nbhkdz.com冰点文库

高中数学计算练习


高中数学计算能力训练 分数计算
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3/7 × 49/9 - 4/3 8/9 × 15/36 + 1/27 12× 5/6 – 2/9 × 3 8× 5/4 + 1/4 6÷3/8 – 3/8 ÷ 6 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 7/8 + ( 1/8 + 1

/9 ) 9 × 5/6 + 5/6 3/4 × 8/9 - 1/3 ). ). )( )( ). ). 11. 12. 7 × 5/49 + 3/14 6× ( 1/2 + 2/3 )

求X
1. 2(x-2)-3(4x-1)=9(1-x) 2. 11x+64-2x=100-9x 3. 15-(8-5x)=7x+(4-3x) 13. 11x+64-2x=100-9x 14. 14.59+x-25.31=0 24. 1/ 50x+10=60 25. 2/ 60x-30=20

16.x2-2xy-35y2=(x-7y)( 17.2x2-7x-15=(x-5)( 23.6+11a-35a2=( 25.-1+y+20y2=( 28.x2+( 29.x2+(

)-28y2=(x+7y)(x-4y). )-21y2=(x-7y)(x+3y). ),k=______.

30.kx2+5x-6=(3x-2)(
2

36.20x -43xy+m=(4x-7y)(5x+n),则 m=_____,n=_____.

38.x4-4x3+4x2-1=_______.

1、计算:lg5· lg8000+ (lg 2

3

1 ) 2 ? lg ? lg 0.06 . 6

2、解方程:lg2(x+10)-lg(x+10)3=4.

3、解方程:2 log6 x ? 1 ? log6 3 . 5、解方程: ( 1 ) x =128.
8

7、计算: (lg 2) 3 ? (lg5) 3 ?

log2 5 1 · . log2 10 log8 10

8、计算:(1)lg25+lg2·lg50;

(2)(log43+log83)(log32+log92).

9、求函数 y ?

log0.8 x ? 1 2x ? 1

的定义域.

10、已知 log1227=a,求 log616.

12、已知函数 f(x)= ? ?

1 1? ? ?x3 . ? 2 ?1 2 ?
x

(1)求函数的定义域;(2)讨论 f(x)的奇偶性;(3)求证 f(x)>0.

13、求关于 x 的方程 ax+1=-x2+2x+2a(a>0 且 a≠1)的实数解的个数.

14、求 log927 的值. 15、设 3a=4b=36,求 2 + 1 的值.
a b

22、解对数方程:log2(x-1)=log2(2x+1)

23、解对数方程:log2(x2-5x-2)=2

24、解对数方程:log16x+log4x+log2x=7

27、解对数方程:lg(2x-1)2-lg(x-3)2=2

30、解对数方程:lg2x+3lgx-4=0

例 1:解方程组

例 2:解方程组

例 1 解方程组

例 2 解方程组

2 ? 1? ?1? 1.计算: ? ? ? ? ? ? ? ? tan45? ? 3 3 ? 2? ? 3? ?1? 2.计算: ? ? ? ? 3?
?2

0

?1

?

2010 ? 2012 ? ?? 1?
0

?

1001

? 12 ? 3 3 ? tan30? 。

?

?

3.计算: 18 ? ?cos 60?? ? 2 ?1 ? 4 sin 30? ?
?1

?

2 ?2 。

?

0

6.解方程:

3x 2 ? ?3 x?2 x?2

9. ( 3 ? 2) 2 的值是

,将

2 3 ?1

分母有理化的值是 。11 如果 x2+y2-2x+6y+10=0,则 x+y= 13 计算 22009 ? 22008 等于( A、 22008 B、 2 ) C、 1
1 2 ?1

D、 ?22009

15 计算(1)

1 2 ?1

?
2014年高中数学计算题五

2014 年高中数学计算题五 菁优网 www.jyeoo.com 2014 年高中数学计算题五一.解答题(共 30 小题) 1. (1)已知 x+y=12,xy=9,且 x>y,求 的值. (2)...

高中数学基本运算训练及简单的数学方法

高中数学基本运算训练及简单的数学方法_高一数学_数学_高中教育_教育专区。加强...高中数学计算练习 4页 免费 高中数学运算能力的组成... 3页 免费 高中数学...

高中数学算法框图习题及详解

高中数学算法框图习题及详解_数学_高中教育_教育专区。专题复习:算法框图 高中...- [点评] 本题的关键是弄清输出的 a 的值为数列{an}的第几项,k=1 ...

高中数学计算题

15 7/19 + 12/19 × 5/6 1/4 + 3/4 ÷2/3 8/7 × 21/16 + 1/2 101 × 1/5 – 1/5 × 21 2.先填写下面各题的运算顺序,再计算出得数...

高中数学计算题

高中数学计算题_数学_高中教育_教育专区。1 分数计算 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ...

高一数学计算能力测试卷

高一数学计算能力测试卷_数学_高中教育_教育专区。宾川三中高二年级培优数学(提高高中数学计算能力专题) 班级 学号 姓名 高考大纲对运算能力的要求: 会根据法则、 ...

2014年高中数学计算题专项练习四

2014 年高中数学计算题专项练习四 菁优网 www.jyeoo.com 2014 年高中数学计算题专项练习四一.解答题(共 30 小题) 1. (Ⅰ )求值: (Ⅱ )解关于 x 的方程...

高中数学—算法(基础练习)

高​中​数​学​—​​法​(​基​础​练​习​) 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档高中数学—算法(基础练习) 【知识点 1】基本...

2014年高中数学计算题七

2014 年高中数学计算题七 菁优网 www.jyeoo.com 2014 年高中数学计算题七一.解答题(共 30 小题) 1.化简: (1)mtan0°+xcos90°﹣psin180°﹣qcos270°...

高中数学 算法专项练习 附详细解析

高中数学 算法专项练习 附详细解析_数学_高中教育_教育专区。一.选择题(共 25...故程序的功能是利用循环计算满菁优网版权所有 足 i <2000(i∈N)的最大 i ...