nbhkdz.com冰点文库

单县一中标准答案卷模板(理数) (1)

时间:2015-01-10


单县一中 2014—2015 学年第一学期期中考试

高一数学答案卷(A 卷)
二、填空题 (本题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分) 11.___________ 12 _____________ _____________ 13 _____________

14. ___________ 15

三、解答题 (本题共 6 小题,共 75 分) 16、 (本题满分 12 分)

-1-

17、 (本题满分 12 分)

18、 (本题满分 12 分)

-2-

19、 (本题满分 12 分)

20、 (本题满分 13 分)

-3-

21、 (本题满分 14 分)

-4-


赞助商链接