nbhkdz.com冰点文库

2014年上海市华理化工杯初赛试卷答案

时间:2016-08-25


2014 年上海市华理化工杯初赛试卷 参考答案

1 C 11 A 2l D 31 A 36 BD

2 D 12 D 22 B 32 D 37 D

3 B 13 B 23 A 33 C 38 C

4 D 14 B 24 C 34 B 39 AC

5 A 15 B 25 B

35 C 40 CD

6 D 16 C 26 C

7 B 17 D 27 A

8 A 18 B 28 B

9 D 19 C 29 D

10 C 20 B 30 D

41 BD

42 C

43 AB

44 BD

45 CD


2014年化学工程系第二届“化工杯”数学建模大赛获奖名...

2014年化学工程系第二届“化工杯”数学建模大赛获奖名单(终稿)_营销/活动策划_计划/解决方案_实用文档。2014 年化学工程系第二届“化工杯”数学建模大赛 获奖名单...