nbhkdz.com冰点文库

高三数学一轮复习三角函数训练2


高三数学一轮复习三角函数训练(2)
一.选择题 12 3 1. 已知 α 为锐角, β 为第三象限角, 且 cos α= , sin β=- , 则 cos(α-β)的值为( 13 5 63 A.- 65 63 C. 65 33 B.- 65 33 D. 65 ) )

2.化简 cos(x+y)sin y-sin(x+y)cos y 等于( A.s

in(x+2y) C.sin x

B.-sin(x+2y) D.-sin x )

π? 4 3.若 cos α=- ,α 是第三象限的角,则 sin? ?α+4?=( 5 7 2 A.- 10 C.- 2 10 7 2 B. 10 D. 2 10 ) 1 B. 6 5 D. 6 )

1 1 4.若 tan α= ,tan(α+β)= ,则 tan β=( 3 2 1 A. 7 5 C. 7

π ? 4 ?π ? 5.已知 cos α=- 且 α∈? ?2,π?,则 tan?4-α?等于( 5 1 A.- 7 1 C. 7 6.tan 15° +tan 105° 等于( A.-2 3 C. 4 ) B.2+ 3 4 3 D. 3 B.-7 D.7

sin α+cos α 1 π? 7.若 = ,则 tan? ?α+4?=( sin α-cos α 2 A.-2 1 C.- 2 π π ?? π π? 8.? ?cos12-sin12??cos12+sin12?的值为( A.- 1 C. 2 π 2 α+ ?=( 9.已知 sin 2α= ,则 cos2? ? 4? 3 1 A. 6 1 C. 2 ) 3 2

) B .2 1 D. 2 ) 1 B.- 2 D. 3 2

1 B. 3 2 D. 3 )

π ? 3 ?π ? 10.已知 sin? ?4-x?=5,则 cos?2-2x?的值为( 19 A. 25 14 C. 25 11.sin 40° sin 50° -cos 40° cos 50° =( A.0 C.-1 12.若 tan θ+ 1 A. 5 1 =4,则 sin 2θ=( tan θ 1 C. 3 ) 1 D. 2 ) B .1 16 B. 25 7 D. 25

D.-cos 10°

1 B. 4

13.已知 sin A.第一象限 C.第三象限

α 4 α 3 = ,cos =- ,则角 α 的终边所在的象限是( 2 5 2 5 B.第二象限 D.第四象限

)

3 1 14.已知角 α,β 均为锐角,且 cos α= ,tan(α-β)=- ,则 tan β=( 5 3 1 A. 3 13 C. 9 二.填空题 15.sin 105° 的值为__________. 1 16.已知 tan α=-2,tan(α+β)= ,则 tan β 的值为________. 7 π? 17.已知 tan(α+β)=3,tan? ?α+4?=2,那么 tan β=________. 18.cos(α-35° )cos(α+25° )+sin(α-35° )sin(α+25° )等于________. π 1 3 1 - <x<0?等于________. 19.满足 sin x+ cos x= 的角 x? ? 2 ? 2 2 2 三.解答题 π 4 20.已知 0<α< ,sin α= . 2 5 sin2α+sin 2α (1)求 2 的值; cos α+cos 2α 5π α- ?的值. (2)求 tan? 4? ? 9 B. 13 D.3

)


2017年高考数学(理)一轮对点训练:4-2-2 三角函数的性质...

2017年高考数学(理)一轮对点训练:4-2-2 三角函数的性质及应用_高考_高中教育_教育专区。1.函数 f(x)=cos(ωx+φ)的部分图象如图所示,则 f(x)的单调...

高三第二轮专题复习资料:三角函数人教版

高三第二轮专题复习资料:三角函数人教版_数学_高中教育_教育专区。高考数学复习教案三角函数2轮专题复习 一、知识框图: 应用 弧长与扇形 面积公式 应用 同角三角...

2012年高三数学三角函数一轮复习测试

2011 届高三数学一轮复习测试:三角函数本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非...4? ? 4? 2 次记为 P 1 、P 2 、P3 、?,则|P2 P4 |等于 ( ) A...

交大附中2014版高考数学第一轮复习训练:三角函数(word...

《创新设计》高考数学一轮复习考前抢分 必备单元训练:三角函数本试卷分第Ⅰ卷(...1 ) ? ,求 f (? ) 的值; (1)化简 f (? ) ;(2)若 ? 是第三...

高三数学第二轮专题复习(4)三角函数

高三数学第二轮专题复习(4)三角函数_数学_高中教育_...(1)与三角函数单调性有关的问题; (2)与三角函数...6.加强三角函数应用意识的训练,1999 年高考理科第 ...

高考数学第二轮专题复习系列教案(4)三角函数

高考数学第二轮专题复习系列教案(4)三角函数_数学_高中教育_教育专区。高三数学第...应用 应用 差角公式 二、高考要求 一.理解任意角的概念、弧度的意义、正确进行...

2017届高考数学二轮复习第2部分专题一三角函数与解三角...

2017届高考数学轮复习第2部分专题一三角函数与解三角形2解三角形限时速解训练文_数学_高中教育_教育专区。限时规范训练二 解三角形 (建议用时 45 分钟) 解答...

2017年高考数学(理)一轮对点训练:4-2-1 三角函数的图象...

2017年高考数学(理)一轮对点训练:4-2-1 三角函数的图象及变换_高考_高中教育_教育专区。π? ? 1.要得到函数 y=sin?4x-3?的图象,只需将函数 y=sin4x ...

2015-2016学年度南昌市高三第一轮复习训练题数学(6)(三...

2015-2016学年度南昌市高三一轮复习训练数学(6)(三角函数试题2)1_数学_高中教育_教育专区。2015-2016 学年度南昌市新课标高三一轮复习训练数 学(六)...

...届高考数学大一轮总复习 大题规范练2 三角函数、解...

【名师一号】2017届高考数学大一轮总复习 大题规范练2 三角函数、解三角形 理 北师大版_数学_高中教育_教育专区。高考大题规范练() 三角函数、解三角形 π ...