nbhkdz.com冰点文库

2012年高二上学期第一次月考 教师卷

时间:2015-03-06


同升湖实验学校 2012 年上学期高二月考语文试卷
时量:150 分钟
注意事项: 1、考生务必将姓名、学号、班级写于答题卡密封线外。 2、考生务必使用黑色水笔将答案写在答题卡上。 3、考试结束后,只交答题卡。 本试题卷共 5 道大题,24 道小题,共 8 页。时量 150 分钟,满分 150 分。 一、语言文字运用(24 分,每小题 3 分) 1.下列词语中加点字的读音全都正确 的一项是 .. A.锱铢 (zhū) . B.缦 立(màn) . C.鼎铛 (chēng) . 垣 墙(huán) . 伶 官(líng) . 修葺 (qì) . 庖 丁 (báo) . ( 万乘之国(ch?nɡ) 暴 (bào)霜露 . 架梁之椽 (yuán) . )

满分:150 分

命题人:杨秀兰

审题: 邓伟

剽 掠(piāo) 草芥 (ji?) . . D.刈 草(yì) 勖 勉(xù) 殆 (dài)尽) 切中肯綮 (qìnɡ) . . . . 【答案】 :D 【解析】 A垣 庖 铛 (chēng)椽 (chuán) .yuán 乘 sh?nɡ B、 . (páo)暴 pù C、 . 2、下列句子中成语使用正确 的一项是 .. ( ) A.他们的头脑一般来说是比较聪明的,很有才华,而且精力相对旺盛,能够同时应付 几件事情而又游刃有余 。 .... B.由于个人收入征信系统不健全,难以准确做到对收入标准的审查,私开证明甚至出 具假证明的现象时有发生,一些中高收入者鱼龙混杂 , 享受了优惠政策。 .... . C.陈锋来自贫困的山区,他勤奋好学,刻苦钻研,在高二就自学完了全部高中课程, 国内表示愿意免试录取他的知名大学已经罄竹难书 。 .... D.老师批评他说,你这种片面地看问题,目无全牛 的处理问题的方式让我感到失望。 .... 【答案】A【解析】B.鱼龙混杂:比喻好人和坏人混在一起;C 比喻罪状多得写不完, 含贬义;D 比喻技艺高超,也比喻洞察事理,办事精熟。 3、下列各句中没有语病的一句是 ( )

A.2010 年冬奥会火炬传递活动在意大利佛罗伦萨进行,中国奥运冠军刘翔和短道速滑 名将杨扬手擎圣火,完成了传递和平和友谊的任务。 B.在那段时候,报纸与我接触的机会是很少的。 C.目前,我国开放了 100 个左右的国家和地区作为旅游目的地,而旅行社真正投放市 场供游客选择的不到 30 个左右,2/3 的目的地资源空置。 D.艺人们过去一贯遭白眼,如今却受到人们的热切的青睐,就在这白眼和青睐之间, 他们体味着人间的温暖。 答案: A 解析: B.应该是“我和报纸的接触” ,主客倒置。C.范围前后不一致, “不到 30 个左
1

右” ,删去“不到”或“左右” 。D. 照应不周。 “白眼”和“青睐”指相反的两面,但底下的 “温暖”只适用于一面,将“温暖”改为“冷暖” 。 4、依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是 梅暗香浮动,幽幽的飘香在千年的古诗里。 “ “ ” ,我体会到你坚贞不渝; “ ( )

” ,我感受到你的独领风 ” ,我感悟到宋人的辩证思维。

①零落成泥碾作尘,只有香如故。 ②梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。 ③前村深雪里,昨夜一枝开 A.①③② B.③①② C.③②① D.②③① ( )

【答案】B 5、下列句子中没有通假字的一项是 A、技盖至此乎 ( 《庖丁解牛》 ) C、骑皆伏曰: “如大王言” ( 《项羽之死》 ) 服的意思。 6、下列句中加点的词语用法相同的一组是 ①项王军壁 垓下 ②良庖岁 更刀,割也 . .

