nbhkdz.com冰点文库

2014年全国高考新课标2卷文科数学试卷及答案

时间:2014-06-13


1, ^mm, #5i?5fe^gsw^?, m^-m
3, i t s M S - t s ^ s f i ^ ^ S E ^ (Hfe^M) mm^m^^^'^t^nM^n 4, ' S ^ - ^ f f i ^ ^ . ? 5, #3^#Mfft. ? S M S S 5 * f ^ ^ , ^ffl2B^-?#S-^±S5MM@)i^iSfi<J

n (1)

cL^m^A
(A) 0 l + 3i (A) l + 2i

= {-2,0,

2},

B = {x\x'-x-2

= 0},
(C) {0}

ji!ij ^n5 = (D) {-2}

(B) {2}

(2)

(B) - l T 2 i

(C) l - 2 i /'(^o) = 0:

(D) - l - 2 i
x = x,mf{x)

(3) ? i ^ / ( x ) i 4 x = X o i d : # W ^ . (A) p^^6^^^i?i^^^#

(C) pMq^'M^M

(4) ^ [ S ] * a , (A) I (5)

a + 6 =VlO , (B) 2

a-b

=46 , Wla-b =

(C) 3
^a,. a,,

(D) 5 IJ!lJ{a?}W?W5? = (D) ?(? -1)

m{a?}^'Jim^2,
(A) ?(? + !)

o^^^fctM. (C) 2

(B) ? ( ? - ! )

(6) $nS. mi^^±iE^m'h^^m^^
^^^3

1 ( ^ ^ 1 cm) ,
M

cm, i ^ ; ^ 6 c m 6 < ] i I t t # ^ M i | i J # S i J ,

17 (B)i (A) 27 9 1 10 (D) (C) 27 (7) i E H ^ t t ^ S C - ^ , 5 , C , & ? ] / S M 3 i ^ ^ 2 , mm^^S, (B)i 2 (C) 1

D^BC^^.,

JUijH^^ >5

(A) 3

(D)

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
M k

=

X

M +S k: = k + l x+ y-\^0, W]z = x + 3^0, 2y^MJ<^^ +

CWWJ

(9)

Sx, (A) 8

x-y-l^O, x-3y

(B) 7

(C) 2

(D) 1

W\

AB
(B) 6 (C) 12 (D) 7n/3 fcc-lnx4EfB](l,-foo)^Tiiiii, Wlk^m^m (D) [l, + oo) (C) [2,+ 00) (B) (-00,-1]

(A) (11) ^ a | { [ / ( x ) = (A) (-00,-2] mm (A) [-1,1]

(B) [ - - , - ] 2 2

(C)

[-V2,V2]

(D) [ - — , — ] 2 2

13

21 ^ ^ J l i ^ % ^ ,

(14) (15) fl

/ ( x ) = sin(x + ^)-2sin^cosx StlS^ilE:^ y = /(x)&<jg^^^ x = 2)?ifl5^, /(3) = 3, ]i!iJ/(-l) =
1

(16) m.n{a?}m^a?,,=
(17) ( * / h m ^ i 2 ^ )

1-a.

a, = 2 , Ii!lja,=

( I ) ^CmBD; ( I I ) i^mmABCD^WV..
(18) ( * ^ h M ^ 1 2 ^ )

^5 = 1, 5C = 3,

CD = DA = 2.

J^, PALW-WABCD, E%PD^^M..
( I ) uEBg: / ' 5 / / T O ^ ? ; C ; ( I I ) ^ ^ P = l , ^Z> = x/3 , H ^ I | P - ^ 5 D >/5

(19) ( ^ / j N M f i ^ l 2 ^ )

4 97 9 7 6 6 5 3 3 2 110 9 8 8 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 100 6655200 632220

3 4 5 6 7 8 9 10

59 0448 122456677789 0 11234688 0 0 113 4 4 9 123345 0 11456 000

( I D j^mmfmmm^^ mmmw^Mi-90mm-. (in) mmm-m^^m^m^^^^ z^mmnmim.
(20) ( * / N M f i ^ l 2 ^ )
a

1 ia>b>0)m&, ^ ^ J ^ . , M ; ^ C ± - ; ^ > ^ . \ / F ,

ill)

^Mmim^y^±tfy^^%j2,

K\MN\=5\F^N\,

^a,

b

(21)

(:$:/h?^

1253'-)

B S i f e / ( x ) = x' -3x^ +ax + 2 ^ i ^ ^ -2. ( I ) ^a; ( i D f f i i i : ^k<\n,

