nbhkdz.com冰点文库

基矛有限状态机的多机器人围捕策略研究

时间:


第 1 8卷 第 l 0期 Vo.8 11 No1  .0 电 子 设 计 工 程 Elcrn cDe in E gn e ig e to i sg  n i e r  n 21 0 0年 1  0月 0c . 0 0 t 2 1 基矛有 限状 态机 的多机 器人 围捕 策略研 究  张奇松 , 玉兰 胡 ( 阳理工大学 沈 信 息 科 学 与 工程 学 院 ,辽 宁 沈 阳 1 01 8  1 6) 摘 要 :围 捕 任 务 是 多机 器人 系统 具有 挑 战 性 的任 务之 一 , 综 合 了 多机 器人 系统 多 方 面 的 技 术 , 相 关 技 术在 多机 其 其 器人 的 编 队 巡 逻 、 境 侦 查 、 队进 攻 等 任 务 中都 有 应 用 。首 先 提 出一 种 基 于条 件 反 馈 机 制 的 L a e—olw r多机 器 环 编 e d rfl e o 人 队 形 控 制 方 法 . 后 将 有 限 状 态机 原 理 利 用 在 多机 器 人 协 作 围 捕 中 。 围 捕 过 程 中 的 各 个 运 行 阶段 定 义 为 不 同的 然 将 状 态 . 每 种 状 态 内部 分 别执 行 形 成 队 形 、 在 保持 队 形 和 转 换 队形 。 过 这 种 方 式 , 高 了程 序 模 块 的使 用 效 率 , 使 编 通 提 并 队运 动 成 为 围捕 任 务 的 执 行 手 段 , 过 实例 仿 真 验 证 了本 方 法 的 有 效 性 。 通  关 键 词 :条 件 反 馈 机 制 ;有 限 状 态 机 ;多机 器人 系统 ;L a e-olwe ;协 作 围捕 e d rfl r o 中 图分 类 号 :1 4  甲2 9 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :1 7 ~6 3 ( 01 1 一 0 1 0  6 4 2 6 2 0) 0 O 2 — 4 Re e r h fm ulir o s c pt r ng s r t g  a e o i ie-t t a h n  sa c o  t- ob t a u i  t a e y b s d n fn t - a e m c i e - s Z A G Q — n ,  ul  H N  i o g HU Y — n s a (ol eo n r ai c n eadE gnei , h n agL C l g f m t nS i c n n i r g S ey  e fI o o e e n n U ie i , hn ag10 6 , hn ) n r t S ey 1 18 C i  v sy n  a Ab t a t s r c :Ca t rn  a k i a v r  h l n i g t s  n t e mu t r b t s se ,w ih i v le  v r u  e h ia n t e p u i g t s  s  e y c al g n  a k i  h  l — o y t m  e io h c  n ov s a i s t c n c l i h  o n hir bo nd isr l td tc o o is i h  o ma in o o o ,e io m —o ta t e ae e hn l ge n t e f r to  fr b

赞助商链接