nbhkdz.com冰点文库

自考毕业论文——春天里,静听李清照的愁绪

时间:


提纲 研究的基础和前提 容苑写的《试论李清照的“伤春”情怀》 郭弘写的《春日的自我归来——从李清 照伤春词看其生命情怀的演变》 一、少女浅浅惜春愁 ——绿肥红瘦。 李清照,作为宋代婉 约派的一代词宗,她 的词里有许多关于春 天的词,她在这样一 个美好的季节里,投 入不同时期的愁绪情 怀,清照是一位知识 女性,她是敏感的, 是多愁善感的,在她 的生命历程中会有不 同的愁绪与她的生命 相对应,同时愁绪是 随着她生命的拓宽而 变宽,加重,加深。 二、少妇浓浓思夫盼 夫愁 ——春到长门春 草青 少女昨晚饮酒浇愁,梦里也把红“瘦”担心。 一梦醒来,眼前江梅已过柳生烟,春将远。 饮酒低吟,不堪伤春时节一声啼鴂。 寂寞深闺,在想谁? 春色深,不见夫君无语理瑶琴 春来,君未归 把酒吟诗盼君来 思念也萧条 夫存,犹苦思,夫死,怎能不加倍。 三、老妇载不动国破 愁 ——闻说双溪春 尚好,也拟泛轻舟。 只恐双溪舴艋舟,载 不动许多愁。 早春又来,故乡却不见,怎不思念? 人老建康,故乡确是济南。 乡愁有几何,舟也载不动。 李清照的伤春词虽然可以按照少女、少妇、老妇分类,但这种 分类是不严密的,因为很多伤春词的情感抒发类型经常是交叉融会、 不分彼此的,情感因素也是交叉共存,难解难分的。我只是从易安 居士伤春词中表达的愁绪这一角度去看李清照不同时期的所带给我 们女性视角人生历程的愁绪累加。 春天里,静听李清照的愁绪 摘要 “女伤春”是中国古代文学史上特有的现象,伤春似乎总与女子的人生变迁相关,伤春引 出了无数女子的“愁绪” 。春天,是四季中最美好的季节,然而李清照却将自己的愁绪投注 于这个美丽的、短暂的、易逝的季节。在李清照的 43 首完整词【1】中,伤春词就有将近一 半。本文论述的是在李清照的伤春词中,所展现的惜春愁、思夫愁、国破愁的真切与朴实。 通过查阅文献资料,对比分析,李清照通过自己独特的女性视角,在伤春词中将一个由少女 到少妇再到老妇的生命情怀展现出来,将自己的不同时期愁绪投注于春季,细腻动人、真实 亲切,表现出不一般的女性情怀,那么其文学意义和美学意义将不可估量。 关键词 李清照 伤春词 女性 愁绪 李清照(1084 年—1155 年?)自号易安居士,汉族,山东省济南章丘人,元祐名人李 格非之女,赵明诚之妻。宋代(两宋之交)女词人,文词清婉,有《漱玉集》行世【2】 ,婉 约词派代表, 有 “千古第一才女” 之称。 然而就是这样的一位才女内心却充满了无尽的愁绪。 她将自己的生命意识投注到春天里,春来春走,春天太美好却不常在,这怎能不引起古代深 闺中女子的愁绪呢? 对李清照的伤春词研究的人还不多, 很多人更多是关注李清照的词风, 李清照词中花与 酒的意象,或者是李清照情感历程对创作的影响,或李清照的爱情观,或李清照词中“瘦” 的看法等等。下面展示两组对李清照伤春词的研究: 一、 《时代文学(下半月)》 2009 年 10 期容苑写的《试论李清照的“伤春”情怀》 在这篇论文里, 也更多讲的是伤春词里的 “落花” “酒” 这两个意象, 并通过 《如梦令· 昨 夜雨疏风骤》这首词加以分析。 二、 《丝绸之路》2013 年第 6 期郭弘写的《春日的自我归来——从李清照伤春词看其生 命情怀的演变》 该论文按照青年、中年、晚年三个时期的伤春词,作了详细分析论述,并对词中主要意 象进行说明。 我则仅仅抓住李清照作为女性的视角,从少女、少妇、老妇的不同生命历程的伤春词中 去体味易安居士内心那不断深入、不断扩大、不断加重的愁绪。 一、少女浅浅惜春愁 ——绿肥红瘦。 少女时代

赞助商链接