B、善刀而藏之 ( 《庖丁解牛》 ) D、明星荧荧,开妆镜也 ( 《阿房宫赋》 )

【答案】选 D。 【解析】A、盖,通“盍” ,何,怎样 B、善,通“缮” ,修治 C、伏, “服”心 ( ③以事秦之心礼 天下奇才 . )

④能守其土,义 不赂秦 ⑤日 削月割,以趋于亡 ⑥函 梁君臣之首 . . . A.①②③ B.②③⑥ C.①③⑥ D.②③⑤ 【答案】c【解析】 (①壁:名词作动词,设营驻守;②岁:名词作状语,每年;③礼:名词 作动词,礼待;④义:名词作动词,坚守道义;⑤日:名词作状语,一天一天地;⑥函名词 作动词,用匣子装。 ) 7、下列各项中,加点词的意义与现代汉语相同的一项是 ( ) A.批大郤,导大窾,因其固然 B.江东虽小,地方 千里,众数十万人,亦足王也 .. .. C.思厥先祖父 ,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地 D.一夫夜呼,乱者四应,仓皇 东出 .. .. 【答案】D【解析】 (A. “固然” ,本来的结构;B. “地方” ,土地方圆;C. “祖父” ,祖辈父 辈。 ) 8、下列四组加点词中,虚词的含义和用法相同的一项是 A、盘盘焉,囷囷焉 ( 《阿房宫赋) ) . B、诸侯之 所亡( 《六国论》 ) . C、不赂者以 赂者丧( 《六国论》 ) . D、刀刃若新发于 硎( 《庖丁解牛》 ) . ( )

缦立远视,而望幸焉 ( 《阿房宫赋) ) . 较秦之 所得( 《六国论》 ) . 乃分其骑以 为四队( 《项羽之死》 ) . 赵尝五战于 秦( 《六国论》 ) .

【答案】选 B。主谓之间,取消句子独立性。 (A、形容词尾;句末语气词; C、因为;把; D、 从;与) 二、文言文阅读(共 35 分,选择题每小题 3 分) (一) 阅读下面一段文言文,完成 9—11 题(共 10 分) 故方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为 天下笑。夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉?
2

9、下列加点词词类活用现象与“忧劳可以兴国”的“兴”用法相同的一组是 A.烛之武退 秦师。 B.函 梁君臣之首 . . C、盖失强援,不能独完 。 . D.后人哀 之而不鉴之。 .

【答案】选 A 10、与“智勇多困于所溺”句式相同的一项是 ( ) ( A.微斯人,吾谁与归。 B.举天下之豪杰,莫能与之争 C.身死国灭,为天下笑 D.赵尝五战于秦 【答案】选 C 11、把文段中划线的句子翻译成现代汉语。 (4 分) 夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉?(二)阅读苏洵的《六国论》 ,完成 12—15 题。 (共 15 分) 六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。或曰:六国互丧, 率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。故曰:弊在赂秦也。 秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之 所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。思厥先祖 父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。今日割五城, 明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。然则诸侯之地有限,暴秦之欲无 厌,奉之弥繁,侵之愈急。故不战而强弱胜负已判矣。至于颠覆,理固宜然。古人云: “以 地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。 ”此言得之。 齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕 赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆 卿为计,始速祸焉。赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。洎牧以谗诛, 邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不 得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理, 当与秦相较,或未易量。 呜呼!以赂秦之地,封天下之谋臣,以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦 人食之不得下咽也。悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。为国 者无使为积威之所劫哉! 夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,下而从 六国破亡之故事,是又在六国下矣。 12、 对下列句子中加点词的解释, 全正确的一项是 ( ) ① 弊 在赂秦也 弊:弊端 ②始速 祸焉 速:招致 . . ③礼 天下之奇才 礼:有礼 . ⑤洎 牧以谗诛 洎:等到 . ④子孙视 之不甚惜 视:看到 . ⑥战败而亡,诚 不得已 诚:实在 . D.②④⑥ ( B.战败而 亡,诚不得已 . D.苟以天下之大,而 从六国破亡之故事 . )

A.①②③ B.③④⑤ C.④⑤⑥ 【答案】选 A 13、选出加点字“而”不表转折的一项 A.有如此之势,而 为秦人积威之所劫 . C.故不战而 强弱胜负已判矣 .