, &my = nx)^M0,2)^^W^^xm^^M
&my=fix)^Mmy=kx-2P.t-^^^.

m^±^m

( 2 2 ) , ( 2 3 ) , (24)

6 < } (22) ( * / h ? ^ 1 0 : ^ ) M 4 - 1 : AMiIE0j3ii^

mPBC

^OO^^'^^B

, C, PC = 2PA,

D%PC

m^^.,

AD mw^m^Qo^E.
;

wm

( I ) BE^EC

( I I ) AD-DE = 2PB\

(23) ( * / h ? ^ 1 0 ^ ) ? 4 - 4 : 7t

( I ) ^cw#i[:^fi;
( I I ) ^;^??:ffiC±, C ^ ? ) ^ W ? ? ^ / : y = V3x + 2 M , ( I ) 4^

(24) ( * / h M v i ^ i o ^ )

mi^4-5:

^^^ji^W

/(x)=|x + - | + |x-a|(a>0).

( I I ) S /(3)<5, ^afi ^jMm

L

(1) B (7) C

(2) B (8) D

(3) C (9) B

(4) A (10) C

(5) A (11) D

(6) C (12) A

(13) -

3

(14) 1

(15) 3

(16) 2

(17) (I)
BD^ = BC^ + CD" - 2BC ? CD cos C

= 13-12cosC,
BD^ = AB^ + DA^ - 2AB ? DA cos A

(D

= 5 + 4cosC . *?.
(II)

( D # cosC = - , i^C = 6Q°, BD = yl7.
2 mnLmABCD^mm + 2

S = -AB-DAsmA 2

-BC-CDsmC

= ( - x l x 2 + -x3x2)sin60° = 2^3 .

(18) m-.

( I)
E^PD^^^..

^BD^

AC

m^ABCD^mm,
EO^^WAEC, PB//AEC (II) . V = -PA-AB-AD

m^^.^ O , ^
BJUEO//PB.

^ E O .

Br\iio^BDm^M.
PBai^MAEC,

x

1

6

=—AB

6

.

^V

=^ ,

4

W^AB

= l.

2

^AH

^M.^^BCLW-MPAB , mBClAH, PB PBc^mn^—
AH =

LPB'^iPB^f-H.

tkAHl^PBC

PA ? AB

sVil 13

.X

mAM

13 25, 26

(19) M:

( I)
75.

m^^^m^,

50 ^ r U I ^ ) t ? § 1 5 n f l < l i f ^ S d ^ i t t ^ f f . 75,

75,75,

mm-^m-^^M^miwm'^ummm

5 0 ^ t U K ) ? ^ Z . g i 5 n W ? S d ^ ? # J ^ , # 4 ^ 2 5 , 2 6 | i W ; i 6 6 , 68, 66+68,
2 m m - ^ m m z . m n w m ^ m m i m ^ 6 i .

( I I ) *0r*&^nta^p, 50

?K)?if?> ^ § P n W i f ^ f t ^
z.mmw^Mi=-

90

^ =0.1, — = 0 . 1 6 , m m m m w ^ 50 50 ^ 0 . 1 , 0.16.

90 w w s ^ j f S i t ^ t ^ s y

(20) m-.
( I ) mmc = si a' - b' RMW^ Mic — ) , a 2b'=3ac.

mb' =

a'-c'itK2b'=3ac,

- =1

a~2 ' a

= -2 (

) .

( I I ) ^mM, J$,.^.0:^F,F,^^)^.,
D(Q,2)^m^MFm'^^., ^ — = 4, B P
a

MF,//ym,

fr^U'MMMF.^jy^^^^.

b^^Aa. ^\MN\=5\F,N\ U \DF^\=2\F,N\.

?

2{-c - X,) = c, -2y = 2,

17, =-1.
b 4a

4a

+— = 1
4a

^ a = 7, i ' = 4 a = 28,
a = 7, b = 2y[7.

^

(21)
(I) f'(x) = 3x^-6x + a, f'(0) = a.

&my = f(x)^^.(0,2)^^^J}^'^M^
a

y = ax + 2.

(II)S(I)^n,
^g{x) = f{x)-hc

/ ( x ) = x ' - 3 x ' + x + 2.
+ 2 = x^ - 3 x ' +(l-yt)x + 4.

