nbhkdz.com冰点文库

高三年级第一次模拟成绩


豫海回民中学2013-2014学年度第二学期
高三年级第一次模拟成绩分析表(灰色为民族班)
科目 任课教师 马晓燕 罗荣花 马旭 马学红 海燕 杨克明 语文 马晓燕 马萍 罗荣花 马学红 马萍 罗荣华 马文娟 纪玉龙 白万国 马志龙 张爱娟 王海霞 李燕 叶元军 周志武 王海霞 马力 马彦彪 白万国 张爱娟 李燕 杨建萍 杨建萍 马学虎 班级 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 1 7 11 14 17 18 平均分 87.69 88.91 95.58 94.98 87.39 85.30 91.36 94.95 93.05 87.66 90.09 92.57 92.69 89.94 87.59 89.45 92.38 97.77 92.88 53.75 65.92 64.75 53.90 49.22 64.43 61.92 53.74 64.55 57.26 56.03 47.70 69.53 40.50 36.36 34.05 41.22 39.97 50.95 名次 15 14 2 3 18 19 10 4 5 16 11 8 7 12 17 13 9 1 6 10 2 3 9 12 5 6 11 4 7 8 13 1 3 5 6 2 4 1 及格率 58.82% 49.06% 83.08% 80.00% 32.65% 33.33% 60.66% 76.92% 71.19% 40.98% 50.00% 67.24% 72.41% 50.00% 44.07% 54.90% 63.93% 77.27% 70.59% 1.89% 6.15% 8.33% 4.08% 2.27% 10.77% 10.17% 3.28% 6.90% 1.72% 3.39% 0.00% 23.53% 0.00% 1.69% 1.56% 3.64% 1.61% 0.00% 名次 11 15 1 2 19 18 10 4 6 17 13 8 5 13 16 12 9 3 7 11 6 4 7 10 2 3 9 5 12 8 13 1 5 2 4 1 3 5 40.51 文科


58.67 理科 91.17 年级均分

数学

第 1 页,共 3 页

豫海回民中学2013-2014学年度第二学期
高三年级第一次模拟成绩分析表(灰色为民族班)
科目 任课教师 李艳 杨泽华 王慧 段玉芳 李艳 马晓彬 马晓兰 杨泽华 英语 段玉芳 马晓兰 马维学 杨娟 马晓彬 杨泽华 王慧 马维学 马凯 姬雅军 马应华 马军 马应华 班级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 平均分 52.15 54.13 63.68 67.55 52.22 48.72 54.92 64.80 62.31 55.68 61.62 62.10 61.88 55.61 50.42 51.12 54.97 68.36 58.49 35.62 41.69 43.53 35.33 31.22 46.80 34.78 28.11 43.49 45.16 38.36 36.78 45.49 名次 16 14 4 2 15 19 13 3 5 10 8 6 7 11 18 17 12 1 9 9 6 4 10 12 1 11 13 5 3 7 8 2 及格率 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 2.04% 0.00% 0.00% 4.62% 3.39% 1.69% 7.94% 3.45% 0.00% 0.00% 0.00% 1.96% 1.67% 4.55% 1.47% 1.89% 3.08% 6.67% 2.04% 0.00% 3.03% 3.45% 3.28% 10.34% 8.62% 1.69% 0.00% 7.35% 名次 12 12 12 2 7 12 12 3 6 9 1 5 12 12 12 8 10 4 11 10 7 4 9 12 8 5 6 1 2 11 12 3 38.95 57.93 年级均分

