nbhkdz.com冰点文库

分式,绝对值,无理不等式的解法

时间:2012-12-01


www.shucai-edu.com

树才教育

28910403

89985001

解分式、绝对值、无理不等式
题型一 分式不等式
3x ? 1 3? x ? ? 1 的解集是 2x ?1 ?x ? 2 ? 1 的解集是

1. 不等式

2. 不等式

3. 不等式

2x ? 3 3x ? 4

? 2

的解集是

4. 不等式

1 ( x ? 3)
2

? 1 的解集是

5. 不等式

x?3 x ?1
2

? 1 的解集是

6. 不等式

3x ? x x ? x ?1
2

? 2 的解集是

7. 不等式

x ? 3x ? 2
2

x ? 7 x ? 12
2

? 0 的解集是

8. 不等式

x ?1
2

( x ? 1)( x ? 1)
2

? 2 的解集是

9. 不等式

x ? x
2

x ? x?6
2

? 0 的解集是

【巩固习题】
1.不等式
x ?1 x ?1 ? 0 的解集是) C. ?x | x ? 1? ( ) C. ? x ? 2 ?? x ? 3 ? ? 0 D. ? x ? 3 ? ? 0 D.

A. ?x | x ? ? 1? 2.与不等式
x?2 x?3

B. ?x | ? 1 ? x ? 0 ?
? 0 同解的不等式是

?x | x

? 1或x ? ? 1?

A. ? x ? 2 ?? x ? 3 ? ? 0

B. ? x ? 2 ? ? 0

1

www.shucai-edu.com

树才教育
( ) C. ?x | ? 2 ? x ? 2 ? ) C. ?x | x ? ? 5或 x ? 2 ? ( )

28910403

89985001

3.不等式

x?2 x? 2

? 0 的解集是

A. ? x | x ? 2 ? 4. 不等式
x?5 x?2

B. ?x | ? 2 ? x ? 2 ?
? 0 的解集是

D. ?x | x ? 2 或x ? ? 2 ?A. ? x | x ? ? 2 ? 5. 不等式
2x ? 1 x? 2

B. ? x | x ? ? 5 ?
? 1 的解集是

D. ?x | x ? ? 5或 x ? 2 ?

A. ?x | x ? 1?
2

B. ?x | x ? ? 1?

C. ?x | ? 2 ? x ? 1?

D. ?x | x ? 1或 x ? ? 2 ?

6.不等式 A. ? x C. ? x

x ? x?6 x ?1

> 0 的解集为(

) B. ? x D. ? x )
x< ? 2, 或 1< x< 3?
? 2< x<1, 或 1< x< 3?

x< ? 2 , 或 x> 3?

? 2< x<1, 或 x> 3?

7、不等式

x?5 ( x ? 1)
2

≥ 2 的解集是(

A. ? ? 3, ? 2
? ?

?

1?

B. ? ?
?

?

1 2

, 3

? ? ?

1 3 C. ? ,? ? ? 1,? ?2 ?

?1

?

D. ? ?
?

?

1

? ,? ? ? 1,? 1 3 2 ?

题型二

绝对值不等式

例 1.解下列不等式: (1) | x ? 2 |? | x ? 1 | ; (2) 4 ? | 2 x ? 3 |? 7 ; (3) | 2 x ? 1 | ? | x ? 2 | ? 4 .

【巩固练习】 1、 解不等式 2<|2x-5|≤7. 2、 解不等式 | x ? 1| ? |2 x ? 3| 3、 解不等式 | x ? 2 |? | x ? 1| ? 3

2

www.shucai-edu.com

树才教育

28910403

89985001

2、不等式|1-2x|<3 的解集是( ) A. x|x<1 } { B. x|-1<x<2 } {

C. x|x>2} {

D. x|x<-1 或 x>2} {

3、不等式|x+4|>9 的解集是__________. 2.不等式 1≤|x-3|≤6 的解集是( ) A. x|-3≤x≤2 或 4≤x≤9} B. x|-3≤x≤9} C. x|-1≤x≤2}D. x|4≤x≤9} { { { { 4、下列不等式中,解集为{x|x<1 或 x>3}的不等式是( ) A.|x-2|>5 B.|2x-4|>3 C.1-|
x 2

-1|≤

1 2

D.1-|

x 2

-1|<

1 2

5、已知集合 A={x||x-1|<2},B={x||x-1|>1},则 A∩B 等于( ) A.{x|-1<x<3} B.{x|x<0 或 x>3} C、{x|-1<x<0} D.{x|-1<x<0 或 2<x<3} 6、解下列不等式:(1)|2-3x|≤2;(2)|3x-2|>2.

题型三

无理不等式
x?3 ? 0

例 1、解不等式 3 x ? 4 ?

例 2、 ? x ? 3 x ? 2 ? 4
2

【巩固习题】 1、解不等式⑴ ⑵

1? x ?

3x ? 2 ? 0

5 ? 2x ?

x ?1

3


赞助商链接

分式与含绝对值的不等式解法

分式与含绝对值的不等式解法_数学_高中教育_教育专区。高一数学分式与含绝对值不等式练习 1.不等式|x+2|<3的解集是 是 2.不等式 1 ? . 1 x ? 1 的解...

分式不等式、绝对值不等式的解法

一、知识整合: 教学步骤及教学内容 1、一元一次不等式的解法: 2、分式不等式的解法: 3、绝对值不等式的解法: 4、不等式组的解法: 二、典例精析: 三、课后...

004分式不等式及简单的绝对值不等式的解法

004分式不等式及简单的绝对值不等式的解法 - 高三数学 序号 004 高三 年级 班 教师 方雄飞 学生 方法点拨 1:解分式不等式的步骤: (1)先化为标准型,即 f ...

第三讲分式与绝对值不等式解法学生版

第三讲 分式绝对值不等式的解法第一部分 分式不等式 相关知识点(一) 1、分式不等式的解法原理: → “化分式为高次” f ( x) ? 0 ? f ( x) g ( ...

含绝对值不等式与分式的解法

高中数学不等式专题训练之五 含绝对值不等式与分式不等式的解法 1、含有绝对值的不等式 2 当 a> 0 时,有 x ? a ? x ? a ? ? a ? x ? a . 2 ...

分式不等式和绝对值不等式(高中数学衔接内容)

3.绝对值的定义及性质 4.一元二次不等式解法 知识详解一、分式不等式概念 1.分式不等式的概念:分母中含有未知数的不等式称为分式不等式。 2.各种分式不等式...

分式不等式的解法讲义

分式不等式的解法讲义_数学_高中教育_教育专区。不等式的解法 1.一元二次不...解绝对值不等式的基本思想 1)解绝对值不等式的基本思想是去掉绝对值符号,把...

如何解分式和绝对值不等式

如何解分式绝对值不等式 - (一)分式不等式: 型如: f ( x) f ( x) 为整式且 ?(x) 的不等式称为分式不等式。 ? 0) ? 0或 ? 0(其中 f ( x...

分式不等式与绝对值的练习

1 ?2 x 含绝对值不等式解法一、选择题 1.已知a<-6,化简 6 ? a 2 ...分式,绝对值,无理不等式... 3页 1下载券 一元二次不等式、分式不... ...

分式、绝对值、高次不等式、 无理不等式

无理 不等式 知识点: 知识点: 1.分式不等式及其解法: 1.分式不等式及其解法: 分式不等式及其解法 2.绝对值不等式及其解法: 2.绝对值不等式及其解法: 绝对值...