【答案】选 B 14、下列句子中,对文章理解不正确的一项是 ( ) A.文章始终围绕六国之亡“弊在赂秦”的中心论点,层层展开,反复论证,透彻严密,具
3

有强大的说服力。 B.文章在分析说理的同时,还有一种感情力量和一股气势影响着读者,从从头至尾贯注着 对六国责其不争的情绪。 C.齐国灭亡的原因是“与嬴而不助五国也” ,而燕赵灭亡的原因是“惜其用武而不终” 。 D.考查全文,作者并非为论史而论史,而是以此为立论的依据,借古讽今。其实,六国灭 亡,原因是多方面的,作者抓住赂秦来立论,是为针砭现实服务的。 【答案】选 C 15、将划线句子翻译成现代汉语。 (6 分) (1)为国者无使为积威之所劫哉! (3 分)

(2)苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。 (3 分) (三)阅读下面文言语段,完成 16—17 题。 (共 10 分) 梁惠王曰:“寡人愿安承教。”孟子对曰:“杀人以梃与刃,有以异乎?”曰:“无以 异也。”“以刃与政,有以异乎?”曰:“无以异也。”曰:“庖有肥肉,厩有肥马,民有 饥色,野有饿莩,此率兽而食人也。兽相食,且人恶之,为民父母,行政,不免于率兽而食 人,恶在其为民父母也?仲尼曰:‘始作俑者①,其无后乎!’为其象人而用之也。如之何 其使斯民饥而死也?” (《孟子 梁惠王上》)

【注释】①俑:古代用以殉葬的木偶或陶偶。在奴隶社会,最初用活人殉葬,由于社会 生产力的发展,劳动力渐被重视,后来便改用俑来殉葬。孔子不了解这一情况,误认为先有 俑殉,后有人殉,故对俑殉深恶痛绝。 16.(1)(3 分)这怎么配做百姓的父母官呢? (2)怎么能让百姓们因饥饿而死呢? 17.答:此文段表现了孟子散文善设机巧,引人入胜的特点。孟子问梁惠王“杀人用棍子与 用刀子,有什么不同”,接着又问“用刀子与用政治手段杀人有什么不同”,从而提出君主 不能养尊处优,政令繁苛,而要让百姓过上好日子的主张。 【参考译文 B】 梁惠王说: “我乐于听取您的指教。”孟子回答道: “用木棍打死人跟用刀杀死人, (性 质)有什么不同吗?”惠王说:“没有什么不同。”(孟子又问道:)“用刀子杀死人跟用 苛政害死人,有什么不同吗?”惠王说: “没有什么不同。”孟子说: “厨房里有肥嫩的肉, 马棚里有壮实的马,(可是)老百姓面带饥色,野外有饿死的尸体,这如同率领着野兽来吃 人啊!野兽自相残食,人们见了尚且厌恶,而身为百姓的父母,施行政事,却不免于率领野 兽来吃人,这又怎能算是百姓的父母呢?孔子说过: ‘最初造出陪葬用的木俑土偶的人,该 会断子绝孙吧!’这是因为木俑土偶像人的样子却用来殉葬。(这样尚且不可,)那又怎么 能让百姓们饥饿而死呢?” 三、古诗鉴赏及名句默写。 (共 13 分) 18、阅读下面一首诗,回答后面问题。(8 分) ① 中夜起望园值月上 柳宗元
4

