nbhkdz.com冰点文库

2014-2015学年度湖北省武汉市武钢三中等武汉市部分重点中学高一下学期期中联考数学试卷(理科)

时间:


2014-2015 学年度湖北省武汉市武钢三中等武汉市部分重点中学高一 下学期期中联考数学试卷(理科) 考试时间:2015 年 4 月 27 日下午 3:50-5:50 试卷满分:150 分 一、选择题(本大题共 12 小题,每小题 5 分,共 60 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项 符合题目要求。) 1. A. 2 ? 1 与 2 ? 1 的等比中项是( 2 B.1 ) C.-1 ) D. ?1 2.计算 sin 77 cos 47 ? sin13 cos 43 的值等于( A. 1 2 B. 3 3 C. 2 2 ) D. 3 2 3.符合下列条件的三角形 ?ABC 有且只有一个的是( A. a ? 1, b ? 2, A ? 30 C. b ? c ? 1, B ? 45 4.已知 cos 2? ? B. a ? 1, b ? 2, c ? 3 D. a ? 1, b ? 2, A ? 100 2 4 4 ,则 sin ? ? cos ? 的值为( 3 B. ? ) A. 2 3 2 3 C. 11 18 D. ? 2 9 5.若等差数列 ?an ? 满足 a7 ? a8 ? a9 ? 0, a7 ? a20 ? 0 , 则当 ?an ? 的前 n 项和最大时 n 的值为 ( ) A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 ) 6. 已知 tan(? ? ? ) ? A. 13 18 2 ? 1 ? , tan( ? ? ) ? ,那么 tan(? ? ) 等于( 5 4 4 4 13 3 1 B. C. D. 22 22 6 7.已知等比数列 ?an ? 前 n 项和为 Sn ,且 a2015 ? 3S2014 ? 2015, a2014 ? 3S2013 ? 2015 ,则公 比 q 等于( A. 3 ) B. 1 3 C.4 D. 1 4 8.如图,D、C、B 三点在地面同一直线上,DC=a,从 C、D 两点测得 A 点的仰角分别是 β , α (α <β ) ,则 A 点离地面的高度等于( ) 1 A. a sin ? sin ? sin( ? ? ? ) a sin ? cos ? sin( ? ? ? ) B. a sin ? sin ? cos(? ? ? ) a cos ? sin ? cos(? ? ? ) ) C. D. 9. 已知等比数列 ?an ? 中 a2 ? 2, a5 ? A. 16(1 ? 4? n ) 1 , 则 a1 ? a ( a 3? a 3? a 2 ?2 4 ? a ? ... ? a1 n ? an? 等于 4 32 32 (1 ? 4? n ) (1 ? 2? n ) B. 16(1 ? 2n ) C. D. 3 3 10. 在△ A B C 中,?A, ?B, ?C 所对的边长分别是 a, b, c , 若s i n C? s i n ( B? )A s i n ? 2 A , 则△ A B C 的形状为( ) A. 等腰三角形 B. 直角三角形 C. 等腰直角三角形 D. 等腰三角形或直角三角形 11.将正奇数 1,3,5,7,…按右表的 第1列 第2列 第3列 第4列 第5列 方式进行排列,记 aij 表示第 i 行第 j 1 3 5 7 第1行 列的数, 若 aij=2015 则 i+j 的值为 ( ) 第2行 15 13 11 9 A. 505 B. 506 17 19 21 23 第3行

赞助商链接

相关文档

更多相关标签