nbhkdz.com冰点文库

高中数学基础知识宝典(理科分册)


知识宝典 (数学篇—高中版) 目录 必修 1 ............................................................................................... - 1 一.集合 .............................................................

........................ - 1 二.函数 ..................................................................................... - 1 必修 2 ............................................................................................... - 5 三.直线和圆的方程.................................................................. - 5 四.直线、平面、简单几何体 .................................................. - 8 必修 3 ............................................................................................. - 10 五、概率与统计..................................................................... - 10 必修 4 ............................................................................................. - 11 六.三角函数............................................................................ - 11 七.平面向量............................................................................ - 13 必修 5 ............................................................................................. - 15 八.不等式 ............................................................................... - 15 九.数列 ................................................................................... - 17 理科选修 2-1 .................................................................................. - 20 十.简易逻辑.........................................................................

高考必看 高中数学知识点总结 高中新课标理科数学知识...

高中新课标理科数学 (必修+选修) 所有知识点总结 引言 1.课程内容: 必修课程由 5 个模块组成: 必修 1:集合、函数概念与基本初等函数(指、对、幂函数) 必修 ...

12高中数学基础知识祥解(理科)

12高中数学基础知识祥解(理科)_高一数学_数学_高中教育_教育专区。高中数学基础知识...2 八、求动点轨迹方程的方法与技巧 1、定义法:对于给出的问题,当已知条件或...

新课标高中数学基础知识宝典

新课标高中数学基础知识宝典_高二数学_数学_高中教育_教育专区。f选择...; (理科) a n a n ?1 (6)间接法(例如: a n ?1 ? a n = 4a n...

09高中数学基础知识祥解(理科)

高中数学基础知识详解(理科) 第 1 页 集合与简易逻辑,推理证明: 第一章 集合...2 八,求动点轨迹方程的方法与技巧 1,定义法:对于给出的问题,当已知条件或者...

2015年高考高中数学基础知识归纳大全(理科)最新版

2013 高中数学(理科)基础知识归纳(最新版) 高考解题策略: 通览全卷,稳定情绪 主客观题,区别对待 认真审题,开拓思路 格式工整,条理清晰 选择题灵活做 填空题仔细...

理科宝典-数学

理科宝典-数学_数学_高中教育_教育专区。数学主编 肖平安 1 目录 专题1集合的...高中数学基础知识宝典(理... 暂无评价 34页 ¥2.00 东北师大附中理科学霸...

高中数学基础知识归类——献给高三(理科)考生

高中数学基础知识归类——献给高三(理科)考生_数学_高中教育_教育专区。高中数学...十五.注意答题技巧训练 1.技术矫正:考试中时间分配及处理技巧非常重要,有几点...

高中数学理科所有知识点及其解题方法归纳

高中数学理科所有知识点及其解题方法归纳基本知识、基本方法、基本思想之 模块一一...3.写点的坐标的技巧。 对方便观察的点的坐标,观察后写出即可,对复杂的点的...

2016年(理科数学)冲刺宝典

2016年(理科数学)冲刺宝典_高考_高中教育_教育专区。2016 年高考备考冲刺阶段...将高中数学课本中的基本知识(如概念、定理、 公式等)再复习一遍. 希望同学们...

高中数学解题方法和技巧8_高中数学(理科)_教学视频大全

视频教程,视学通教育全套教学,在线学习高中数学(理科)课程,高中数学解题方法和技巧8视频下载