nbhkdz.com冰点文库

NOIP C C++ 基础小题狂做星海版

时间:2013-11-25


1、 以下程序的功能是计算方程 a x2+b x+c=0 的根, 补足程序中空缺的语句。 #include <math.h> int main( ) { float a,b,c,_abs,_derta,_doublea,part1,part2; printf("enter a,b,c:"); scanf("%f%f%f",&a,&b,&c); // 然后判断 a,b,c 的情况 if( (1) ) if( (2) ) if( (3) ) printf("输入错误\n"); else printf("任意实数\n" else printf("一个实根 %f\n",-c/b); else {_derta=b*b-4*a*c; _doublea=2*a; part1=-b/(2*a); _abs=abs(_derta); part2=sqrt(_abs)/_doublea; if( (4) ) printf("根包含实部虚部 complex root \nreal part=%f image part=%f\n",part1,part2); else printf("实数根(可能相同)real roots\n root1=%f root2=%f\n",part1+part2,part1-part2); }} 2、输入一个字符,如果是大写字母,则把其变成小写字母;如果是小写字 母,则变成大写字母;其它字符不变。请在()内填入缺省的内容。 int main( ) { char ch; scanf(“%c”,&ch); if ( ) ch=ch+32; else if (ch>=’a’&&ch<=‘z’) ( ); printf(”%c\n”,ch); }


赞助商链接

更多相关标签