物理

金学明

买芳 马军 姬雅军 锁俊明

第 2 页,共 3 页

豫海回民中学2013-2014学年度第二学期
高三年级第一次模拟成绩分析表(灰色为民族班)
科目 任课教师 王艳丽 马元 纪春梅 王艳丽 苏克萍 化学 马晓林 马涛 纪春梅 李建强 马元 丁晓娟 顾真云 丁晓娟 周芳 丁晓娟 李玲 周芳 丁军 杨晓娟 顾真云 李国 徐超霞 杨秀珍 周冬晖 徐超霞 马文林 周南 历史 马伟 马文林 李自强 周进波 任博 李自强 任博 周进波 班级 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 1 7 11 14 17 18 1 7 11 14 17 18 1 7 11 14 17 18 平均分 27.30 30.19 32.80 27.60 23.20 31.32 35.52 29.10 40.41 28.07 24.29 25.76 34.97 36.88 45.06 44.60 32.43 33.80 40.68 39.14 34.07 42.32 36.57 34.56 39.42 44.35 38.27 39.79 38.92 46.36 54.10 50.00 38.39 39.89 41.70 40.11 42.28 49.95 42.33 48.16 44.97 43.67 45.57 54.14 名次 10 6 4 9 13 5 2 7 1 8 12 11 3 8 1 2 13 12 5 7 11 4 9 10 6 3 6 4 5 3 1 2 6 5 3 4 2 1 6 2 4 5 3 1 及格率 2.00% 0.00% 1.69% 2.08% 0.00% 1.54% 3.45% 0.00% 5.26% 0.00% 0.00% 0.00% 4.55% 9.62% 35.38% 28.33% 4.08% 6.82% 12.31% 15.52% 5.00% 19.30% 8.62% 8.47% 16.00% 29.41% 7.84% 16.39% 9.38% 10.91% 31.15% 36.36% 1.96% 3.28% 4.69% 4.69% 6.56% 27.27% 11.76% 21.31% 17.19% 12.73% 18.97% 31.82% 名次 5 8 6 4 8 7 3 8 1 8 8 8 2 8 1 3 13 11 7 6 12 4 9 10 5 2 6 3 5 4 2 1 6 5 3 3 2 1 6 2 4 5 3 1 年级均分

30.04

生物

38.76

政治

44.57

42.05

地理

46.47

豫海回民中学 教务处 2014年3月24日 第 3 页,共 3 页


高三年级组第一次月考成绩分析

高三年级第一次月考成绩分析_高考_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 高三年级第一次月考成绩分析_高考_高中教育_教育专区。高三年级组...

2014年全市高三年级第一次模拟检测

2014 年全市高三年级第一次模拟检测 英语试卷分析庆阳二中 英语组 窦洁 按照市...三、抽样分析 下面以庆阳二中高三考生考试成绩作为样本进行分析 表一 最 平均分...

高三年级第一次模拟考试

2013-2014 学年度第一学期高三年级第一次模拟考试 政治试题 时间:90 分钟 满分:100 分第Ⅰ卷(选择题 50 分) 一、选择题(25×2=50 分,在每题四个选项中,...

高三年级第一次模拟考试

高三年级第一次模拟考试高三年级第一次模拟考试隐藏>> 高三年级第一次模拟考试数学...某校共有 400 名学生参加了一次数学竞赛,竞赛成绩的频率分布直方图如上图所示(...

高三年级第一次模拟考试试卷

高三年级第一次模拟考试试卷_语文_高中教育_教育专区。高三年级第一次模拟考试试卷...三、判断题(每题 1 分,共 15 分) 27、改革开放以来我们取得一切成绩的根本...

高三年级第一次模拟考试总结大会讲话稿

高三年级第一次模拟考试总结大会讲话稿 高三年级第一次模拟考试总结大会讲话稿 ...入到复习迎考工作之中去,去迎接即将到来的高考,并争取好成绩,以实现自己的人生...

吕梁市2016年高三年级第一次模拟考试

吕梁市2016年高三年级第一次模拟考试_高三语文_语文_高中教育_教育专区。据2016年考纲及考试说明命的试题,具有预测性,借鉴性!吕梁市 2016 年高三年级第一次模拟...

100测评网高三数学复习江苏省白丁高级中学09届高三年级第一次模拟测试

欢迎登录 《100 测评网》 www.100ceping.com 进行学习检测, 有效提高学习成绩. 江苏省白丁高级中学 09 届高三年级第一次 模拟测试数学试卷 (考试时间:120 分钟 ...

江苏省南京市、盐城市2016届高三年级第一次模拟考试

江苏省南京市、盐城市2016届高三年级第一次模拟考试_高三数学_数学_高中教育_教育专区。南京市、盐城市 2016 届高三年级第一次模拟考试 数学试题 (总分 160 分,...