nbhkdz.com冰点文库

物理竞赛试题分类分频率

时间:2015-01-18


1-20届 总体 力学 137 电磁 123 热学 58 光学 52 近代 42

52

58

预赛

力学 64

电磁 52

热学 27

光学 26

近代 23

26

27

复赛

力学 39

电磁 45

热学 20

光学 16

近代 7

20

决赛

力学 34

电磁 26

热学 11

光学 10

近代 12

10

11

力学总体

运动学 20

牛顿定律 18

静力学 31

动量能量 万有引力天体 振动和波 38 14 16

电磁总体

静电 41

电路 37

运动电荷、磁场力 22

电磁感应 23
23

22

热学总体 分子动理论 2

气体 24

热一定律 16

物态变化 液体、热传导 11 5

11

光学总体 折射反射 16

系统成像 32

物理光学 4
4

4

32

近代总体

原子 7

原子核、粒子 11

相对论、量子 13

宇宙 4

科普 7
7

4

13

21-30届 总体 力学 103 电磁 87 热学 36 光学 32 近代 44
44

32

36

预赛

力学 47

电磁 42

热学 16

光学 15

近代 20

15

16

16

复赛

力学 29

电磁 24

热学 10

光学 8

近代 14

14

8

10

决赛

力学 27

电磁 21

热学 10

光学 9

近代 10
9

10

力学总体

运动学 8

牛顿定律 14

静力学 10

动量能量 万有引力天体 振动和波 29 21 21

电磁总体

静电 24

电路 15

运动电荷、磁场力 32

电磁感应 16

16

16

32

热学总体 分子动理论 1

气体 10

热一定律 18

物态变化 液体、热传导 3 4

3

光学总体 折射反射 12

系统成像 14

物理光学 6

6 12

14

近代总体

原子 13

原子核、粒子 9

相对论、量子 17

宇宙 3

科普 2
3

17

总体分布
42 52 137

力学
电磁

热学 58
光学

近代

123

23

预赛分布
64 力学 电磁
热学

26

光学 27 近代

52

7
16 39

复赛分布
力学
电磁

20

热学 光学
近代

45

12

决赛分布
34 力学

10

力学 电磁
11

热学
光学

近代 26

16 14

20

力学总体
运动学

18

牛顿定律
静力学

动量能量 38 31 万有引力天体
振动和波

23 41

电磁总体
静电

电路 运动电荷、磁场力 电磁感应 37

5

2

热学总体
分子动理论 24 气体
热一定律

物态变化 16 液体、热传导

光学总体

光学总体
16 折射反射
系统成像

物理光学

7

近代总体
原子
原子核、粒子

11
13

相对论、量子 宇宙
科普

44

总体分布
103 力学
电磁

热学 光学
近代 87

20 47

预赛分布
力学

电磁 热学 光学

光学
近代 42

14

复赛分布
29 力学
电磁

热学
光学 近代

24

10 9 27

决赛分布
力学

电磁 10
热学

光学 21 近代

8

21 14

力学总体
运动学 牛顿定律
10 静力学

动量能量 万有引力天体
振动和波

21

29

电磁总体

电磁总体
24

静电
电路

运动电荷、磁场力
电磁感应

15

热学总体
4 3

1

10

分子动理论
气体 热一定律

物态变化
液体、热传导

18

12

光学总体
折射反射

系统成像
物理光学

3

2 13

近代总体
原子
原子核、粒子

相对论、量子
宇宙

科普
9

9


赞助商链接