nbhkdz.com冰点文库

高三年级第一次模拟成绩

时间:2014-03-24


豫海回民中学2013-2014学年度第二学期
高三年级第一次模拟成绩分析表(灰色为民族班)
科目 任课教师 马晓燕 罗荣花 马旭 马学红 海燕 杨克明 语文 马晓燕 马萍 罗荣花 马学红 马萍 罗荣华 马文娟 纪玉龙 白万国 马志龙 张爱娟 王海霞 李燕 叶元军 周志武 王海霞 马力 马彦彪 白万国 张爱娟 李燕 杨建萍 杨建萍 马学虎 班级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 1 7 11 14 17 18 平均分 87.69 88.91 95.58 94.98 87.39 85.30 91.36 94.95 93.05 87.66 90.09 92.57 92.69 89.94 87.59 89.45 92.38 97.77 92.88 53.75 65.92 64.75 53.90 49.22 64.43 61.92 53.74 64.55 57.26 56.03 47.70 69.53 40.50 36.36 34.05 41.22 39.97 50.95 名次 15 14 2 3 18 19 10 4 5 16 11 8 7 12 17 13 9 1 6 10 2 3 9 12 5 6 11 4 7 8 13 1 3 5 6 2 4 1 及格率 58.82% 49.06% 83.08% 80.00% 32.65% 33.33% 60.66% 76.92% 71.19% 40.98% 50.00% 67.24% 72.41% 50.00% 44.07% 54.90% 63.93% 77.27% 70.59% 1.89% 6.15% 8.33% 4.08% 2.27% 10.77% 10.17% 3.28% 6.90% 1.72% 3.39% 0.00% 23.53% 0.00% 1.69% 1.56% 3.64% 1.61% 0.00% 名次 11 15 1 2 19 18 10 4 6 17 13 8 5 13 16 12 9 3 7 11 6 4 7 10 2 3 9 5 12 8 13 1 5 2 4 1 3 5 40.51 文科


58.67 理科 91.17 年级均分

数学

第 1 页,共 3 页

豫海回民中学2013-2014学年度第二学期
高三年级第一次模拟成绩分析表(灰色为民族班)
科目 任课教师 李艳 杨泽华 王慧 段玉芳 李艳 马晓彬 马晓兰 杨泽华 英语 段玉芳 马晓兰 马维学 杨娟 马晓彬 杨泽华 王慧 马维学 马凯 姬雅军 马应华 马军 马应华 班级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 平均分 52.15 54.13 63.68 67.55 52.22 48.72 54.92 64.80 62.31 55.68 61.62 62.10 61.88 55.61 50.42 51.12 54.97 68.36 58.49 35.62 41.69 43.53 35.33 31.22 46.80 34.78 28.11 43.49 45.16 38.36 36.78 45.49 名次 16 14 4 2 15 19 13 3 5 10 8 6 7 11 18 17 12 1 9 9 6 4 10 12 1 11 13 5 3 7 8 2 及格率 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 2.04% 0.00% 0.00% 4.62% 3.39% 1.69% 7.94% 3.45% 0.00% 0.00% 0.00% 1.96% 1.67% 4.55% 1.47% 1.89% 3.08% 6.67% 2.04% 0.00% 3.03% 3.45% 3.28% 10.34% 8.62% 1.69% 0.00% 7.35% 名次 12 12 12 2 7 12 12 3 6 9 1 5 12 12 12 8 10 4 11 10 7 4 9 12 8 5 6 1 2 11 12 3 38.95 57.93 年级均分

