nbhkdz.com冰点文库

安徽省阜阳三中2015-2016学年高二上学期第一次调研考试物理答题卡

时间:


高二年级第一次调研考试物理答题卷
姓名_______________ 班级_______________

(在此处粘贴条形码)

请注意粘贴范围

二、非选择题(共 50 分,共 5 大题)
13.(8 分)

14.(10 分)

15.(10 分)
3R

A
B

?
C

16.(12 分)


赞助商链接