OEft, g'W = 3x'-6x + l - / t > 0 , g(x)^TJi3ll±i, g(-l) = ; t - l < 0 , g{Q) = 4, fJ^ g(x) = 04 (-<?, 0] W [ > i - $ ^ x > O W , 4/z(x) = x ' - 3 x ' + 4 , myg(x) = + (1 - / t ) x > .

;2'(x) = 3 x ' - 6 x = 3x(x-2), /7 (x )4 (0,2)#.i^iiM.

4 (2, + o o ) ^ - i i J i i i , ^;fliA

ff^ g(x) = 0 4 (0, +CO)

g(x) > /2(x) ^ A(2) = 0 .

( I ) T^^AB

, AC . ^m^^UPA

= PD ,

^

ZPAD = ZPDA. ZPDA = ZDAC + ZDCA , ZPAD = ZBAD + ZPAB , ZDCA = ZPAB,
Bf\^ZDAC

= ZBAD,

)AM

BE = EC.

m^BE^EC.

( I I ) ^wwm&mmPA'=PB?
PA = PD = DC,
AD-DE = 2PB\

PC.
BD = PB

dJ^J. DC = 2PB,

AD-DE = BD-DC ,
0f\ii

(23) m-.

( D C mm-^m^fo

- ^ n c ^ ^ m m
I

x = l + cos/, >' = sin^ ( I I ) ^ Z ) ( l + cos/,sinO. ^ ( I ) ^ C ; g l ^ G ( l , 0)^[ii>i:s l^^W±^m

3

(24) ( I ) Sa >0, W/(x)=|x +
m^x /(x)^2

1

a

+ x-a

^

xH

a

\x-a) = —+ a a

1

( I I ) /(3)=|3 + - | + | 3 - a
a

1

a >3Bt, /(3) = a + - , a

E^/(3)<5#3<fl<^^

2

.

a0<a^3fft,

/(3) = 6-a + - , a

*/(3)<5#ii^<a 2


赞助商链接

2014年全国高考文科数学试题及答案-新课标2_图文

2014年全国高考文科数学试题及答案-新课标2 - 历年全国高考试题 2014 年普通高等学校招生全国统一考试 文科数学 注意事项 1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非...

2015年高考新课标2卷文科数学试题及答案_图文

2015年高考新课标2卷文科数学试题及答案_数学_高中教育_教育专区。2015年高考新...2015年全国新课标2卷高考... 10页 5下载券 2014年新课标2卷高考文科... ...

2015年全国新课标2卷高考文科数学试题及答案

2015年全国新课标2卷高考文科数学试题及答案_数学_高中教育_教育专区。2015 普通高等学校招生全国统一考试Ⅱ卷文科数学 第一卷 选择题:本大题共 12 小题,每小题...

2014年高考文科数学新课标2试题及详解答案_图文

2014年高考文科数学新课标2试题及详解答案 - 2014 年普通高等学校招生全国统一考试 文科数学 注意事项 1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。...

2015年全国新课标2卷高考文科数学及答案

2015年全国新课标2卷高考文科数学及答案_数学_高中教育_教育专区。有视频讲析见百度传课中的黄冈99教育 2015 年普通高等学校招生全国统一考试(新课标Ⅱ卷) 数学(...

2015年全国新课标2卷高考文科数学试题及答案

2015年全国新课标2卷高考文科数学试题及答案 - 2015 普通高等学校招生全国统一考试Ⅱ卷文科数学 第一卷 一、选择题:本大题共 12 小题,每小题 5 分,在每小...

2014年新课标2卷高考文科数学试题及答案-word最终版

2014年新课标2卷高考文科数学试题及答案-word最终版 - 2014 年普通高等学校招生全国统一考试 文科数学 注意事项 1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)...

2014年高考理科数学新课标卷2试题及答案

2014年高考理科数学课标卷2试题及答案 - 绝密★启用前 6 月 17 日 15:00—17:00 2014 年普通高等学校招生全国统一考试(新课标Ⅱ卷) 数 学 (理科) 注意...

2014年新课标2卷高考理科数学试题及答案

2014年新课标2卷高考理科数学试题及答案_高考_高中教育_教育专区。2014年新课标2卷高考理科数学试题及答案 word最终版 修订版 2014 年普通高等学校招生全国统一考试...

2014年高考文科数学新课标2卷全解全析

2014年高考文科数学新课标2卷全解全析 - 2014 年普通高等学校招生全国统一考试 文科数学(新课标卷Ⅱ)第Ⅰ卷一.选择题:本大题共 12 小题,每小题 5 分,在...