觉闻繁露坠,开户临西园。寒月上东岭,泠泠疏竹声。 石泉远逾响,山鸟时一喧。倚楹遂至旦,寂寞将何言。 【注】①本诗作于柳宗元被贬永州之时。西园位于作者永州愚溪住宅以西。 (1)、这首诗的诗眼是 寂寞 。(2 分) (2)、分析这首诗颔联的意境。(4 分) 答:意境:颔联通过“寒月”“疏竹”,营造了一种冷寂、清凉的意境,融情于景,抒 发了作者因被贬而感到的寂寞伤感之情。 (3)、联系本诗意境,分析“泉响”“鸟喧”采用了什么艺术手法?(2 分) 答:反衬手法。用“泉响”“鸟喧”,衬托出环境的寂静。 19、名句默写。 (5 分) (1)、会桃花之芳园, 。(李白《春夜宴从弟桃花园序》) (2)、歌台暖响, ;舞殿冷袖, 。 (杜牧《阿房宫赋》) (3) 、后人哀之而不鉴之, 。 (杜牧《阿房宫赋》 ) (4) 、开琼筵以坐花, 。 ( 李白《春夜宴从弟桃花园序》 ) 答案:(1)、序天伦之乐事(2)、春光融融;风雨凄凄 (3)亦使后人而复哀后人也 (4)飞羽觞而醉月 四、现代文(文学类)阅读(18 分) 阅读下面的文章,完成 20——23 题。 泥土的声音 樵 夫 ①我又听到了泥土的声音。 ②匍匐在绿草茸茸的田埂上,我喃喃着,我甚至用手紧紧地攥起一把水涔涔的黝亮黝亮 的泥土,我凝视着,几乎是贪婪般地嗅着那久违了的气息,我分明听到了泥土细腻而真实的 呢喃声。我合掌,侧耳良久,然后我张开掌,泥土又顺着手心落下,那一捧泥土又漫开去。 一阵令人心悸般的惬意透过手心浸入心脾。人,似乎无端地就舒坦起来。 ③我抬头仰望着碧蓝的天空,此时,天空一尘不染。而遥远处山峦逶逶迤迤,像一幅写 意画,线条像被水墨泼着,渗浸无痕。眼前是一眼望不见尽头的橙绿,近处的稻穗已是摇摇 曳曳。满眼的青和橙绿,这是多年已没有过的哦,我的心兀然就颤栗起来。然后,头又俯下 去,我几乎是贴在茸茸的草地上,我被无边无垠的橙绿湮没了。我又听到泥土细细的声音, 那声音轻轻的, 那么幽悠, 那样静穆, 那般叫人无法言说, 只有用心匍匐在土地上才能听到。 ④稻穗抽出来了,趋于成熟。我坐起来,我看着西天边那轮爽朗的落日。我抚摸着已有 些蕊花的稻穗和叶子,我摇了一下,便搅动了一团幽香,青青的,泛泛的。我狂躁不安的心 此时完全安顿下来,久居都市被尘嚣侵扰的心灵,陡地就回归到宁静中,虚空的心被眼前的 景象充盈着。 ⑤在一轮落日的霞光里两个大叔扛着锄头走过来,他们在不远处停下。我听到他们的对 话,他们说,要晒田了,稻要熟了。他们用锄头就给田埂开了一个缺口。我听见他们用脚还 在泥土上跺了跺。他们的裤管高高卷起来,然后拄着锄头在絮说着,他们的对话简洁,交谈 中有爽朗的和憨厚的笑,我虽然没有听见他们说什么,但我明白他们的交谈绝对与名利、权 力无关,我晓得他们多半说着他们眼前的庄稼。 ⑥这是我儿时曾有的记忆。这幅景象越发让我感动,我眼里几乎噙着泪水,这记忆使我 于艰难苦涩时嚼之如饴。 我似乎看到泥土被犁头一浪一浪翻开, 跳跃着令人心颤的黑亮黑亮 的光泽。牛,是弓着背的;犁也是弓着的;庄稼人也是弓着的。我明白,庄稼人只有当他们 的脚踩在泥土上时才会弯下他们的腰。他们不仅仅是对土地接触,而是在亲近生命。父亲就 对我说,种庄稼的,只有双脚踩在泥土里,心才会踏实。我想,他们才是伟大的哲学家。苦

5

么?苦;累么?累。但父亲即使在两腿粘满泥土时,只要枕着田埂,他就能心安地睡起来。 父亲说是泥土给了他生命。 ⑦太阳快西沉了,大叔又用脚在泥土上跺了跺,然后扛着锄头走了。此时,夕阳的余辉 与天与地合起来。我再次匍匐在土地上,我又听到泥土细腻中夹杂着的哔剥声,那是泥土在 发酵,那是庄稼在抽节,那声音让人心颤,它让人虚空的心充盈起来。 ⑧人,狂躁不安时抑或怨忧难解时,你去亲近土地,聆听泥土的声音吧。那声音像天籁 之音,它使人宁静使你的心空一尘不染。我又一次趴在田埂上,双手捧着一掬泥土,然后, 张开掌,泥土顺手心落下,又浸洇开去。我又听到泥土的呢喃声。 (选自 2005 年第 1 期《中华散文》) 20、简要分析第 6 段中加下划线的语句的内涵。(4 分) 这幅景象越发让我感动,我眼里几乎噙着泪水,这记忆 使我于艰难苦涩时嚼之如饴。 20、 两位大叔在田野中对话的景象勾起了作者对儿时纯真生活的回忆, 使作者对农民的质朴 生活有了深刻的理解。(2 分)在与现时被世俗尘嚣侵扰的生活的对比中,作者进一步明白 了生活的真谛,因而他感动得几乎落泪。(2 分) 21、第 4 段中作者说“我狂躁不安的心此时完全安顿下来”。结合全文看,他的心为什么会 “狂躁不安”? “此时” 为什么会“完全安顿下来”?(4 分) 21、因为久居都市,心灵被名利、权力等世俗的尘嚣侵扰,以致失去了对土地的亲近、对生 命的亲近,因而变得狂躁不安。(1 分)泥土的声音与气息和橙绿而散发着幽香的田野使他 在与土地接触的同时也亲近了生命,忘记了世俗尘嚣的侵扰,(1 分)而一尘不染的天空也 起到了净化心灵的作用,于是他的心“完全安顿下来”。(1 分)(第二问任答一点即可) 22、结合全文,分析文章结尾“我又听到泥土的呢喃声”的作用。(4 分) 22、照应标题和开头,收束全篇(2 分),形象而含蓄地表达了亲近土地聆听泥土获得人生启 示后的快慰心情(2 分)。 23、繁重的学习、生活压力让你狂躁不安之时,你会因为什么而安静下来,为什么?结合上 文,联系生活实际,谈谈你的理解。(不少于 50 字)(6 分) 答案:略 五、作文(60 分) 24、阅读下面的文字,根据要求写一篇不少与 800 字的记叙文或是议论文。 唐玄奘25岁离开长安西游。进入沙漠后不幸迷了路,随身携带的一罐水也不慎掉了。 四五天中曾多次昏倒在地,可是只要他一醒过来就继续前进,终于走出了沙漠。他一路越戈 壁、翻峻岭,经碎叶城,登帕米尔高原,闯铁门关天险,经历了近一年多的时间,终于到达 天竺国,成为第一个周游古印度的中国旅行家。 要求全面理解材料, 但可以选择一个侧面、 一个角度构思作文。 自主确定立意, 确定标题; 不要脱离材料的含意作文,不要套作,不得抄袭。 【构思提示】 分析:“古之成大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。”唐玄奘的成功,更印证 了东坡居士的这一论断。 话题:“路在脚下”“开拓者” 不放弃不抛弃 坚持理想--坚定目标--不畏困难 成功源于不懈努力
6


