nbhkdz.com冰点文库

高三数学一轮复习三角函数训练2

时间:2016-09-12


高三数学一轮复习三角函数训练(2)
一.选择题 12 3 1. 已知 α 为锐角, β 为第三象限角, 且 cos α= , sin β=- , 则 cos(α-β)的值为( 13 5 63 A.- 65 63 C. 65 33 B.- 65 33 D. 65 ) )

2.化简 cos(x+y)sin y-sin(x+y)cos y 等于( A.s

in(x+2y) C.sin x

B.-sin(x+2y) D.-sin x )

π? 4 3.若 cos α=- ,α 是第三象限的角,则 sin? ?α+4?=( 5 7 2 A.- 10 C.- 2 10 7 2 B. 10 D. 2 10 ) 1 B. 6 5 D. 6 )

1 1 4.若 tan α= ,tan(α+β)= ,则 tan β=( 3 2 1 A. 7 5 C. 7

π ? 4 ?π ? 5.已知 cos α=- 且 α∈? ?2,π?,则 tan?4-α?等于( 5 1 A.- 7 1 C. 7 6.tan 15° +tan 105° 等于( A.-2 3 C. 4 ) B.2+ 3 4 3 D. 3 B.-7 D.7

sin α+cos α 1 π? 7.若 = ,则 tan? ?α+4?=( sin α-cos α 2 A.-2 1 C.- 2 π π ?? π π? 8.? ?cos12-sin12??cos12+sin12?的值为( A.- 1 C. 2 π 2 α+ ?=( 9.已知 sin 2α= ,则 cos2? ? 4? 3 1 A. 6 1 C. 2 ) 3 2

) B .2 1 D. 2 ) 1 B.- 2 D. 3 2

1 B. 3 2 D. 3 )

π ? 3 ?π ? 10.已知 sin? ?4-x?=5,则 cos?2-2x?的值为( 19 A. 25 14 C. 25 11.sin 40° sin 50° -cos 40° cos 50° =( A.0 C.-1 12.若 tan θ+ 1 A. 5 1 =4,则 sin 2θ=( tan θ 1 C. 3 ) 1 D. 2 ) B .1 16 B. 25 7 D. 25

D.-cos 10°

1 B. 4

13.已知 sin A.第一象限 C.第三象限

α 4 α 3 = ,cos =- ,则角 α 的终边所在的象限是( 2 5 2 5 B.第二象限 D.第四象限

)

3 1 14.已知角 α,β 均为锐角,且 cos α= ,tan(α-β)=- ,则 tan β=( 5 3 1 A. 3 13 C. 9 二.填空题 15.sin 105° 的值为__________. 1 16.已知 tan α=-2,tan(α+β)= ,则 tan β 的值为________. 7 π? 17.已知 tan(α+β)=3,tan? ?α+4?=2,那么 tan β=________. 18.cos(α-35° )cos(α+25° )+sin(α-35° )sin(α+25° )等于________. π 1 3 1 - <x<0?等于________. 19.满足 sin x+ cos x= 的角 x? ? 2 ? 2 2 2 三.解答题 π 4 20.已知 0<α< ,sin α= . 2 5 sin2α+sin 2α (1)求 2 的值; cos α+cos 2α 5π α- ?的值. (2)求 tan? 4? ? 9 B. 13 D.3

)


2018届高三数学一轮复习: 热点探究训练2 三角函数与解...

2018届高三数学一轮复习: 热点探究训练2 三角函数与解三角形中的高考热点问题_数学_高中教育_教育专区。热点探究训练(二) 三角函数与解三角形中的高考热点问题 1...

浙江省2017届高三数学理一轮复习专题突破训练:三角函数

浙江省 2017 届高三数学一轮复习专题突破训练 三角函数一、选择、填空题 1、(设函数 f ( x) ? sin 2 x ? b sin x ? c ,则 f ( x ) 的最小正...

2017高考一轮复习 三角函数+大题训练

2017高考一轮复习 三角函数+大题训练_高三数学_数学_高中教育_教育专区。高三 三角函数 2017 高考一轮复习 三角函数 大题训练 一.解答题(共 20 小题) 2 1....

高三一轮复习、三角函数教案

高三一轮复习三角函数教案_高三数学_数学_高中教育_教育专区。富县高级中学集体...特别要对诱导 公式的口诀理解透彻; 三维目标 (2)通过训练加强公式运用能力的...

高三一轮复习三角函数测试题

高三一轮复习三角函数测试题_数学_高中教育_教育专区。三角函数测试题 班级: ...函数 y=3sin(2x-5)的对称中心的坐标为 ; 2. 10.函数 y=sin2x 的图象...

北京市2016届高三数学一轮复习 专题突破训练 三角函数 理

北京市2016届高三数学一轮复习 专题突破训练 三角函数 理_数学_高中教育_教育...? ? b (其中 ? ? 0 , ? ? ? ? ? ), 2 则估计中午 12 时的温度...

江苏省2016届高三数学一轮复习专题突破训练:三角函数_图文

江苏省2016届高三数学一轮复习专题突破训练:三角函数_数学_高中教育_教育专区。...sin ? 5、 (南通、扬州、连云港 2015 届高三第二次调研(淮安三模))若函数 ...

北京市2016届高三数学一轮复习 专题突破训练 三角函数 文

北京市 2016 届高三数学一轮复习专题突破训练 三角函数一、填空、选择题 1、 (2015 年北京高考)在 ??? C 中, a ? 3 , b ? 6 , ?? ? 2? ,则 ...

2016届一轮复习三角函数测试卷

2016届一轮复习三角函数测试卷_高三数学_数学_高中教育_教育专区。三角函数测试...y ? 2sin x 2 6.对任意的锐角 α,β,下列不等关系中正确的是( ) A....

高三三角函数第一轮复习资料

高三三角函数一轮复习资料_高三数学_数学_高中教育_教育专区。纸上得来终觉...,半径长为6,求(1) ? AB 的长. (2)弓形 AOB 的面积. 三.强化训练 1....