nbhkdz.com冰点文库

高三数学一轮复习三角函数训练2


高三数学一轮复习三角函数训练(2)
一.选择题 12 3 1. 已知 α 为锐角, β 为第三象限角, 且 cos α= , sin β=- , 则 cos(α-β)的值为( 13 5 63 A.- 65 63 C. 65 33 B.- 65 33 D. 65 ) )

2.化简 cos(x+y)sin y-sin(x+y)cos y 等于( A.s

in(x+2y) C.sin x

B.-sin(x+2y) D.-sin x )

π? 4 3.若 cos α=- ,α 是第三象限的角,则 sin? ?α+4?=( 5 7 2 A.- 10 C.- 2 10 7 2 B. 10 D. 2 10 ) 1 B. 6 5 D. 6 )

1 1 4.若 tan α= ,tan(α+β)= ,则 tan β=( 3 2 1 A. 7 5 C. 7

π ? 4 ?π ? 5.已知 cos α=- 且 α∈? ?2,π?,则 tan?4-α?等于( 5 1 A.- 7 1 C. 7 6.tan 15° +tan 105° 等于( A.-2 3 C. 4 ) B.2+ 3 4 3 D. 3 B.-7 D.7

sin α+cos α 1 π? 7.若 = ,则 tan? ?α+4?=( sin α-cos α 2 A.-2 1 C.- 2 π π ?? π π? 8.? ?cos12-sin12??cos12+sin12?的值为( A.- 1 C. 2 π 2 α+ ?=( 9.已知 sin 2α= ,则 cos2? ? 4? 3 1 A. 6 1 C. 2 ) 3 2

) B .2 1 D. 2 ) 1 B.- 2 D. 3 2

1 B. 3 2 D. 3 )

π ? 3 ?π ? 10.已知 sin? ?4-x?=5,则 cos?2-2x?的值为( 19 A. 25 14 C. 25 11.sin 40° sin 50° -cos 40° cos 50° =( A.0 C.-1 12.若 tan θ+ 1 A. 5 1 =4,则 sin 2θ=( tan θ 1 C. 3 ) 1 D. 2 ) B .1 16 B. 25 7 D. 25

D.-cos 10°

1 B. 4

13.已知 sin A.第一象限 C.第三象限

α 4 α 3 = ,cos =- ,则角 α 的终边所在的象限是( 2 5 2 5 B.第二象限 D.第四象限

)

3 1 14.已知角 α,β 均为锐角,且 cos α= ,tan(α-β)=- ,则 tan β=( 5 3 1 A. 3 13 C. 9 二.填空题 15.sin 105° 的值为__________. 1 16.已知 tan α=-2,tan(α+β)= ,则 tan β 的值为________. 7 π? 17.已知 tan(α+β)=3,tan? ?α+4?=2,那么 tan β=________. 18.cos(α-35° )cos(α+25° )+sin(α-35° )sin(α+25° )等于________. π 1 3 1 - <x<0?等于________. 19.满足 sin x+ cos x= 的角 x? ? 2 ? 2 2 2 三.解答题 π 4 20.已知 0<α< ,sin α= . 2 5 sin2α+sin 2α (1)求 2 的值; cos α+cos 2α 5π α- ?的值. (2)求 tan? 4? ? 9 B. 13 D.3

)


汇英中学高三第一轮复习训练题数学(8)(三角函数试题2)(...

汇英中学高三一轮复习训练数学(8)(三角函数试题2)(附答案) 隐藏>> 高三一轮复习训练数 学(八) 三角函数试题 2) () 一、选择题:本大题共 12 ...

2016届高考数学一轮复习 3.3两角和与差及二倍角三角函...

2016届高考数学一轮复习 3.3两角和与差及二倍角三角函数公式练习 理_数学_高中教育_教育专区。第三节题号 答案 1 2 两角和与差及二倍角三角函数公式 3 4 ...

高三数学复习(二轮) 大专题精品专辑:三角函数(答案)_免...

高三数学复习(二轮) 《三角函数》一、专题热点透析 ...的程度. 二、热点题型范例 题型一、三角函数的求值...时, f ( x)有最小值1 . 4 2 反馈练习: 1....

高三第一轮复习训练题数学(8)(三角函数试题2)

高三一轮复习训练数学(8)(三角函数试题2) 高三一轮复习训练用题,希望对老师们能帮上忙哦!!!高三一轮复习训练用题,希望对老师们能帮上忙哦!!!隐藏...

2015一轮复习课时精品提升作业之二倍角的三角函数Word...

2015一轮复习课时精品提升作业之二倍角的三角函数Word版含答案_数学_高中教育_教育专区。课时提升作业(二十一) 一、填空题 1. sin(180? ? 2?) cos 2? ? ...

高三数学一轮复习学法指导

例如三角函数中有关正切的和角、差 角公式的变形应用;或者是可以推导出一般性...高三数学复习学法指导系... 2页 2下载券 高中数学一轮复习学法指... 14...

导与练普通班2017届高三数学一轮复习三角函数解三角形...

导与练普通班2017届高三数学一轮复习三角函数解三角形第2节同角三角函数的基本关系与诱导公式基丛点练理_数学_高中教育_教育专区。第2节【选题明细表】 同角...

【高优指导】2017高考数学一轮复习 高考大题专项练2 高...

【高优指导】2017高考数学一轮复习 高考大题专项练2 高考中的三角函数与解三角形 理(含解析)北师大版_数学_高中教育_教育专区。高考大题专项练 2 高考中的...

高三数学理第一轮复习:两角和与差的三角函数、二倍角的...

[精]高三第一轮复习全套课... 25页 免费 高三数学:三角函数练习题... 2页...【典型例题】 典型例题】 [例 1](1)已知 cos( 3 3π 5 π 3π π, ...

2017高三复习三角函数专题

2017高三复习三角函数专题_高三数学_数学_高中教育_教育专区。一、利用辅助角公式求值域问题: 1、设函数 f ( x) ? 2cos2 ? x ? 2 3sin ? x cos ? x...