nbhkdz.com冰点文库

高三年级第一次模拟成绩


豫海回民中学2013-2014学年度第二学期
高三年级第一次模拟成绩分析表(灰色为民族班)
科目 任课教师 马晓燕 罗荣花 马旭 马学红 海燕 杨克明 语文 马晓燕 马萍 罗荣花 马学红 马萍 罗荣华 马文娟 纪玉龙 白万国 马志龙 张爱娟 王海霞 李燕 叶元军 周志武 王海霞 马力 马彦彪 白万国 张爱娟 李燕 杨建萍 杨建萍 马学虎 班级 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 1 7 11 14 17 18 平均分 87.69 88.91 95.58 94.98 87.39 85.30 91.36 94.95 93.05 87.66 90.09 92.57 92.69 89.94 87.59 89.45 92.38 97.77 92.88 53.75 65.92 64.75 53.90 49.22 64.43 61.92 53.74 64.55 57.26 56.03 47.70 69.53 40.50 36.36 34.05 41.22 39.97 50.95 名次 15 14 2 3 18 19 10 4 5 16 11 8 7 12 17 13 9 1 6 10 2 3 9 12 5 6 11 4 7 8 13 1 3 5 6 2 4 1 及格率 58.82% 49.06% 83.08% 80.00% 32.65% 33.33% 60.66% 76.92% 71.19% 40.98% 50.00% 67.24% 72.41% 50.00% 44.07% 54.90% 63.93% 77.27% 70.59% 1.89% 6.15% 8.33% 4.08% 2.27% 10.77% 10.17% 3.28% 6.90% 1.72% 3.39% 0.00% 23.53% 0.00% 1.69% 1.56% 3.64% 1.61% 0.00% 名次 11 15 1 2 19 18 10 4 6 17 13 8 5 13 16 12 9 3 7 11 6 4 7 10 2 3 9 5 12 8 13 1 5 2 4 1 3 5 40.51 文科


58.67 理科 91.17 年级均分

数学

第 1 页,共 3 页

豫海回民中学2013-2014学年度第二学期
高三年级第一次模拟成绩分析表(灰色为民族班)
科目 任课教师 李艳 杨泽华 王慧 段玉芳 李艳 马晓彬 马晓兰 杨泽华 英语 段玉芳 马晓兰 马维学 杨娟 马晓彬 杨泽华 王慧 马维学 马凯 姬雅军 马应华 马军 马应华 班级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 平均分 52.15 54.13 63.68 67.55 52.22 48.72 54.92 64.80 62.31 55.68 61.62 62.10 61.88 55.61 50.42 51.12 54.97 68.36 58.49 35.62 41.69 43.53 35.33 31.22 46.80 34.78 28.11 43.49 45.16 38.36 36.78 45.49 名次 16 14 4 2 15 19 13 3 5 10 8 6 7 11 18 17 12 1 9 9 6 4 10 12 1 11 13 5 3 7 8 2 及格率 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 2.04% 0.00% 0.00% 4.62% 3.39% 1.69% 7.94% 3.45% 0.00% 0.00% 0.00% 1.96% 1.67% 4.55% 1.47% 1.89% 3.08% 6.67% 2.04% 0.00% 3.03% 3.45% 3.28% 10.34% 8.62% 1.69% 0.00% 7.35% 名次 12 12 12 2 7 12 12 3 6 9 1 5 12 12 12 8 10 4 11 10 7 4 9 12 8 5 6 1 2 11 12 3 38.95 57.93 年级均分

