nbhkdz.com冰点文库

河南省信阳市高级中学2015-2016学年度三年级数学小题狂练(一)带详细答案

时间:2015-10-29


河南省信阳市高级中学 2015-2016 学年度三年级数学小题狂练
姓名:___________班级:___________考号:___________
1.设全集 A.

U ? {1, 2,3, 4,5},集合 A ? {1,3,5},集合 B ? {3, 4} ,则 (CU A) ? B ? (
B.



?4?

{3, 4}

C.

{2,3, 4}

D.

{3}
( )

2.函数 f(x)=

1 2 + 4- x ln(x ? 1)
B.(-1,0)∪(0,2]

的定义域为 C.[-2,2] D.(-1,2]

A.[-2,0)∪(0,2]

3.下列函数中,在 (0, ??) 上单调递减,并且是偶函数的是

A.

y ? x2

B.

y ? ? x3

C.

y ? ? lg | x |


D.

y ? 2x

4.函数

y ? log a ( x ? 2) ? 1( a ? 0且a ? 1) 的图象恒过的一个定点是(
B.(3,1) C.(2,1) D.(2,2)

A.(3,0) 5.函数

f ( x) ? 2 x ? 1 ? log2 x 的零点所在区间是
1 1 ( , ) 8 4
B.

A.

1 1 ( , ) 4 2

C.

1 ( ,1) 2

D.

(1, 2)
D. 40

6.在数列{an}中,a1=2,nan+1=(n+1)an+2(n∈N*),则 a10 为( ) A. 34 B. 36 C. 38

3 ? ? ? ? ) 的值为 7.已知 cos ? ? ? , ? ? ( , ? ) ,则 cos( 5 2 4
A. ?

2 7 2 D. 10 10 ? ??? ? ??? 8.已知 A(0, ?3) , B(3,3) , C ( x, ?1) ,若 AB 与 BC 共线,则 x 等于(
B.

7 2 10

2 10

C. ?

)

A.5 9.在 R 上定义运算 ? : 取值范围是( A.{a| ? 1 ?

B.1

C. ?1

D. ?5

x ? y ? x(1 ? y) ,若不等式 ( x ? a) ? ( x ? a) ? 1对任意实数 x 成立,则实数 a 的
? a ? 2}
C.{a| ?

).

a ?1}

B.{a| 0

1 3 ?a? } 2 2

D.{a| ?

3 1 ?a? } 2 2

?x ? 2 y ? 0 ? 10.设 z ? x ? y, 其中实数 x, y 满足 ? x ? y ? 0 ,若 z 的最大值为 12 ,则 z 的最小值为( ?0 ? y ? k ?
A.

)

?3

B. ?6

C. 3

D. 6

11.将边长为 a 的正方形 ABCD 沿对角线 AC 折起,使 BD=a,则三棱锥 D—ABC 的体积为

A.

a3 6
? ?| x | ?1 f ( x) ? ? 2 ? ? 1? x

B.

a3 12
关于 x 的方程

C.

3 3 a 12

D.

2 3 a 12
)

(| x |? 1) (| x |? 1)
C.3

12.设函数

f ( x) ? a(a ? R) 的解的个数不可能是(
D.4

A.1 B.2

试卷答案
1.A 2.B 选C . 3. C 四个函数中,是偶函数的有 A,C ,又 y ? x 在 (0, ??) 内单调递增,故
2

4.B

5.C

6.C

7.A

8.B

9.C

10.B

11.D

12.A


赞助商链接

更多相关标签