nbhkdz.com冰点文库

第一学期高一年级期末考试成绩

时间:2014-01-22


2013~2014学年第一学期期末考试成绩
班级 序号 姓名 努尔兰 高一4 1 巴丽根· 高一4 2 叶尔托斯 青古司 高一4 3 毛列恩· 吾那尔别克 高一4 4 沃玛尔哈孜· 5 朱丽都孜· 包拉提 高一4 再英 高一4 6 奥伦堡· 高一4 7 塘努.阿曼太 叶尔兰 高一4 8 迪娜· 哈力克 高一4 9 阿加尔· 10 巴合达提.巴合都拉 高一4 阿斯哈尔 高一4 11 阿米娜· 柯然 高一4 12 迪尼拉· 13 乔丽盼 · 达吾列提汗 高一4 高一4 14 姜博塔·木拉提 高一4 15 贾斯吐列克 高一4 16 尔合曼哈力.赛力克 木哈提 高一4 17 哈拉卡提· 18 古丽达纳 · 拜克扎提 高一4 木拉提 高一4 19 森芭提· 20 叶斯布力.杰思斯 高一4 高一4 21 热万.努尔哈孜 高一4 22 夏热帕提.合里木 高一4 23 叶尔克布兰·对山别克 高一4 24 胡付乃.马合沙特 高一4 25 美迪 高一4 26 阿依布塔.白仙 高一4 27 木力得义.阿哈提 高一4 28 巴丽很.波拉提 高一4 29 地里努尔.努尔兰 高一4 30 阿依江 高一4 31 米来.肯杰别克 高一4 32 合木巴提.努尔兰 高一4 33 卡拉木汗.巴肯 高一4 34 贾依达尔.木拉提别克 高一4 35 阿尔屯古丽.托合他尔别克 高一4 36 朱曼.木拉提 高一4 37 阿恩萨尔.加尔肯别克 高一4 38 迪丽娜.加那提 高一4 39 沙拉瓦特.赛克肉汗 高一4 40 丹尼尔.苏尔森 高一4 41 买衣丽别克.对山汉 高一4 42 布拉尼.吾汉 高一4 43 尤丽吐孜.那坎 高一4 44 丹娜.多力洪 语文 数学 汉语 物理 化学 生物 政治 历史 地理 75 68 81 71 73 77 41 35 60 61 73 76 76 87 79 60 56 71 96 86 70 71 87 70 60 50 76 85 78 74 82 62 69 60 48 68 75 90 78 61 66 79 70 53 70 81 49 79 64 67 71 57 65 73 65 29 86 55 60 69 67 65 71 76 41 79 52 72 60 60 54 69 84 64 88 53 77 69 65 37 51 80 52 70 45 46 65 55 45 55 85 48 81 38 60 63 61 52 56 94 60 78 28 60 62 51 56 47 79 50 63 34 55 60 49 30 54 78 43 82 30 51 61 62 62 64 83 38 65 24 62 50 62 62 52 74 52 74 20 55 46 50 51 52 60 39 87 42 60 54 60 52 63 71 43 83 44 45 60 52 57 34 82 42 83 37 68 60 61 60 55 77 63 59 34 41 62 53 47 49 87 26 71 34 56 59 54 48 67 73 35 63 28 30 57 60 62 53 78 50 70 40 53 62 60 43 65 70 51 81 48 60 64 60 52 83 9 8 81 24 60 37 60 54 60 84 40 73 35 45 55 60 53 53 83 50 65 28 46 70 60 52 50 74 38 73 50 70 54 60 55 41 63 60 80 34 72 71 72 57 44 25 53 83 48 61 52 70 54 60 66 53 47 30 63 49 45 29 46 71 73 78 72 60 87 61 35 80 84 44 45 26 30 54 60 35 33 54 63 75 60 61 65 56 39 76 60 40 78 39 43 62 66 48 51 61 60 65 36 68 60 64 48 32 60 36 67 42 63 50 54 46 37 49 20 76 42 61 51 61 64 51 73 25 73 44 60 60 67 40 49 42 38 83 40 46 46 67 42 64 77 51 69 34 52 33 52 45 43 40 36 83 44 60 60 50 68 38 82 60 79 48 41 52 50 29 50 61 92 72 87 90 67 50 61 71

60.5 58.5

581 639 666 626 642 606 567 563 588 513 544 536 474 533 498 474 517 489 548 485 502 461 521 569 393 498 504 515 553 506 428 617 411 549 487 494 455 475 491 468 456 479 491 651


赞助商链接

2016-2017学年度第一学期期末成绩登分表

2016-2017学年度第一学期期末成绩登分表 - 学校 考号 姓名 年级 语文 班 2016-2017 学年度第一学期期末成绩登分表 数学 考号 姓名 语文数学 参评人数 ...

高一英语期末考试质量分析

高一英语第一学期期末考试质量分析江阴中学 林云兰 ...(1)夯实基础知识,构建知识体系 起始年级夯实语言基础...越来越好,也希望在以后的考试中取 得更理想的成绩...

高一信息技术组期中考试成绩分析报告

高一信息技术组期中考试成绩分析报告_其它课程_高中教育_教育专区。2015 学年第一学期期中高一信息技术期中分析高一年级 学科 信息技术备课组 2015.11.17 本次期中...

2016—2017学年度第一学期高一期中考成绩分析_图文

2016—2017学年度第一学期高一期中考成绩分析 - 2016——2017 学年度第一学期高一年级期中考成绩分析 1、学科成绩 (1)分差 学科 月一 语文 期中 月一 数学 ...

绵阳高2016级高一上期末数学试题(word版)

绵阳高2016级高一期末数学试题(word版) - 高中 2016 级第一学期末教学质量测试 班级:姓名:成绩: 一、选择题:本大题共 12 小题,每小题 4 分,共 48 分...

高一化学第一学期期末考试卷

高一化学第一学期期末考试卷 - 虎山中学高一化学第一学期期末考试卷(2017、1) 考试时间为 90 分钟,满分 100 分 班级: 座号: 姓名: 第 I 卷(选择题 45 分...

高一年级期中考试质量分析会上的讲话

高一年级期中考试质量分析会上的讲话一、关于高一年级前期工作高一年级前半学期...3、关于半期考试的分析与反思,其主要目的是:希望我们的班级和老师,总结成绩与...

201601高一地理期末考试

闵行区 2015 学年第一学期高一年级期末考试 地理试卷满分 100 分 考试时间 60 分钟 2016.1 姓名___ 考生注意:请将全部答案写在答题纸上,考试后只交答题纸,...

高一下数学期末考试质量分析

二、考试情况分析 <一> 总体情况分析 这次期中考试,高一年级参加考试 452 人,...3.加强课堂管理: 从本次考试来看,成绩不好的相当一部分原因是学生在课堂上 没...

高一第二学期期末考试成绩分析

高一第学期期末考试成绩分析_其它课程_高中教育_教育专区。高一第学期期末考试...(2)综合成绩分析。一班有 7 名学生进入年级前 100 名,最好成 绩是年级 20...