nbhkdz.com冰点文库

岗美中学硬笔书法比赛初赛201205


岗美中学硬笔书法比赛初赛
比赛要求: 1、用硬笔书写。 2、书写字体为楷书或行书,用简化字书写。 3、比赛时间:20 分钟 4、在顶行写上班别、姓名 5、书写内容如下:

水调歌头〃明月几时有
苏轼 明月几时有?把酒问青天。 不知天上宫阙,今夕是何年。 我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。 起舞弄清影,何似在人间。 转朱阁,低绮户,照无

眠。 不应有恨,何事长向别时圆? 人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。 但愿人长久,千里共婵娟。