? 13 § ? arctan ? 4. z = a + bi, a, b · § Re(cos z) = cos a cosh b 5. f (z ) = z = i ? Taylor ? ?? ? ? 6. f (z ) = , z =0 f (z ) ? 3 ???§ Res[f (z ), 0)] = ? 7. f (z ) = dξ §§ |z | = 2 § ? f ( i) = ?4π ? π i , f (πi) = 0 8. z ? f (z ) ? m(m > 1) ???§ z ? f (z ) ? m + 1 ???? 9. f (z ) = ze § z = 1 f (z) ? ? ?? ? ??? ?§ f (z) ? z ? ?? ?? ?? ? ? ?? c = ? 10. f (z ) = ln z = 0 ?? · ? ?? R = 1 ?? ? ( 15 ¨? ? 3 ) 1. ? ? ? ( B )? A. |a| < 1, |z | < 1, < 1 ? B. f (z ) z ? § f (z) z ? ? C. f (z ) = u(x, y ) + iv (x, y ) ?? D ? § D ?? f (z) = u + iv ? D. f (z ) ?? D ? ? ? ?· § f (z) ?? D ? ? 2. ? ? ? ? ( C ) ? A. 0 ? 0§ ? 0 ? B. w = sin z ? ?
√ (?1? 3i)(1?i) (1?i)2

20

,

|z | =

2 ,

arg z =

π 12

4kπ ?π 6

4kπ ?π 6

z

2

0

2 3

z2 cos z

0

π 2

π √ 2

? 10 ???? B. C ? ?? ? § C. ? ? ° = ?z ? D. a ? f (z) ? n ???§ Res , a 6. ? ? ? ( D )? A. dz = 0 §¤ c ?? ? ?? ?? ? ? ? B. dz = C. dz ≤ 2 § l ? i ? 2 + i ? ?? D. cos = 0 ? 7. ? I = sin dz = ( B )
A. z = 0 6 sin z 3 + z 3 (z 6 ? 6)
1 z f ′ (z ) f (z ) 1 c z2 1 |z |=1 z ? 1 2 z 2 1 l z2 π +2i π |z |=1 1 z

z C z ? 1 dz 2

= ?n

?

=0

1 |z |=2 z ? 1 dz 2

z ?sin z z6

0

1 5!

A. 0 8.f (z ) = A.3 9.

B. 2πi
6 sin z 3 ?z 3 (z 6 +6) z ?1

ξeξ +2 |ξ |=2 (ξ ?z )2

′ π 2 ′

2

§

C. 2e z=0 D.15 f (z )

?(

C

)

????

D. 2eπi

0

0

1 z ?1

0

?2

2 3

(1+z ) (z ?2)(z ?3)

z ?a 1?az

0

0

? ? ?? ? ( C ) ? A. f (z ) z =0? ? B. z = 0 f (z) ?????? C. z = 2πi f (z ) ? ? ???? D. z = 0 f (z ) ?????? 10. ?? c (z ? i) z = 1 + i ? ?§ ? z = 2 ? ( A. ? ? B. ? ?? ? C. ? D. ?? ? 11. ? dθ ? ? ? ? ? ? ( A ) ?
f (z ) =
1 z 2 (ez ?1) , 0 0 1 0 +∞ n=0 n n 0 2π 1 0 2+sin θ

B6

C.9

D

)

? ?x

x

A.

2 |z |=1 z 2 +4iz ?1 dz

12. z = α A.

? g(z) ? ?? ?§? h(z) ?? ? ?§ ?? ? B. ? ? ? C. ?? D. ? ? ?

B.

1 |z |=1 z 2 +4iz ?1 dz

C.

2 |z |=2 z 2 +2iz ?1 dz

α

? f (z) = g(z)h(z) ? (

D.

2 |z |=2 z 2 +2iz ?1 dz

B

)

???????? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?

5?

2?8 ) 1. f (z ) = e?x (cos y ? i sin y ) ? ? f (z ) = z . (1) ? ? ?? ? ? ? (2) C ? ?? 1 + i ? ??? |z ? i| = 1 ?
24

???? (

¨?

