nbhkdz.com冰点文库

高中数学基础知识宝典(理科分册)


知识宝典 (数学篇—高中版) 目录 必修 1 ............................................................................................... - 1 一.集合 .............................................................

........................ - 1 二.函数 ..................................................................................... - 1 必修 2 ............................................................................................... - 5 三.直线和圆的方程.................................................................. - 5 四.直线、平面、简单几何体 .................................................. - 8 必修 3 ............................................................................................. - 10 五、概率与统计..................................................................... - 10 必修 4 ............................................................................................. - 11 六.三角函数............................................................................ - 11 七.平面向量............................................................................ - 13 必修 5 ............................................................................................. - 15 八.不等式 ............................................................................... - 15 九.数列 ................................................................................... - 17 理科选修 2-1 .................................................................................. - 20 十.简易逻辑.........................................................................

高中数学基础知识归纳 (理科)

高中数学基础知识归纳 (理科)_高三数学_数学_高中教育_教育专区。高中数学基础知识归纳(理科) 高中数学基础知识归纳第一部分 集合 1.(1) 元素与集合的关系: x ...

高中数学基础知识手册(理科)

高中数学基础知识手册(理科)_高三数学_数学_高中教育_教育专区。高中数学知识大全...高中数学基础知识完全手... 56页 免费 高中数学基础知识宝典(理... 暂无评价...

高中数学基础知识大全宝典

高中数学基础知识大全宝典 对高中数学知识的大致概述对高中数学知识的大致概述隐藏...u ′ ; 理科) x ⑸导数的应用: ①利用导数求切线:注意:ⅰ)所给点是切点...

新课标高中数学基础知识宝典

新课标高中数学基础知识宝典_高二数学_数学_高中教育_教育专区。f选择...; (理科) a n a n ?1 (6)间接法(例如: a n ?1 ? a n = 4a n...

高考数学知识宝典(理科76条)

细心计算,分分必争,书写规范 第 1 页共 25 页 高考数学知识宝典(理科 76 条)编辑教师 济南三中数学组 葛爱菊 夏璐宁 2011 级的同学们,祝贺你们马上高中毕业...

高中数学理科所有知识点及其解题方法归纳

高中数学理科所有知识点及其解题方法归纳基本知识、基本方法、基本思想之 模块一一...3.写点的坐标的技巧。 对方便观察的点的坐标,观察后写出即可,对复杂的点的...

新课标高中数学基础知识宝典

新课标高中数学基础知识宝典 新课标高中数学基础知识宝典 高中数学基础知识在备考...; (理科) a n a n 1 (6)间接法(例如: a n 1 a n = 4a n a n...

高中数学基础知识归类——献给高三(文理科)考生

高中数学基础知识归类——献给2012年高三(文理科)考生 献给2012年高三(文理科) ...⑷ 十四.注意答题技巧训练 十四 注意答题技巧训练 技术矫正: 1.技术矫正:考试...

高中数学基础知识归类——献给高三(理科)考生

高中数学基础知识归类——献给高三(理科)考生_数学_高中教育_教育专区。高中数学...十五.注意答题技巧训练 1.技术矫正:考试中时间分配及处理技巧非常重要,有几点...