赞助商链接

启东中学2012-2013学年高二上学期第一次月考试题 语文_...

启东中学2012-2013学年高二上学期第一次月考试题 ...(节选自《全唐文》卷四百三十三,有删节) 5. 对...C.陆羽在天宝年间被任命为伶人的老师,河南太守李齐...

2012-2013学年高二上学期第一次月考英语试题

2012-2013学年高二上学期第一次月考英语试题 - 2012-2013 学年高二上学期第一次月考英语试题 第一节听力 听下面 5 段对话。每段对话后有一个小题,从题中...

高二2012——2013学年第二学期第一次月考试卷doc

2012-2013 学年度第学期高二第一次月考试卷第Ⅰ卷 阅读题 甲 必考题 一、...杨先生笑了,说: “我上学的时候,家里人和老师都认为我是学理科的料呢,后 ...

2012-2013学年第一学期第一次月考高二英语试卷

2012-2013学年第一学期第一次月考高二英语试卷 - 2012-2013 学年第一学期第一次月考 高二英语 I.单项选择(共 35 小题;每小题 1 分,满分 35 分) 1. ...

2012-2013学年河北正定中学高二上学期第一次月考试卷(...

2012-2013学年河北正定中学高二上学期第一次月考试卷(地理)_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。高二第一次月考 地理试题一、单项选择题(本题共有 60 小题...

...2016学年高二上学期第一次月考数学试卷(教师版)

江西省泰和七中2015-2016学年高二上学期第一次月考数学试卷(教师版)_数学_高中教育_教育专区。泰和七中高二数学第一次月考试卷(2015-2016 学年度上学期) 命题:...

2017-2018学年高二上学期第一次月考试卷

2017-2018学年高二上学期第一次月考试卷 - 2017—2018 学年上学期第一次月考英语试卷 拟题: 邓启恒 做题:王小华 审题: 陈春长 考试时间:120 分钟 总分 ...

...2012学年山西省汾阳中学高二第一学期第一次月考语文...

2011—2012学年山西省汾阳中学高二第一学期第一次月考语文试卷 - 阅读下面的文言文。 修不幸,生四岁而孤。太夫人守节自誓,居穷,自力于衣食,以长以教,俾至于成人...

2012至2013高二第二学期第一次月考试卷3-3,3-4

2012至2013高二第学期第一次月考试卷3-3,3-4 - 2013 年临高中学高二第学期第一次月考物理试卷 (1、2、3 班用) 考试时间长度:90 分钟 ,总分:100 分...

2011-2012学年上学期高二第一次月考历史试卷

2011-2012年上学期高二第一次月考历史试卷 学年上学期高二 高二第一次月...历史老师说: “你们四个人的说法, 从某种意义上可以代表儒家、 墨家、 法家及...