2.

? (1) ? u(x, y) =
?§ § ? x = z,

e?x cos y
?u ?y ?v ?y

v (x, y ) =

?e?x sin y ,

§¨ ?

C

f (z )dz

? ?

1 cos θ ¨ ? |z|=1 z+2 dz ? § ? ? ? ? 0π 1+2 5+4 cos θ = 0 ? 1 dz = 0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 ?? Cauchy ? ? ? c z+2 ??? § ? c ? ? z(θ) = cos θ + i sin θ,· · · · · · · · · · · · · · · · · · 1

?

2π 0 2π

?u ?x cos y ?x = ?e ?v ?x sin y ?x = e

(2)

? f (z) ?? y = 0 ° f (z ) = e ? ? ?× ? °?
?z 1+i

?

??

= = ?e?x cos y

?e?x sin y

§ ?

=? =?

0 2π 0

? sin θ + i cos θ dθ = 0 cos θ + i sin θ + 2 ?2 sin θ 1 + 2 cos θ +i dθ = 0 5 + 4 cos θ 5 + 4 cos θ 1 + 2 cos θ dθ = 0 ··················3 5 + 4 cos θ

???
π

f (z )dz =
C 0 1+i

f (z )dz e?z dz 3. 3’. (2)

=
0

¨m

i = ?e?z |1+ 0? (1) ? u(x, y) = x ? × ?
I =
0 2π

= (1 ? e?1 cos 1) + ie?1 sin 1 v (x, y ) = ?y ,
?u ?y = 0 ?v ?y = ?1

??u ?x ?v ?x

=1 =0

?


(2)

? z = z(θ) = eiθ + i,
2π 0 ?iθ

? ?? C-R ? ??

? f (z)
0 ≤ θ ≤ 2π

§

??

§ ? ? ??? ??

°

?

? u (x, y) = ?6xy, u (x, y) = ?6y; u (x, y) = 3my ? 3x , u (x, y) = 6my ?? ??? u + u = 0 ° m = 1 ? ?¨????? v(x, y) ? ? C ? R ? ? dv(x, y) = v dx + v dy = ?u dx + u dy = (?3y + 3x )dx + (?6xy)dy §
x xx y 2 2 yy xx yy x y y x 2 2 (x,y )

§ ¨ p(x, y ) = x ? y + 2xy § (1) p(x) ? ?? ? f (z ) = u + iv ? § u = p §¨ v.
u(x, y ) = my 3 ? 3x2 y
2 2

0

1 + 2 cos θ 1 dθ = 5 + 4 cos θ 2

2π 0

1 + 2 cos θ dθ = 0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 5 + 4 cos θ

? ??

f (z ) = u + iv

§§ f (0) = 0 ?

v (x, y ) =
(0,0) x

(?3y 2 + 3x2 )dx + (?6xy )dy + c
y 0

=
0 3

3x2 dx +

(?6xy )dy + c

(eiθ + i)ieiθ dθ = (e


(eiθ ? i)ieiθ dθ

= x ? 3xy 2 + c

=
0

? i)ie dθ = 2πi

? f (0) = 0
pxx + pyy = 0

c=0

§?? f (z) = (y ? 3x y) + i(x ? 3xy ) = i3z
3 2 3 2

3

’(1) px (x, y ) = 2x + 2y,

§? p(x, y) ??? ?

pxx = 2;

py (x, y ) = ?2y + 2x,

pyy (x, y ) = ?2

§

???????? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?

(2)

? ??
v (x, y ) =

°?
(x,y ) (0,0) x

5?

3dv (x, y ) = vx dx + vy dy = ?uy dx + ux dy = (2y ? 2x)dx + (2x + 2y )dy (2y ? 2x)dx + (2x + 2y )dy + c
y

§

?? f (z) = z (z1?i)
2

?? 1 < |z ? i| < +∞ ???

??

f (z ) = (2x + 2y )dy + c
0

=
0

(?2x)dx +

’(1)

1 1 1 ?? f (z) = (z?2)( z ?3) = z ?3 ? z ?2 §???

