nbhkdz.com冰点文库

江苏省安宜高级中学鲁垛校区高一数学作业:函数的值域(苏教版必修1)


函数的值域
姓名________ 班级__________ 学号__________ 日期__________ 成绩_______

1、函数 y=-x2-4x+1,x∈ [-3,3]的值域是_______

2、函数 y=x2-x(-1≤x≤4,x∈ Z)的值域是_______

3、函数 y=3x-4 的值

域为[-10,5],则其定义域是_______

4、设函数 f ( x) ?

1 的定义域为 R,则它的值域为______ x ?1
2

5、函数 y ? ? x ? 1,( x ??1, 2,3}) 的值域是______

?2 x 2 ? 3, x ? 0 ? 6、已知函数 f ( x) ? ?0, x ? 0 则 f(1)=____,f(-1)=_____,f[f(-1)]=_____ ?3, x ? 0 ?

7、已知函数 f ( x) ? ?

?3x ? 6, x ? 0 ? x ? 5, x ? 0

(1)求 f[f(1)]的值; (2)求 f(x)的值域; (3)已知 f(x)=-10,求 x 的值。

8、分别在下列范围内求函数 f(x)=x2-2x-3 的最值 (1)0≤x≤2; (2)0≤x≤4; (3)2≤x≤3.

参考答案
1、[-20,5] 4、(0,1 ] 2、{2,0,6,12} 5、{0,-1,-2} 3、[-2,3] 6、5,3,21

7、解: (1)f(1)=-3,f[f(1)]=f(-3)=2 (2)由图象可知,x≥0 时,f(x) ≥-6 x<0 时,f(x)<5 所以 y∈ R 8、解:由函数 y=f(x)的图象可知, (1)y∈ [-4,-3] (2)y∈ [-4,5] (3)y∈ [-3,0]


宝应县安宜高级中学(鲁垛校区)高三语文复习:语序不当导...

宝应县安宜高级中学(鲁垛校区)高三语文复习:语序不当...(近六年江苏卷语病题回顾) 1.(2004 年江苏卷)...衡水中学文科学霸高中数学笔记 清华附中文科学霸高中政治...

2012年安宜高级中学(鲁垛校区)高考语文总复习:辨析并修...

2012 年安宜高级中学 鲁垛校区 高考总复习—语文 年...辨析病句 选择题 例1、 一种新研制的硬度更高、...(2006 江苏卷第 4 题 D 项) 例2、 农民耕种的...