物理

金学明

买芳 马军 姬雅军 锁俊明

第 2 页,共 3 页

豫海回民中学2013-2014学年度第二学期
高三年级第一次模拟成绩分析表(灰色为民族班)
科目 任课教师 王艳丽 马元 纪春梅 王艳丽 苏克萍 化学 马晓林 马涛 纪春梅 李建强 马元 丁晓娟 顾真云 丁晓娟 周芳 丁晓娟 李玲 周芳 丁军 杨晓娟 顾真云 李国 徐超霞 杨秀珍 周冬晖 徐超霞 马文林 周南 历史 马伟 马文林 李自强 周进波 任博 李自强 任博 周进波 班级 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 1 7 11 14 17 18 1 7 11 14 17 18 1 7 11 14 17 18 平均分 27.30 30.19 32.80 27.60 23.20 31.32 35.52 29.10 40.41 28.07 24.29 25.76 34.97 36.88 45.06 44.60 32.43 33.80 40.68 39.14 34.07 42.32 36.57 34.56 39.42 44.35 38.27 39.79 38.92 46.36 54.10 50.00 38.39 39.89 41.70 40.11 42.28 49.95 42.33 48.16 44.97 43.67 45.57 54.14 名次 10 6 4 9 13 5 2 7 1 8 12 11 3 8 1 2 13 12 5 7 11 4 9 10 6 3 6 4 5 3 1 2 6 5 3 4 2 1 6 2 4 5 3 1 及格率 2.00% 0.00% 1.69% 2.08% 0.00% 1.54% 3.45% 0.00% 5.26% 0.00% 0.00% 0.00% 4.55% 9.62% 35.38% 28.33% 4.08% 6.82% 12.31% 15.52% 5.00% 19.30% 8.62% 8.47% 16.00% 29.41% 7.84% 16.39% 9.38% 10.91% 31.15% 36.36% 1.96% 3.28% 4.69% 4.69% 6.56% 27.27% 11.76% 21.31% 17.19% 12.73% 18.97% 31.82% 名次 5 8 6 4 8 7 3 8 1 8 8 8 2 8 1 3 13 11 7 6 12 4 9 10 5 2 6 3 5 4 2 1 6 5 3 3 2 1 6 2 4 5 3 1 年级均分

30.04

生物

38.76

政治

44.57

42.05

地理

46.47

豫海回民中学 教务处 2014年3月24日 第 3 页,共 3 页


赞助商链接

高三年级第一次模拟考试

高三年级第一次模拟考试_英语_高中教育_教育专区。实用2012-2013 学年度第一学期高三年级第一次模拟考试 物理试题一、选择题:(本大题共 12 小题,每小题 4 分...

高三年级第一次模拟考试数学试题(文科)

高三年级第一次模拟考试数学试题(文科)_高三数学_数学_高中教育_教育专区。高三...(1)从频率分布直方图中,估计本次考试成绩的中位数; (2)若从第 1 组和第 ...

2014年全市高三年级第一次模拟检测_3

2014年全市高三年级第一次模拟检测_3 - 2014 年全市高三年级第一次模拟检测 英语试卷分析 庆阳二中 英语组 窦洁 按照市教育局安排,2014 年 3 月 8 日至 3...

高三年级第一次模拟考试

高三年级第一次模拟考试高三年级第一次模拟考试隐藏>> 高三年级第一次模拟考试数学...某校共有 400 名学生参加了一次数学竞赛,竞赛成绩的频率分布直方图如上图所示(...

高三年级第一次模拟考试

高三年级第一次模拟考试 语文试卷第Ⅰ卷 阅读题 甲 必考题 一、 现代文阅读(...‘基因兴奋剂’ ,用可以提 高运动成绩的 DNA 对运动员进行基因改造,以获取竞技...

2014年高考州市高三年级第一次模拟测试

2014年高考州市高三年级第一次模拟测试_高考_高中教育_教育专区。2014 年高考(21)苏州市高三年级第一次模拟测试 高考模拟 2014-09-11 1010 苏州市 ...

高三年级第一次模拟考试数学(文)试题

试卷类型:A 唐山市 2011—2012 学年度高三年级第一次模拟考试 文科数学说明: ...(13) 班主任为了对本班学生的考试成绩进行分析,从全班 50 名同学中按男生、...

高三年级历史第一次模拟试题

高三年级历史第一次模拟试题 - 高三年级历史第一次模拟试题 历史试题 时间:100 分钟 分值:120 分 命题人:沈勇 一 选择题: (每题只有一个正确选项,每题 2 ...

高三上学期第一次模拟考试(数学文)

高三上学期第一次模拟考试(数学文) - 试卷类型 A 高三第一次模拟考试 数学试卷(文科) 2017.9 第 I 卷(客观题) 一、选择题:(本大题共 12 个小题,每小...

2014年全市高三年级第一次模拟检测英语试卷

2014年全市高三年级第一次模拟检测英语试卷 - 2014 年全市高三年级第一次模拟检测 英语试卷分析 庆阳二中 英语组 窦洁 按照市教育局安排,2014 年 3 月 8 日...

更多相关标签