+∞ n 1 1 n (n + 1)i × ( ? 1) , = z 2 z ? i n=0 (z ? i)n+3

?? ? ??
|z | < 3. |z | < 2.

1 < |z ? i| < +∞.

?? v(x, y) = ?x2 + y2 + 2xy + c § ± ?? ?? ( 41 ) 1 1.(15 ) ? f (z ) = z (z ?i) §?
2

= ?x2 + y 2 + 2xy + c

° f (z) = z ? iz + c
2 2

1 1 1 =? z?3 31?

z 3 z 2

=? =?

+∞ 1 +∞ z n zn ( ) =? , 3 n=0 3 3n+1 n=0 +∞ 1 +∞ z n zn ( ) =? , 2 n=0 2 2n+1 n=0

?? ?????

? ? ?

?? ? ?? ???

1 1 1 =? z?2 21??
f (z ) =

°?
+∞ n=0

(1). 0 < |z | < 1; 1’.(15 )

§? ?? ????? ?? ? (1). z = 0 ? Taylor ? § ? ?? (2). ?? ??? Laurent ? 0 < |z ? 2| < 1 ? 1 < |z ? 2| < +∞ ? (1) ???
?
f (z ) =
1 (z ?2)(z ?3)

(2). 1 < |z ? i| < +∞

1 2n+1

(2)

?

??

?

1 3n+1

zn

|z | < 2.

?? f (z) = z (z1?i)
2

1 1 =i× z?i 1?

?? 0 < |z| < 1 ???
+∞

z i

+∞ zn zn =i× = in in?1 n=0 n=0

+∞

0 < |z | < 1

??

?? ?°

+∞ 1 1 1 1 1 = = = , 1 z?3 z?2?1 z ? 2 1 ? z ?2 (z ? 2)n+1 n=0

+∞ 1 1 =? =? (z ? 2)n z?3 1 ? (z ? 2) n=0

0 < |z ? 2| < 1. 1 < |z ? 2| < ∞.

?

? f (z) ?????

??

f (z ) = f (z ) =

f (z ) = (2)

?? ?
1 z2 = = =

1 1 1 × = 2× = 2 z z?i z in?1 n=0 in?1 n=0

zn

+∞

z n?2

0 < |z | < 1

+∞ 1 1 = , (z ? 2)(z ? 3) n=0 (z ? 2)n+2

+∞ 1 =? (z ? 2)n?1 (z ? 2)(z ? 3) n=0

0 < |z ? 2| < 1. 1 < |z ? 2| < ∞.

?

1 z= ?

+∞

1 (z ? i) + i

′ ′

=

?

n=0 +∞ n=0

(?1)n+1

in (z ? i)n+1

1 1 × i z ? i 1 + z? i(?1)n

(n + 1)in , (z ? i)n+2

1 < |z ? i| < +∞.

???????? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?
+z ?1 ¨ f (z) = z ? ?§? ¤  § ¨ ? ? ?? ? z (z ?1) ? ze 2’.(8 ) ? ? f (z ) = (1? ? ?? ¤  § ? ?? ¤? ? z ) sin z ? ?? ? z1 = 0 ? z2 = 1 ? f (z) ?? ??§¤ ???????????? ¨ ? ?? ? ?? °?

2.(8

)

2 2

3.

??

? ?? ??
(1) (1)′
1 |z |=3 cos z ?sin z dz z ?4πi |z |=3π ez ?1 dz 1 cos z ?sin z

5?

41 z ?i 3

Res(f (z ), 0) =

1 d lim 1! z →0 dz

= lim = 0

(2z + 1)(z ? 1) ? (z 2 + z ? 1) z →0 (z ? 1)2

z2 + z ? 1 z × 2 z (z ? 1)
2

?? f (z) = = ?? |z| < 3 ???? ¨ ? ?? °?

(8 ) (8 )


2 2 cos(z + π ), 4

? ? ? ?? z =
1 z =z 1

π 4,

π z2 = ? 34

§ ?? ????

