nbhkdz.com冰点文库

高三年级第一次模拟成绩


豫海回民中学2013-2014学年度第二学期
高三年级第一次模拟成绩分析表(灰色为民族班)
科目 任课教师 马晓燕 罗荣花 马旭 马学红 海燕 杨克明 语文 马晓燕 马萍 罗荣花 马学红 马萍 罗荣华 马文娟 纪玉龙 白万国 马志龙 张爱娟 王海霞 李燕 叶元军 周志武 王海霞 马力 马彦彪 白万国 张爱娟 李燕 杨建萍 杨建萍 马学虎 班级 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 1 7 11 14 17 18 平均分 87.69 88.91 95.58 94.98 87.39 85.30 91.36 94.95 93.05 87.66 90.09 92.57 92.69 89.94 87.59 89.45 92.38 97.77 92.88 53.75 65.92 64.75 53.90 49.22 64.43 61.92 53.74 64.55 57.26 56.03 47.70 69.53 40.50 36.36 34.05 41.22 39.97 50.95 名次 15 14 2 3 18 19 10 4 5 16 11 8 7 12 17 13 9 1 6 10 2 3 9 12 5 6 11 4 7 8 13 1 3 5 6 2 4 1 及格率 58.82% 49.06% 83.08% 80.00% 32.65% 33.33% 60.66% 76.92% 71.19% 40.98% 50.00% 67.24% 72.41% 50.00% 44.07% 54.90% 63.93% 77.27% 70.59% 1.89% 6.15% 8.33% 4.08% 2.27% 10.77% 10.17% 3.28% 6.90% 1.72% 3.39% 0.00% 23.53% 0.00% 1.69% 1.56% 3.64% 1.61% 0.00% 名次 11 15 1 2 19 18 10 4 6 17 13 8 5 13 16 12 9 3 7 11 6 4 7 10 2 3 9 5 12 8 13 1 5 2 4 1 3 5 40.51 文科


58.67 理科 91.17 年级均分

数学

第 1 页,共 3 页

豫海回民中学2013-2014学年度第二学期
高三年级第一次模拟成绩分析表(灰色为民族班)
科目 任课教师 李艳 杨泽华 王慧 段玉芳 李艳 马晓彬 马晓兰 杨泽华 英语 段玉芳 马晓兰 马维学 杨娟 马晓彬 杨泽华 王慧 马维学 马凯 姬雅军 马应华 马军 马应华 班级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 平均分 52.15 54.13 63.68 67.55 52.22 48.72 54.92 64.80 62.31 55.68 61.62 62.10 61.88 55.61 50.42 51.12 54.97 68.36 58.49 35.62 41.69 43.53 35.33 31.22 46.80 34.78 28.11 43.49 45.16 38.36 36.78 45.49 名次 16 14 4 2 15 19 13 3 5 10 8 6 7 11 18 17 12 1 9 9 6 4 10 12 1 11 13 5 3 7 8 2 及格率 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 2.04% 0.00% 0.00% 4.62% 3.39% 1.69% 7.94% 3.45% 0.00% 0.00% 0.00% 1.96% 1.67% 4.55% 1.47% 1.89% 3.08% 6.67% 2.04% 0.00% 3.03% 3.45% 3.28% 10.34% 8.62% 1.69% 0.00% 7.35% 名次 12 12 12 2 7 12 12 3 6 9 1 5 12 12 12 8 10 4 11 10 7 4 9 12 8 5 6 1 2 11 12 3 38.95 57.93 年级均分

