nbhkdz.com冰点文库

高中数学计算练习

时间:2014-04-28


高中数学计算能力训练 分数计算
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3/7 × 49/9 - 4/3 8/9 × 15/36 + 1/27 12× 5/6 – 2/9 × 3 8× 5/4 + 1/4 6÷3/8 – 3/8 ÷ 6 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9 × 5/6 + 5/6 3/4 × 8/9 - 1/3 ). ). )( )( ). ). 11. 12. 7 × 5/49 + 3/14 6× ( 1/2 + 2/3 )

求X
1. 2(x-2)-3(4x-1)=9(1-x) 2. 11x+64-2x=100-9x 3. 15-(8-5x)=7x+(4-3x) 13. 11x+64-2x=100-9x 14. 14.59+x-25.31=0 24. 1/ 50x+10=60 25. 2/ 60x-30=20

16.x2-2xy-35y2=(x-7y)( 17.2x2-7x-15=(x-5)( 23.6+11a-35a2=( 25.-1+y+20y2=( 28.x2+( 29.x2+(

)-28y2=(x+7y)(x-4y). )-21y2=(x-7y)(x+3y). ),k=______.

30.kx2+5x-6=(3x-2)(
2

36.20x -43xy+m=(4x-7y)(5x+n),则 m=_____,n=_____.

38.x4-4x3+4x2-1=_______.

1、计算:lg5· lg8000+ (lg 2

3

1 ) 2 ? lg ? lg 0.06 . 6

2、解方程:lg2(x+10)-lg(x+10)3=4.

3、解方程:2 log6 x ? 1 ? log6 3 . 5、解方程: ( 1 ) x =128.
8

7、计算: (lg 2) 3 ? (lg5) 3 ?

log2 5 1 · . log2 10 log8 10

8、计算:(1)lg25+lg2·lg50;

(2)(log43+log83)(log32+log92).

9、求函数 y ?

log0.8 x ? 1 2x ? 1

的定义域.

10、已知 log1227=a,求 log616.

12、已知函数 f(x)= ? ?

1 1? ? ?x3 . ? 2 ?1 2 ?
x

(1)求函数的定义域;(2)讨论 f(x)的奇偶性;(3)求证 f(x)>0.

13、求关于 x 的方程 ax+1=-x2+2x+2a(a>0 且 a≠1)的实数解的个数.

14、求 log927 的值. 15、设 3a=4b=36,求 2 + 1 的值.
a b

22、解对数方程:log2(x-1)=log2(2x+1)

23、解对数方程:log2(x2-5x-2)=2

24、解对数方程:log16x+log4x+log2x=7

27、解对数方程:lg(2x-1)2-lg(x-3)2=2

30、解对数方程:lg2x+3lgx-4=0

例 1:解方程组

例 2:解方程组

例 1 解方程组

例 2 解方程组

2 ? 1? ?1? 1.计算: ? ? ? ? ? ? ? ? tan45? ? 3 3 ? 2? ? 3? ?1? 2.计算: ? ? ? ? 3?
?2

0

?1

?

2010 ? 2012 ? ?? 1?
0

?

1001

? 12 ? 3 3 ? tan30? 。

?

?

3.计算: 18 ? ?cos 60?? ? 2 ?1 ? 4 sin 30? ?
?1

?

2 ?2 。

?

0

6.解方程:

3x 2 ? ?3 x?2 x?2

9. ( 3 ? 2) 2 的值是

,将

2 3 ?1

分母有理化的值是 。11 如果 x2+y2-2x+6y+10=0,则 x+y= 13 计算 22009 ? 22008 等于( A、 22008 B、 2 ) C、 1
1 2 ?1

D、 ?22009

15 计算(1)

1 2 ?1

?
赞助商链接

2014年高中数学计算题专项练习四

2014 年高中数学计算题专项练习四 菁优网 www.jyeoo.com 2014 年高中数学计算题专项练习四一.解答题(共 30 小题) 1. (Ⅰ )求值: (Ⅱ )解关于 x 的方程...

2014年高中数学计算题五

2014 年高中数学计算题五 菁优网 www.jyeoo.com 2014 年高中数学计算题五一.解答题(共 30 小题) 1. (1)已知 x+y=12,xy=9,且 x>y,求 的值. (2)...

2014年高中数学计算题七

2014 年高中数学计算题七 菁优网 www.jyeoo.com 2014 年高中数学计算题七一.解答题(共 30 小题) 1.化简: (1)mtan0°+xcos90°﹣psin180°﹣qcos270°...

高中数学计算题型汇总

高中数学计算题型汇总_高三数学_数学_高中教育_教育专区。分数计算 1. 3/7 ×...101 × 1/5 – 1/5 × 21 1.口算下面各题 (1)58+42= (2)87-45= ...

高中数学计算练习

高中数学计算练习_数学_高中教育_教育专区。高中数学计算练习 高中数学计算能力训练 分数计算 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3/7 × 49/9 - 4...

2014年高中数学计算题六

2014 年高中数学计算题六 菁优网 www.jyeoo.com 2014 年高中数学计算题六一.解答题(共 30 小题) 1. (2010?上海)已知 tanθ=a, (a>1) ,求 的值. 2...

高一数学计算题

高一数学计算题_高一数学_数学_高中教育_教育专区。指数函数对数函数计算题 1、计算:lg5· lg8000+ (lg 2 3 1 ) 2 ? lg ? lg 0.06 . 6 2、解方程:...

高中数学必修三《算法初步》练习题(内含答案)[1]

高中数学必修三《算法初步》练习题一、选择题 1.下面对算法描述正确的一项是 A.算法只能用伪代码来描述 C.同一问题可以有不同的算法 2.程序框图中表示计算的是...

高中数学基本运算训练及简单的数学方法

高中数学基本运算训练及简单的数学方法_高一数学_数学_高中教育_教育专区。加强基本运算 山东省高考数学试题研究中心·三易培训·专题专项 高中数学基本运算训练及简单...

高中数学高考总复习算法框图习题及详解

高中数学高考总复习算法框图习题及详解_高考_高中教育_教育专区。高考总复习 高中...[点评] 本题的关键是弄清输出的 a 的值为数列{an}的第几项,k=1 出的...

更多相关标签