2 Res(f (z ), z1 ) = ′ 2[cos(z + π 4 )] 2 Res(f (z ), z2 ) = ′ 2[cos(z + π 4 )] √√ 2 =? 2 √ 2 = 2

Res(f (z ), 1) =

z 2 +z ?1 z2

(z ? 1)′

=
z =1

z2 + z ? 1 z2

z =1

= 1

??

? ? °?
z ?4πi e z ?1

z =z 2

?

?? ?? ? ° ? ? ? ? ? z = 1, i ? ? z = kπ, k ? ? ?? z = 1 ? ?????§? ? ??§ ?? z = 1 ? f (z) ? ? ???? ? § z = kπ ? ?????§? ? ??§ ?? z = kπ ? f (z) ? ? ???? z=i ? e ?? ??§? (1?z)z sin z ? ?§?? z = i f (z) ?? ???
1 z ?i 3? f (z) = § ??? ??? z = kπ, k ∈ Z § ?? ? × ?? ° ?? |z| ≤ 3π ? ? ? ? ? z = 0, z = 2π, z = ?2𠧧 ?? ???? ??? ??
1 2 3

|z |=3

1 dz = 2πi × cos z ? sin z

√ √ 2 2 ? 2 2

=0

°?

z ? 4πi ez z ? 4πi Res(f (z ), z2 ) = ez z ? 4πi Res(f (z ), z1 ) = ez Res(f (z ), z1 ) =

z =z 1

= ?4πi = ?2πi = ?6πi

z =z 2

??

? ? °?

z =z 1

|z |=3π

z ? 4πi dz = 2πi × (?4πi ? 2πi ? 6πi) = 24π 2 ez ? 1

???????? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?

5?

5(2) (2)’

+∞ x2 ?x+2 ?∞ x4 +10x2 +9 dx +∞ x sin 3x ?∞ x4 +5x2 +4 dx

(8 (8

) )

4.

?? f (z) = , f (z ) ????? § ?? ???? ? ???? ??? ?? °?
z 2 ?z +2 z 4 +10z 2 +9

? ? z1 = i ? z2 = 3i,

4’

? ?? ? ? ? ?? ?

Res(f (z ), i) =

z2 ? z + 2 (z 4 + 10z 2 + 9)′

=
z =i

1?i 16i 7 + 3i 48i

Res(f (z ), 3i) =

z2 ? z + 2 (z 4 + 10z 2 + 9)′

=
z =i

??
+∞ ?∞ zei3z z 4 +5z 2 +4

? f (z) = , f (z ) ????? § ?? ???? ? ???? ??? ?? °?
’ Res(f (z ), i) = zei3z (z 4 + 5z 2 + 4)′ =
z =i

x2 ? x + 2 1 ? i 7 + 3i 5 dz = 2πi × ( + )= π 4 2 x + 10x + 9 16i 48i 12

? ? z1 = i ? z2 = 2i,

e?3 6 e?6 6

Res(f (z ), 3i) =

zei3z (z 4 + 5z 2 + 4)′

??
+∞ ?∞

z =2i

=?

x4

x sin 3x dx = Im 2πi × + 5x2 + 4 = 2π ×

e?3 e?6 ? 6 6

e?3 e?6 ? 6 6


社区康复班11-12第二学期作业治疗学考试试卷A答案.doc

社区康复班11-12第二学期作业治疗学考试试卷A答案 - 社区康复班 11-12 第二学期作业治疗学考试试卷答案 一、名词解释(每题 3 分,共 12 分) 1.作业治疗:是...

11-12(2)重修课程上课及考试安排表.doc

11-12(2)重修课程上课及考试安排表 - 20112012(2)学期重修辅导班课程及考试安排表 及考试安排表 ( )学期重修辅导班课程及考试 序号 1 辅导课程 语文( ...

11-12第二学期期末七年级思品模拟试题 附答案5.doc

11-12第二学期期末七年级思品模拟试题答案5 鲁教版七年级第二学期期末压轴模拟题鲁教版七年级第二学期期末压轴模拟题隐藏>> 11-12 第二学期期末检测 七年级...

11-12.2 大英2 重修考试复习题.doc

11-12.2 大英 2 重修考试练习题第一. Reading Comprehension 阅读理解题 ...克服这种困难的一种方法就是参加语言和学习 技能培训班,很多学校在整个学年中都...