物理

金学明

买芳 马军 姬雅军 锁俊明

第 2 页,共 3 页

豫海回民中学2013-2014学年度第二学期
高三年级第一次模拟成绩分析表(灰色为民族班)
科目 任课教师 王艳丽 马元 纪春梅 王艳丽 苏克萍 化学 马晓林 马涛 纪春梅 李建强 马元 丁晓娟 顾真云 丁晓娟 周芳 丁晓娟 李玲 周芳 丁军 杨晓娟 顾真云 李国 徐超霞 杨秀珍 周冬晖 徐超霞 马文林 周南 历史 马伟 马文林 李自强 周进波 任博 李自强 任博 周进波 班级 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 1 7 11 14 17 18 1 7 11 14 17 18 1 7 11 14 17 18 平均分 27.30 30.19 32.80 27.60 23.20 31.32 35.52 29.10 40.41 28.07 24.29 25.76 34.97 36.88 45.06 44.60 32.43 33.80 40.68 39.14 34.07 42.32 36.57 34.56 39.42 44.35 38.27 39.79 38.92 46.36 54.10 50.00 38.39 39.89 41.70 40.11 42.28 49.95 42.33 48.16 44.97 43.67 45.57 54.14 名次 10 6 4 9 13 5 2 7 1 8 12 11 3 8 1 2 13 12 5 7 11 4 9 10 6 3 6 4 5 3 1 2 6 5 3 4 2 1 6 2 4 5 3 1 及格率 2.00% 0.00% 1.69% 2.08% 0.00% 1.54% 3.45% 0.00% 5.26% 0.00% 0.00% 0.00% 4.55% 9.62% 35.38% 28.33% 4.08% 6.82% 12.31% 15.52% 5.00% 19.30% 8.62% 8.47% 16.00% 29.41% 7.84% 16.39% 9.38% 10.91% 31.15% 36.36% 1.96% 3.28% 4.69% 4.69% 6.56% 27.27% 11.76% 21.31% 17.19% 12.73% 18.97% 31.82% 名次 5 8 6 4 8 7 3 8 1 8 8 8 2 8 1 3 13 11 7 6 12 4 9 10 5 2 6 3 5 4 2 1 6 5 3 3 2 1 6 2 4 5 3 1 年级均分

30.04

生物

38.76

政治

44.57

42.05

地理

46.47

豫海回民中学 教务处 2014年3月24日 第 3 页,共 3 页


2014年全市高三年级第一次模拟检测

2014 年全市高三年级第一次模拟检测 英语试卷分析庆阳二中 英语组 窦洁 按照市...三、抽样分析 下面以庆阳二中高三考生考试成绩作为样本进行分析 表一 最 平均分...

高三年级第一次模拟考试

2013-2014 学年度第一学期高三年级第一次模拟考试 政治试题 时间:90 分钟 满分:100 分第Ⅰ卷(选择题 50 分) 一、选择题(25×2=50 分,在每题四个选项中,...

高三年级第一次模拟考试

高三年级第一次模拟考试高三年级第一次模拟考试隐藏>> 高三年级第一次模拟考试数学...某校共有 400 名学生参加了一次数学竞赛,竞赛成绩的频率分布直方图如上图所示(...

一模考试成绩分析报告

一模考试成绩分析报告_高考_高中教育_教育专区。强化信心 深化研究 优化状态 2015 届高三年级第一次模拟考试成绩分析报告高三年级第一次模拟考试已经落下帷幕,我们比较...

吕梁市2015年高三年级第一次模拟测验考试

吕梁市2015年高三年级第一次模拟测验考试_高三理化生_理化生_高中教育_教育专区。吕梁市2015届高三年级第一次模拟考试吕梁市 2015 届高三第一次模拟考试 理科综合测...

高三年级第一次模拟考试

高三年级第一次模拟考试 语文试卷第Ⅰ卷 阅读题 甲 必考题 一、 现代文阅读(...‘基因兴奋剂’ ,用可以提 高运动成绩的 DNA 对运动员进行基因改造,以获取竞技...

周口市2016年高三第一次模拟考试各批次分数线

周口市2016年高三第一次模拟考试各批次分数线(文)地市 周口 一本 503 总分分数线 二本 442 三本 381 周口市2016年高三第一次模拟考试各批次分数线(理)地市 ...

吕梁市2016年高三年级第一次模拟考试

吕梁市2016年高三年级第一次模拟考试_高三语文_语文_高中教育_教育专区。据2016年考纲及考试说明命的试题,具有预测性,借鉴性!吕梁市 2016 年高三年级第一次模拟...

2014年全市高三年级第一次模拟检测_6

2014 年全市高三年级第一次模拟检测 英语试卷分析庆阳二中 英语组 窦洁 按照市...三、抽样分析 下面以庆阳二中高三考生考试成绩作为样本进行分析 表一 最 平均分...

2014年全市高三年级第一次模拟检测_5

2014 年全市高三年级第一次模拟检测 英语试卷分析庆阳二中 英语组 窦洁 按照市...三、抽样分析 下面以庆阳二中高三考生考试成绩作为样本进行分析 表一 最 平均分...