物理

金学明

买芳 马军 姬雅军 锁俊明

第 2 页,共 3 页

豫海回民中学2013-2014学年度第二学期
高三年级第一次模拟成绩分析表(灰色为民族班)
科目 任课教师 王艳丽 马元 纪春梅 王艳丽 苏克萍 化学 马晓林 马涛 纪春梅 李建强 马元 丁晓娟 顾真云 丁晓娟 周芳 丁晓娟 李玲 周芳 丁军 杨晓娟 顾真云 李国 徐超霞 杨秀珍 周冬晖 徐超霞 马文林 周南 历史 马伟 马文林 李自强 周进波 任博 李自强 任博 周进波 班级 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 1 7 11 14 17 18 1 7 11 14 17 18 1 7 11 14 17 18 平均分 27.30 30.19 32.80 27.60 23.20 31.32 35.52 29.10 40.41 28.07 24.29 25.76 34.97 36.88 45.06 44.60 32.43 33.80 40.68 39.14 34.07 42.32 36.57 34.56 39.42 44.35 38.27 39.79 38.92 46.36 54.10 50.00 38.39 39.89 41.70 40.11 42.28 49.95 42.33 48.16 44.97 43.67 45.57 54.14 名次 10 6 4 9 13 5 2 7 1 8 12 11 3 8 1 2 13 12 5 7 11 4 9 10 6 3 6 4 5 3 1 2 6 5 3 4 2 1 6 2 4 5 3 1 及格率 2.00% 0.00% 1.69% 2.08% 0.00% 1.54% 3.45% 0.00% 5.26% 0.00% 0.00% 0.00% 4.55% 9.62% 35.38% 28.33% 4.08% 6.82% 12.31% 15.52% 5.00% 19.30% 8.62% 8.47% 16.00% 29.41% 7.84% 16.39% 9.38% 10.91% 31.15% 36.36% 1.96% 3.28% 4.69% 4.69% 6.56% 27.27% 11.76% 21.31% 17.19% 12.73% 18.97% 31.82% 名次 5 8 6 4 8 7 3 8 1 8 8 8 2 8 1 3 13 11 7 6 12 4 9 10 5 2 6 3 5 4 2 1 6 5 3 3 2 1 6 2 4 5 3 1 年级均分

30.04

生物

38.76

政治

44.57

42.05

地理

46.47

豫海回民中学 教务处 2014年3月24日 第 3 页,共 3 页


高三年级第一次模拟考试试卷

高三年级第一次模拟考试试卷_语文_高中教育_教育专区。高三年级第一次模拟考试试卷...三、判断题(每题 1 分,共 15 分) 27、改革开放以来我们取得一切成绩的根本...

周口市2016年高三第一次模拟考试各批次分数线

周口市2016年高三第一次模拟考试各批次分数线(文)地市 周口 一本 503 总分分数线 二本 442 三本 381 周口市2016年高三第一次模拟考试各批次分数线(理)地市 ...

高三年级第一次模拟考试

高三年级第一次模拟考试高三年级第一次模拟考试隐藏>> 高三年级第一次模拟考试数学...某校共有 400 名学生参加了一次数学竞赛,竞赛成绩的频率分布直方图如上图所示(...

2017届高三上学期第一次模拟考试数学(理)试题

(结果均用 分数表示) 20. (本小题满分 12 分) 2 2 如图, 已知椭圆 x ...? ? 高三年级第一次模拟考试数学(理)答案一、选择题: 1.C 2.C 7.C 8....

高三年级第一次模拟考试语文答案

高三年级第一次模拟考试语文答案_高三语文_语文_高中教育_教育专区。模拟演练十(...你用你的成绩宣告,小人物一样 有着生命的尊严,一样精心谱写着自己的人生之歌...

深圳市2016届高三年级第一次调研考试(文数)_图文

深圳市2016届高三年级第一次调研考试(文数)_高三数学_数学_高中教育_教育专区...乙、丙队的比赛成绩分别是两胜一负、 全败、一胜两负,则丁队的比赛成绩是 ...

高三年级第一次模拟考试数学试题(文科)

高三年级第一次模拟考试数学试题(文科)_高三数学_数学_高中教育_教育专区。高三...(1)从频率分布直方图中,估计本次考试成绩的中位数; (2)若从第 1 组和第 ...

江苏省淮安市2015-2016学年度高三年级第一次模拟考试数...

江苏省淮安市2015-2016学年度高三年级第一次模拟考试数学试卷_高三数学_数学_高中教育_教育专区。江苏省淮安市 2015-2016 学年度高三年级第一次模拟考试数一、填空...

河北省唐山市2016届高三第一次模拟考试数学(理)试题带...

唐山市 2015-2016 学年度高三年级第一次模拟考试 理科数学 第I卷 一、选择题...2 (14) 1000 名考生的某次成绩近似服从正态分布 N(530, 50 ),则成绩在 ...

山东省潍坊市2016届高三第一次模拟考试考试数学(理)试题

山东省潍坊市2016届高三第一次模拟考试考试数学(理)试题_高三数学_数学_高中...为了解该校高一年级学生身体素质情况,从中抽取了 n 名学生的原始成绩作为样本...