nbhkdz.com冰点文库

高三数学一轮复习三角函数训练2

时间:2016-09-12


高三数学一轮复习三角函数训练(2)
一.选择题 12 3 1. 已知 α 为锐角, β 为第三象限角, 且 cos α= , sin β=- , 则 cos(α-β)的值为( 13 5 63 A.- 65 63 C. 65 33 B.- 65 33 D. 65 ) )

2.化简 cos(x+y)sin y-sin(x+y)cos y 等于( A.sin(x+2y) C.sin x

B.-sin(x+2y) D.-sin x )

π? 4 3.若 cos α=- ,α 是第三象限的角,则 sin? ?α+4?=( 5 7 2 A.- 10 C.- 2 10 7 2 B. 10 D. 2 10 ) 1 B. 6 5 D. 6 )

1 1 4.若 tan α= ,tan(α+β)= ,则 tan β=( 3 2 1 A. 7 5 C. 7

π ? 4 ?π ? 5.已知 cos α=- 且 α∈? ?2,π?,则 tan?4-α?等于( 5 1 A.- 7 1 C. 7 6.tan 15° +tan 105° 等于( A.-2 3 C. 4 ) B.2+ 3 4 3 D. 3 B.-7 D.7

sin α+cos α 1 π? 7.若 = ,则 tan? ?α+4?=( sin α-cos α 2 A.-2 1 C.- 2 π π ?? π π? 8.? ?cos12-sin12??cos12+sin12?的值为( A.- 1 C. 2 π 2 α+ ?=( 9.已知 sin 2α= ,则 cos2? ? 4? 3 1 A. 6 1 C. 2 ) 3 2

) B .2 1 D. 2 ) 1 B.- 2 D. 3 2

1 B. 3 2 D. 3 )

π ? 3 ?π ? 10.已知 sin? ?4-x?=5,则 cos?2-2x?的值为( 19 A. 25 14 C. 25 11.sin 40° sin 50° -cos 40° cos 50° =( A.0 C.-1 12.若 tan θ+ 1 A. 5 1 =4,则 sin 2θ=( tan θ 1 C. 3 ) 1 D. 2 ) B .1 16 B. 25 7 D. 25

D.-cos 10°

1 B. 4

13.已知 sin A.第一象限 C.第三象限

α 4 α 3 = ,cos =- ,则角 α 的终边所在的象限是( 2 5 2 5 B.第二象限 D.第四象限

)

3 1 14.已知角 α,β 均为锐角,且 cos α= ,tan(α-β)=- ,则 tan β=( 5 3 1 A. 3 13 C. 9 二.填空题 15.sin 105° 的值为__________. 1 16.已知 tan α=-2,tan(α+β)= ,则 tan β 的值为________. 7 π? 17.已知 tan(α+β)=3,tan? ?α+4?=2,那么 tan β=________. 18.cos(α-35° )cos(α+25° )+sin(α-35° )sin(α+25° )等于________. π 1 3 1 - <x<0?等于________. 19.满足 sin x+ cos x= 的角 x? ? 2 ? 2 2 2 三.解答题 π 4 20.已知 0<α< ,sin α= . 2 5 sin2α+sin 2α (1)求 2 的值; cos α+cos 2α 5π α- ?的值. (2)求 tan? 4? ? 9 B. 13 D.3

)


赞助商链接

高三一轮复习解答题专项训练(2)(三角函数—有详细答案)

高三一轮复习解答题专项训练(2)(三角函数—有详细答案) - 高三一轮复习解答题专项训练(2) 姓名 1. ?ABC 内接于以 O 为圆心,1 为半径的圆,且 3OA ? 4...

2018届高三数学一轮复习: 热点探究训练2 三角函数与解...

2018届高三数学一轮复习: 热点探究训练2 三角函数与解三角形中的高考热点问题_高考_高中教育_教育专区。热点探究训练(二) 三角函数与解三角形中的高考热点问题 1...

高三数学一轮复习 专项训练 三角函数(2)(含解析)

高三数学一轮复习 专项训练 三角函数(2)(含解析)_数学_高中教育_教育专区。三角恒等变换 1 13 π 1、已知 cos α=,cos(α-β )= ,且 0<β <α < ,...

高考数学第一轮复习 三角函数训练题(2)

上教考资源网 助您教考无忧 三角函数训练题 训练题( 高考数学一轮复习 三角函数训练题(2)一、选择题:本大题共 12 小题,每小题 5 分,共 60 分,在每...

高三数学三角函数一轮复习

高三数学三角函数一轮复习_数学_高中教育_教育专区。第六章 三角函数 1.了解任意...的集合: (1)sin ? ≥ 1 3 ;(2)cos ? ≤ ? . 2 2 变式训练 2:求...

高三数学一轮复习三角函数单元训练

高三数学一轮复习三角函数单元训练 - 高三数学一轮复习单元训练:三角函数 本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题 )两部分.满分 150 分. 考试时间 12 0 ...

江苏省2017届高三数学一轮复习专题突破训练:三角函数.doc

江苏省2017届高三数学一轮复习专题突破训练:三角函数.doc_数学_高中教育_教育...? ,则 tan(? ? 2 2 3 8、 (苏锡常镇四市市 2016 届高三二模)若 tan...

北京市2017届高三数学文一轮复习专题突破训练:三角函数

北京市2017届高三数学一轮复习专题突破训练:三角函数_数学_高中教育_教育专区。北京市 2017 届高三数学一轮复习专题突破训练 三角函数一、填空、选择题 b 2?...

北京市2016届高三数学文一轮复习专题突破训练:三角函数

北京市 2016 届高三数学一轮复习专题突破训练 三角函数 一、填空、选择题 1、 (2015 年北京高考)在 ??? C 中, a ? 3 , b ? 6 , ?? ? 2? ,则...

高考数学一轮复习专题讲座2三角函数解三角形与平面向量...

高考数学一轮复习专题讲座2三角函数解三角形与平面向量在高考中的常见题型与求解策略知能训练轻松闯关文 - 专题讲座二 三角函数、解三角形与平面向量在高考中的常见...