nbhkdz.com冰点文库

高中数学基础知识宝典(理科分册)

时间:


知识宝典 (数学篇—高中版) 目录 必修 1 ............................................................................................... - 1 一.集合 .............................................................

........................ - 1 二.函数 ..................................................................................... - 1 必修 2 ............................................................................................... - 5 三.直线和圆的方程.................................................................. - 5 四.直线、平面、简单几何体 .................................................. - 8 必修 3 ............................................................................................. - 10 五、概率与统计..................................................................... - 10 必修 4 ............................................................................................. - 11 六.三角函数............................................................................ - 11 七.平面向量............................................................................ - 13 必修 5 ............................................................................................. - 15 八.不等式 ............................................................................... - 15 九.数列 ................................................................................... - 17 理科选修 2-1 .................................................................................. - 20 十.简易逻辑.........................................................................

高中数学学习宝典

理科和文科有一点差别了, 比如说圆锥曲线方面, 椭圆和抛物线理科必须达到的水平...基础性;重视通性通法,淡化特殊技巧,凸显数学的问题思考;强化主干知识;关注知识 ...

高中数学宝典

高中数学宝典_理学_高等教育_教育专区。高中数学知识要点集合优盟教育网(www.bestedu.org) 高中数学第一章-集合 榆林教学资源网 http://www.ylhxjx.com 考试内容...

【高考宝典】2018届高考数学高考复习(基础知识结论)_图文

【高考宝典】2018届高考数学高考复习(基础知识结论)_高考_高中教育_教育专区。高中高考,复习考点,试题,高考复习,高考试题,高考题库,高中题库,1轮复习 ...

高考数学宝典

高考数学宝典_高三数学_数学_高中教育_教育专区。高考数学宝典 不等式考试内容: ...不等式 知识要点 1. 不等式的基本概念 (1) 不等(等)号的定义: a ? b ...

初升高必备数学知识宝典

初升高必备数学知识宝典_初三数学_数学_初中教育_教育专区。随着保送生选拔的落幕,一些初中毕业生提前进入高中学习生活,这里奉献初升高必备知识点,供准高中生们使用:...

2013年高考数学宝典(高一到高三所有知识点总结大全)

2013年高考数学宝典(高一到高三所有知识点总结大全)_高考_高中教育_教育专区。2013 年高考数学宝典 (高一到高三所有知识点总结大全) 祝你成功 1、高一数学必修 1 ...

数学宝典

理科宝典(数学) 139页 免费 数学中学习的技巧 暂无...基础上, 编写了多本高中数学教学辅导用书和高三数学...特级教师储瑞年在讲解知识的同时, 也会讲解如函数与...

【高考宝典】2018年高考数学知识点考点汇总精讲_图文

【高考宝典】2018年高考数学知识点考点汇总精讲_高考_高中教育_教育专区。高中高考,复习考点,试题,高考复习,高考试题,高考题库,高中题库,1轮复习 ...

高考数学复习宝典(166页)

数学总复习系列》——高中数学必修四 第一章 基本初等函数 II 一、基础知识(...(绵阳市 2010 年 4 月高 三三诊理科试题)已知向量 a、b 不共线, 若向量...

高考数学复习宝典

2012年高考新课标理科数学... 2012年高考全国卷(新...2011 年高考数学复习宝典 目录 一、2011 年高考数学...——高中数学必修一 第一章、集合一、基础知识(...