nbhkdz.com冰点文库

第一学期高一年级期末考试成绩

时间:2014-01-22


2013~2014学年第一学期期末考试成绩
班级 序号 姓名 努尔兰 高一4 1 巴丽根· 高一4 2 叶尔托斯 青古司 高一4 3 毛列恩· 吾那尔别克 高一4 4 沃玛尔哈孜· 5 朱丽都孜· 包拉提 高一4 再英 高一4 6 奥伦堡· 高一4 7 塘努.阿曼太 叶尔兰 高一4 8 迪娜· 哈力克 高一4 9 阿加尔· 10 巴合达提.巴合都拉 高一4 阿斯哈尔 高一4 11 阿米娜· 柯然 高一4 12 迪尼拉· 13 乔丽盼 · 达吾列提汗 高一4 高一4 14 姜博塔·木拉提 高一4 15 贾斯吐列克 高一4 16 尔合曼哈力.赛力克 木哈提 高一4 17 哈拉卡提· 18 古丽达纳 · 拜克扎提 高一4 木拉提 高一4 19 森芭提· 20 叶斯布力.杰思斯 高一4 高一4 21 热万.努尔哈孜 高一4 22 夏热帕提.合里木 高一4 23 叶尔克布兰·对山别克 高一4 24 胡付乃.马合沙特 高一4 25 美迪 高一4 26 阿依布塔.白仙 高一4 27 木力得义.阿哈提 高一4 28 巴丽很.波拉提 高一4 29 地里努尔.努尔兰 高一4 30 阿依江 高一4 31 米来.肯杰别克 高一4 32 合木巴提.努尔兰 高一4 33 卡拉木汗.巴肯 高一4 34 贾依达尔.木拉提别克 高一4 35 阿尔屯古丽.托合他尔别克 高一4 36 朱曼.木拉提 高一4 37 阿恩萨尔.加尔肯别克 高一4 38 迪丽娜.加那提 高一4 39 沙拉瓦特.赛克肉汗 高一4 40 丹尼尔.苏尔森 高一4 41 买衣丽别克.对山汉 高一4 42 布拉尼.吾汉 高一4 43 尤丽吐孜.那坎 高一4 44 丹娜.多力洪 语文 数学 汉语 物理 化学 生物 政治 历史 地理 75 68 81 71 73 77 41 35 60 61 73 76 76 87 79 60 56 71 96 86 70 71 87 70 60 50 76 85 78 74 82 62 69 60 48 68 75 90 78 61 66 79 70 53 70 81 49 79 64 67 71 57 65 73 65 29 86 55 60 69 67 65 71 76 41 79 52 72 60 60 54 69 84 64 88 53 77 69 65 37 51 80 52 70 45 46 65 55 45 55 85 48 81 38 60 63 61 52 56 94 60 78 28 60 62 51 56 47 79 50 63 34 55 60 49 30 54 78 43 82 30 51 61 62 62 64 83 38 65 24 62 50 62 62 52 74 52 74 20 55 46 50 51 52 60 39 87 42 60 54 60 52 63 71 43 83 44 45 60 52 57 34 82 42 83 37 68 60 61 60 55 77 63 59 34 41 62 53 47 49 87 26 71 34 56 59 54 48 67 73 35 63 28 30 57 60 62 53 78 50 70 40 53 62 60 43 65 70 51 81 48 60 64 60 52 83 9 8 81 24 60 37 60 54 60 84 40 73 35 45 55 60 53 53 83 50 65 28 46 70 60 52 50 74 38 73 50 70 54 60 55 41 63 60 80 34 72 71 72 57 44 25 53 83 48 61 52 70 54 60 66 53 47 30 63 49 45 29 46 71 73 78 72 60 87 61 35 80 84 44 45 26 30 54 60 35 33 54 63 75 60 61 65 56 39 76 60 40 78 39 43 62 66 48 51 61 60 65 36 68 60 64 48 32 60 36 67 42 63 50 54 46 37 49 20 76 42 61 51 61 64 51 73 25 73 44 60 60 67 40 49 42 38 83 40 46 46 67 42 64 77 51 69 34 52 33 52 45 43 40 36 83 44 60 60 50 68 38 82 60 79 48 41 52 50 29 50 61 92 72 87 90 67 50 61 71

60.5 58.5

581 639 666 626 642 606 567 563 588 513 544 536 474 533 498 474 517 489 548 485 502 461 521 569 393 498 504 515 553 506 428 617 411 549 487 494 455 475 491 468 456 479 491 651


赞助商链接

2016--2017第一学期期末成绩综合统计表

2016--2017第一学期期末成绩综合统计表_其它课程_高中教育_教育专区。商都二中...凯里一中2016届高一第一... 暂无评价 10页 免费 四年级2015-2016学年第一....

泰河中学高一年级第一学期期末成绩报告单

泰河中学高一年级第一学期期末成绩报告单姓名 语文 数学 英语 物理 化学 政治 历史 地理 总分 信息 音乐 美术 体育 班平均分 班最高分 年级最高分 班级名次 ...

高一年级成绩质量分析模板_图文

段情况分数段 班级 班主任 900 分 以上 850 899 高一 年级 期中考成绩质量...年级第一名周云生语文、政治薄弱;第二名高守攀数学薄 弱;第三名石双蓉英语薄弱...

高一年级期末成绩分析

高一年级期末成绩分析一、总体情况: 高一年级期末考试历史学科共参考 70 人,平均分是 56.26 分, 及格率 40%。期中一班平均分 53.3,及格率 22%;二班平均分...

高一期中考试成绩分析规范

高一年级期中考试成绩分析规范为了进一步提高高考备考效率,利用好考试成绩这一重要参数,掌握学情、 进行教育教学调整和自我定位。年级要求,各备课组、各位老师在年级...

高一学生期末成绩单评语

高一学生期末成绩单评语_其它课程_高中教育_教育专区...其实学习和打游戏是一样的道 理,需要一级一级不...作为一名普通的学生,后半学期的学习 上你投入了更多...

山西省太原市2015-2016学年高一上学期期末考试数学试卷

太原市2O15-2O16学年第一学期高一年级期末考试 数学试卷一、选择题:本大题...乙两组各五名学生在一次英语听力测试中的成绩(单位:分),已知 甲 组数据的...

高一1班下学期期中考试成绩单(2013424)

高一1班下学期期中考试成绩单(2013424)_财会/金融考试_资格考试/认证_教育专区...高一1班下学期期中考试总... 暂无评价 1页 5下载券 高一年级学期期中考试...

高一年级质量分析报告

附件三: 武威六中高一年级 2012~2013 学年度第一学期期末质量检测分析报告一、...三、2012~2013 学年度期末考试成绩情况统计分析对比项目 年级 本班 1班 与...

无为一中2015-2016学年第一学期高一期末考试1

无为一中2015-2016学年第一学期高一期末考试1_高一语文_语文_高中教育_教育专区...14 时 11 分,,尼泊尔(北纬 28.2 度,东经 84.7 度)发生 8.1 地震。...