11-12第二学期期末七年级思品模拟试题 附答案3.doc

11-12第二学期期末七年级思品模拟试题答案3 鲁教版七年级第二学期期末压轴模拟题鲁教版七年级第二学期期末压轴模拟题隐藏>> 11-12 第二学期七年级思想品德...

11-12第二学期期末七年级思品模拟试题 附答案4.doc

11-12第二学期期末七年级思品模拟试题答案4_其它课程_初中教育_教育专区。鲁教版七年级第二学期期末压轴模拟题 20112012 学年度第二学期教学质量检测 七...

11-12-1重修试卷.doc

11-12-1重修试卷 - 南京工业职业技术学院 2011/2012 第一学期(重修)考试试卷 班级 学号 姓名 得分 一、选择题(每题 2 分,共 50 分) 1.下面...

社区康复班11-12第二学期作业治疗学考试试卷B.doc

社区康复班11-12第二学期作业治疗学考试试卷B - 考试试卷 2011-201

11-12-重修班课表.xls

11-12-重修班课表 - 11-1211-12-2学期重修班课表 课程名称 上课时间/ 任课老师 上课时间/教室 机械制图(上)(机械系09-10级) 模拟电子电路B(电气系08,09...

11-12第二学期校选养生漫谈试题jh1202.doc

11-12第二学期校选养生漫谈试题jh1202 - 湖南师范大学2011-2012 学年第二学期09-11 年级期末/补考/重修课程 各专业本科《养生漫谈》校选课 课程代码: 题号 ...

11-12第二学期八年级物理第二次月考试题.doc

幺铺中学 2011-2012 年第二学期第二次月考 八年级物理答题卡一、选择题(每空 3 分,共 36 分)题号 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 考试号 二...

江苏省西夏中学11-12学年九年级化学第二学期第二次模拟....doc

江苏省西夏中学11-12学年九年级化学第二学期第二次模拟题 人教新课标版 江苏省...2- 3 D 11 A 4 C 12 A 参考答案 5 B 13 AD 6 C 14 A 7 C 15 ...

概率论与数理统计(11-12第二学期)(A)模拟试卷7.doc

概率论与数理统计(11-12第二学期)(A)模拟试卷7 - 郑州轻工业学院 11

11-12学年第二学期高职班期中机械题.doc

11-12学年第二学期高职班期中机械题 - 20112012 学年第二学期 学年第 机械基础期 机械基础期中试题 试题得分一二三四五六 总分 5、当两轴相距较远,且...

11-12第二学年电子技术期末考试卷A.doc

11-12第二学年电子技术期末考试卷A_工学_高等教育_教育专区。本题得分 评卷

11--12学年第二学期二年级数学中期试题(高玉红).doc

11--12学年第二学期二年级数学中期试题(高玉红)_...? 校学名姓级班 考号: 20122013 学年第二...)倍。 四、选择正确答案的序号填在( )里。 (10...

11-12第二学年电子技术期末考试卷B.doc

11-12第二学年电子技术期末考试卷B_工学_高等教育...五二、选择题(10 分) 1.模拟信号是指( )的信号...2 、用蓝, 黑原珠笔或钢笔把答案直接答在该试卷...

四川省成都市11-12学年高二上学期期末调考模拟试题(2)(....doc

四川省成都市11-12学年高二上学期期末调考模拟试题(2)(数学) - 高二数学寒假作业(理科)二 (内容:必修 2 第一章 第二章 第四章 4.3 选修 2-1 第二章、...

2013春学期重修考试安排.xls

2013春学期重修考试安排 - 2012-2学期重修考试安排 一、2012/2013学年第二学期10、1112年级重修考试将于第13周星期五(5月24日)开始,请各系(部)做好相关...

独山中学11-12学年度高一第二学期期末测试政治试题.doc

独山中学11-12学年度高一第二学期期末测试政治试题_理化生_高中教育_教育专区。独山中学 11-12 学年度高一第二学期期末测试政治模拟试题 时间:100 ...