nbhkdz.com冰点文库

三角中角的变换问题


三角中角的变换问题

例 1.设 ? 为锐角,若 cos ? ? ?

? ?

? 17 2 ?? 4 ? ? ,则 sin( 2a ? ) 的值为____. 6? 5 12 50
13 ? ,且 0 ? ? ? ? ? ,则 cos ? ? _________. 14 2

训练 1.已

知 cos ? ? ,cos(? ? ? ) ? 【答案】

1 7

1 2

训练 2.已知 ? , ? ? ?

? ? 5? , ?3 6

?? 4 5? ? ? ? ? ,若 sin ? ? ? ? ? , cos ? ? ? 6? 5 6 ? ? ?

? 5 ? ? ,则 sin ?? ? ? ? 的值 ? 13

16 65 1 0 训练 3.已知 cos(750 ? ? ) ? ,则 cos(30 ? 2? ) 的值为__________. 3 7 【答案】 9
为_________. 【答案】

? ? ? 10 sin(2? ? ) ? ? (0, ) cos(? ? ) ? 4 的值为________. 2 ,则 4 10 , 训练 4.已知
2 【答案】 10
训练 5.已知

为锐角,

,则

_________.

【答案】

17 2 50
sin B ? 2 cos( A ? B), 则 tan B 的最大值为_____________. sin A

训练 6. 在△ABC 中,若

【答案】

3 3
1 ? ? cos ? ,且 ? ? (0, ) ,则 2 2

例 2. 已知 sin ? ?

cos2? sin(? ? ) 4

?

的值为________.

【答案】

?

14 2
?? ? 且 3c ,? ? , o s2 ?s i n ? ?2 ? ?? ? i n2 ? 的值为 则s ? ?? ? , 4 ? ?
. sin 2? ? ?

变式: 若? ? ?

17 18

三角中角的变换问题

7 2 例 3.已知 α,β∈(0,π),且 tanα=2,cosβ=- . 10 3 (1)求 cos2α 的值;- 5 π (2)求 2α-β 的值.- 4 变式: ? , ? 均为锐角,且 sin ? ?
3 1 , tan(? ? ? ) ? ? . 5 3

(Ⅰ)求 sin(? ? ? ) 的值; (Ⅱ)求 cos ? 的值.

课后训练 1.若 cos(

?
6

??) ?

4 ? ,则 sin(? ? ) ? 5 32.已知 cos ? ? ?

? ?

5 ? π? 4 ? ?? ? 3 ,且 ? ? ? 0, ? ,则 sin ? ? ? ? ? 的是 ? ? sin ? ? 12 ? 6? 5 ? 3? ?

7 2 10
【答案】 ? 16 65

3.设 ?,? ? ? ?,?? ,且 sin(? ? ? ) ? 5 , tan ? ? 1 .则 cos ? 的值为 2 2 13

x x sin cos 1 2 2 则f ( ? ) 的值为________.【答案】 2 4. 已知函数 f ( x) ? ? x 2 tan x 8 2 cos2 ? 1 2
1 3 5.向量 a ? (? , ) , b ? (2cos ? , 2sin ? ) , 0 ? ? ? π . 2 2

(1)若 a ∥ b ,求角 ? 的大小; (2)若 a ? b ? b ,求 sin ? 的值.
(1) ? ?

2 15 ? 3 π . (2) . 3 8


三角函数中三角变换常用的方法和技巧

三角函数中三角变换常用的方法和技巧 三角函数中三角变换常用的方法和技巧一、角的变换当已知条件的角与所求角不同时,需要通过“拆”“配”等方法实现角的转化,...

三角函数中三角变换常用的方法和技巧1

三角函数中三角变换常用的方法和技巧 一、角的变换当已知条件的角与所求角不...二、函数名称变换三角函数包括六种形式,因此,对于含有多种三角函数的问题,要从...

三角函数中三角变换常用的方法和技巧

三角函数中三角变换常用的方法和技巧一、角的变换当已知条件的角与所求角不...二、函数名称变换三角函数包括六种形式,因此,对于含有多种三角函数的问题,要从...

高考中的三角恒等变换问题

结合三角变换考查三角函数运算、化简、求值、证明.在三角函数的计算与证明过程中,分析已知条件与待求问题中的角之间的关系,进行合理 的变角代换,常常是解决问题的...

倒推法求解三角恒等变换问题

倒推法求解三角恒等变换问题_法律资料_人文社科_专业资料。龙源期刊网 http://...在 高中教材中,三角函数主要包括了三角函数的定义、诱导公式、同角三角函数的...

几何综合技巧(一)三角形中的角变换

几何综合技巧(一)三角中的角变换前言:三角中的角变换是在几何综合中解题的关键步骤之一,完成好角变换问题,主要有 以下几点: 1. 三角内角和:三角内角和...

三角恒等变换中的必备重点

sin x ? cos x、sin x cos x 一般采用平方会得出它们之间的关系 必备题型 1,已知倍角,求半角的三角函数; 2,考查公式转换中的符号问题; 3,已知二次方的...

浅析高中数学中的三角函数变换

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 浅析高中数学中的三角函数变换 作者:张...“已知角”来表示一些“未知角”,而后再进行 数学运算,通过角的变换,使问题...

高中数学三角变换与解三角形

形式; ( 2 )公式中有一些量替换为常数; ( 3 )结合“换元法”进行角的变换,再与三角公式综合应用的问题; ( 4 ) 常用三角公式形式经代数变形以后的应用问题...

三角变换与解三角形

三角变换与解三角形_高一数学_数学_高中教育_教育专区。三角变换与解三角形专题复习 7.在△ABC 中,角 A,B,C 所对的边分别是 a, b, c ,a=4,b=4 3 ...