nbhkdz.com冰点文库

高二数学第8周周清 排练组合二项式定理

时间:2016-05-11


高二年级数学学科第 11 周周末作业
一、选择题(本大题共 10 小题,每小题 5 分,共 50 分.) 1.将 3 个不同的小球放入 4 个盒子中,则不同放法种数有( ) A. 81 B. 64 C. 12 D. 14 2.从 4 台甲型和 5 台乙型电视机中任意取出 3 台,其中至少有甲型与乙型电视机 各 1 台,则不同的取法共有( )A. 140 种 B. 84 种 C. 70 种 D. 35 种 3. 5 个人排成一排,其中甲、乙两人至少有一人在两端的排法种数有( )
3 A. A3 3 B. 4 A3

12.6 个人排成一排,甲、乙、丙三人两两不相邻,有_______种排法。 13.6 个人排成一排,甲不在排头,乙不在排尾,有_______种排法。 14.在 (1 ? x 2 )20 展开式中,如果第 4r 项和第 r ? 2 项的二项式系数相等,则 r ? 15.由 0,1,3,5,7,9 这六个数字组成_____个没有重复数字的六位奇数.
4 3 16. A2 x ?1 ? 140Ax 则 x=___________.班级: 姓名: 第_______试室 ---------------------------- 封 --------------------------- 线 -------------------------------------------------- -------------------( 答 题 不 能 超 出 密 封 装 订 线 )

三、解答题(本大题共 2 题,每小题 10 分,共 20 分.)

5 3 C. A5 ? A32 A3

2 3 1 1 3 D. A2 A3 ? A2 A3 A3

4. a, b, c, d , e 共 5 个人,从中选 1 名组长 1 名副组长,但 a 不能当副组长, 不同的选法总数是( )A. 20 B. 16 C. 10 D. 6 5.现有男、女学生共 8 人,从男生中选 2 人,从女生中选 1 人分别参加数学、 物理、化学三科竞赛,共有 90 种不同方案,那么男、女生人数分别是( ) A.男生 2 人,女生 6 人 B.男生 3 人,女生 5 人 C.男生 5 人,女生 3 人 D.男生 6 人,女生 2 人. 6.在 ( x ? 3)10 的展开式中, x 的系数是(
6

1 ? ? 17. ? x x ? ? 的展开式的二项式系数之和为 256,则求展开式中二项式系数最大项。 3 x? ?

n

) 18 . 已 知 (2 ? 3x)50 ? a0 ? a1x ? a2 x2 ??? a50 x50 , 其 中 a0 , a1 , a2 ?, a50 是 常 数 , 计 算

A.7560

B.1890
8

C.2160

D.-2160

?x 1 ? 7.在 ? ? ? 的展开式中的常数项是( ?2 3 x?
A. 7 B. ?7
5(a0 ? a2 ? a4 ? ?? a50 )2 ? (a1 ? a3 ? a5 ? ?? a49 )2

C. 28

D. ?28
3

8. (1 ? 2 x) (2 ? x) 的展开式中 x 的项的系数是( A. 120 B. ?120
nC. 100

D. ?100 )

2? ? 9. ? x ? 2 ? 展开式中只有第六项二项式系数最大,则展开式中的常数项是( x ? ?
A. 180 B. 90 C. 45 D. 360

10.设 2 ? x A.0

?

?

10

? a0 ? a1 x ? a2 x 2 ? ? ? ? ? a10 x10 ,则?a0 ? a2 ? ? ? ? ? a10 ?2 ? ?a1 ? a3 ? ? ? ? ? a9 ?2 的值为(
C.1 D.

)

B.-1二、填空题 (本大题共 6 小题,每小题 5 分,共 30 分.)
11. 7 个排成一排,甲、乙、丙三人必须在一起,有_______种排法。
第 1 页 共 1 页

----------------


赞助商链接