nbhkdz.com冰点文库

高三数学一轮复习三角函数训练2


高三数学一轮复习三角函数训练(2)
一.选择题 12 3 1. 已知 α 为锐角, β 为第三象限角, 且 cos α= , sin β=- , 则 cos(α-β)的值为( 13 5 63 A.- 65 63 C. 65 33 B.- 65 33 D. 65 ) )

2.化简 cos(x+y)sin y-sin(x+y)cos y 等于( A.s

in(x+2y) C.sin x

B.-sin(x+2y) D.-sin x )

π? 4 3.若 cos α=- ,α 是第三象限的角,则 sin? ?α+4?=( 5 7 2 A.- 10 C.- 2 10 7 2 B. 10 D. 2 10 ) 1 B. 6 5 D. 6 )

1 1 4.若 tan α= ,tan(α+β)= ,则 tan β=( 3 2 1 A. 7 5 C. 7

π ? 4 ?π ? 5.已知 cos α=- 且 α∈? ?2,π?,则 tan?4-α?等于( 5 1 A.- 7 1 C. 7 6.tan 15° +tan 105° 等于( A.-2 3 C. 4 ) B.2+ 3 4 3 D. 3 B.-7 D.7

sin α+cos α 1 π? 7.若 = ,则 tan? ?α+4?=( sin α-cos α 2 A.-2 1 C.- 2 π π ?? π π? 8.? ?cos12-sin12??cos12+sin12?的值为( A.- 1 C. 2 π 2 α+ ?=( 9.已知 sin 2α= ,则 cos2? ? 4? 3 1 A. 6 1 C. 2 ) 3 2

) B .2 1 D. 2 ) 1 B.- 2 D. 3 2

1 B. 3 2 D. 3 )

π ? 3 ?π ? 10.已知 sin? ?4-x?=5,则 cos?2-2x?的值为( 19 A. 25 14 C. 25 11.sin 40° sin 50° -cos 40° cos 50° =( A.0 C.-1 12.若 tan θ+ 1 A. 5 1 =4,则 sin 2θ=( tan θ 1 C. 3 ) 1 D. 2 ) B .1 16 B. 25 7 D. 25

D.-cos 10°

1 B. 4

13.已知 sin A.第一象限 C.第三象限

α 4 α 3 = ,cos =- ,则角 α 的终边所在的象限是( 2 5 2 5 B.第二象限 D.第四象限

)

3 1 14.已知角 α,β 均为锐角,且 cos α= ,tan(α-β)=- ,则 tan β=( 5 3 1 A. 3 13 C. 9 二.填空题 15.sin 105° 的值为__________. 1 16.已知 tan α=-2,tan(α+β)= ,则 tan β 的值为________. 7 π? 17.已知 tan(α+β)=3,tan? ?α+4?=2,那么 tan β=________. 18.cos(α-35° )cos(α+25° )+sin(α-35° )sin(α+25° )等于________. π 1 3 1 - <x<0?等于________. 19.满足 sin x+ cos x= 的角 x? ? 2 ? 2 2 2 三.解答题 π 4 20.已知 0<α< ,sin α= . 2 5 sin2α+sin 2α (1)求 2 的值; cos α+cos 2α 5π α- ?的值. (2)求 tan? 4? ? 9 B. 13 D.3

)


高三数学第一轮复习教案(三角函数的概念2)

高三数学一轮复习教案(三角函数的概念2)_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。3.2 任意角的三角函数教学内容:任意角的三角函数(1 课时) 教学目标:理解任意...

2014高考数学一轮复习-三角函数

2014 高考数学一轮复习:三角函数复习 第一讲 任意角的三角函数及诱导公式 第二讲 三角函数的恒等变化 第三讲 三角函数的图像和性质 第四讲 平面向量 第五讲 解...

山东省济宁市高三数学一轮复习 专项训练 三角函数(2)(...

山东省济宁市高三数学一轮复习 专项训练 三角函数(2)(含解析)_数学_高中教育_教育专区。三角恒等变换 1 13 π 1、已知 cos α=,cos(α-β )= ,且 0<β...

2015高三理科第一轮复习《三角函数复习》作业2

2015高三理科第一轮复习三角函数复习》作业2_数学_高中教育_教育专区。2015 高三理科第一轮复习三角函数复习》作业 2 班级: 1、 sin( ?780 姓名: 号数: ...

2015高三理科第一轮复习《三角函数》作业2

2015高三理科第一轮复习三角函数》作业2_数学_高中教育_教育专区。2015 高三理科第一轮复习三角函数》作业 2 号数: 5 1、已知 α 是第二象限角,sin α=...

高三数学第二轮三角函数专题复习资料

高三数学第二轮三角函数专题复习资料_专业资料。高三数学第二轮三角函数专题复习资料考点一:三角函数的概念 例 1、若角 α 的终边经过点 P(1,-2),则 tan 2 ?...

高三数学第二轮三角函数专题复习资料 (2)

高三数学第二轮三角函数专题复习资料 (2)。高三数学第二轮三角函数专题复习资料考点一:三角函数的概念 例 1、若角 α 的终边经过点 P(1,-2),则 tan 2 ? ...

高三三角函数复习2

高三三角函数复习2_数学_高中教育_教育专区。今日推荐 89份文档 爆笑...[精]高三一轮复习全套... 70页 免费 2012年高三复习:三角函... 5页 免费...

2015高三理科第一轮复习《三角函数的性质》作业2

2015高三理科第一轮复习三角函数的性质》作业2_数学_高中教育_教育专区。2015 高三理科第一轮复习三角函数的性质》作业 2 班级: 姓名: 号数: 1、下列函数中...

高三数学总复习:专题二第1讲三角函数(2)

高三数学总复习:专题二第1讲三角函数(2)_数学_高中教育_教育专区。2014-2015 ...函数的解析式; 教学难点: 三角函数的图象与解析式 教学过程: 一、基础训练: ...