nbhkdz.com冰点文库

高三年级第一次模拟成绩

时间:2014-03-24


豫海回民中学2013-2014学年度第二学期
高三年级第一次模拟成绩分析表(灰色为民族班)
科目 任课教师 马晓燕 罗荣花 马旭 马学红 海燕 杨克明 语文 马晓燕 马萍 罗荣花 马学红 马萍 罗荣华 马文娟 纪玉龙 白万国 马志龙 张爱娟 王海霞 李燕 叶元军 周志武 王海霞 马力 马彦彪 白万国 张爱娟 李燕 杨建萍 杨建萍 马学虎 班级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 1 7 11 14 17 18 平均分 87.69 88.91 95.58 94.98 87.39 85.30 91.36 94.95 93.05 87.66 90.09 92.57 92.69 89.94 87.59 89.45 92.38 97.77 92.88 53.75 65.92 64.75 53.90 49.22 64.43 61.92 53.74 64.55 57.26 56.03 47.70 69.53 40.50 36.36 34.05 41.22 39.97 50.95 名次 15 14 2 3 18 19 10 4 5 16 11 8 7 12 17 13 9 1 6 10 2 3 9 12 5 6 11 4 7 8 13 1 3 5 6 2 4 1 及格率 58.82% 49.06% 83.08% 80.00% 32.65% 33.33% 60.66% 76.92% 71.19% 40.98% 50.00% 67.24% 72.41% 50.00% 44.07% 54.90% 63.93% 77.27% 70.59% 1.89% 6.15% 8.33% 4.08% 2.27% 10.77% 10.17% 3.28% 6.90% 1.72% 3.39% 0.00% 23.53% 0.00% 1.69% 1.56% 3.64% 1.61% 0.00% 名次 11 15 1 2 19 18 10 4 6 17 13 8 5 13 16 12 9 3 7 11 6 4 7 10 2 3 9 5 12 8 13 1 5 2 4 1 3 5 40.51 文科


58.67 理科 91.17 年级均分

数学

第 1 页,共 3 页

豫海回民中学2013-2014学年度第二学期
高三年级第一次模拟成绩分析表(灰色为民族班)
科目 任课教师 李艳 杨泽华 王慧 段玉芳 李艳 马晓彬 马晓兰 杨泽华 英语 段玉芳 马晓兰 马维学 杨娟 马晓彬 杨泽华 王慧 马维学 马凯 姬雅军 马应华 马军 马应华 班级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 平均分 52.15 54.13 63.68 67.55 52.22 48.72 54.92 64.80 62.31 55.68 61.62 62.10 61.88 55.61 50.42 51.12 54.97 68.36 58.49 35.62 41.69 43.53 35.33 31.22 46.80 34.78 28.11 43.49 45.16 38.36 36.78 45.49 名次 16 14 4 2 15 19 13 3 5 10 8 6 7 11 18 17 12 1 9 9 6 4 10 12 1 11 13 5 3 7 8 2 及格率 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 2.04% 0.00% 0.00% 4.62% 3.39% 1.69% 7.94% 3.45% 0.00% 0.00% 0.00% 1.96% 1.67% 4.55% 1.47% 1.89% 3.08% 6.67% 2.04% 0.00% 3.03% 3.45% 3.28% 10.34% 8.62% 1.69% 0.00% 7.35% 名次 12 12 12 2 7 12 12 3 6 9 1 5 12 12 12 8 10 4 11 10 7 4 9 12 8 5 6 1 2 11 12 3 38.95 57.93 年级均分

物理

金学明

买芳 马军 姬雅军 锁俊明

第 2 页,共 3 页

豫海回民中学2013-2014学年度第二学期
高三年级第一次模拟成绩分析表(灰色为民族班)
科目 任课教师 王艳丽 马元 纪春梅 王艳丽 苏克萍 化学 马晓林 马涛 纪春梅 李建强 马元 丁晓娟 顾真云 丁晓娟 周芳 丁晓娟 李玲 周芳 丁军 杨晓娟 顾真云 李国 徐超霞 杨秀珍 周冬晖 徐超霞 马文林 周南 历史 马伟 马文林 李自强 周进波 任博 李自强 任博 周进波 班级 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 1 7 11 14 17 18 1 7 11 14 17 18 1 7 11 14 17 18 平均分 27.30 30.19 32.80 27.60 23.20 31.32 35.52 29.10 40.41 28.07 24.29 25.76 34.97 36.88 45.06 44.60 32.43 33.80 40.68 39.14 34.07 42.32 36.57 34.56 39.42 44.35 38.27 39.79 38.92 46.36 54.10 50.00 38.39 39.89 41.70 40.11 42.28 49.95 42.33 48.16 44.97 43.67 45.57 54.14 名次 10 6 4 9 13 5 2 7 1 8 12 11 3 8 1 2 13 12 5 7 11 4 9 10 6 3 6 4 5 3 1 2 6 5 3 4 2 1 6 2 4 5 3 1 及格率 2.00% 0.00% 1.69% 2.08% 0.00% 1.54% 3.45% 0.00% 5.26% 0.00% 0.00% 0.00% 4.55% 9.62% 35.38% 28.33% 4.08% 6.82% 12.31% 15.52% 5.00% 19.30% 8.62% 8.47% 16.00% 29.41% 7.84% 16.39% 9.38% 10.91% 31.15% 36.36% 1.96% 3.28% 4.69% 4.69% 6.56% 27.27% 11.76% 21.31% 17.19% 12.73% 18.97% 31.82% 名次 5 8 6 4 8 7 3 8 1 8 8 8 2 8 1 3 13 11 7 6 12 4 9 10 5 2 6 3 5 4 2 1 6 5 3 3 2 1 6 2 4 5 3 1 年级均分

30.04

生物

38.76

政治

44.57

42.05

地理

46.47

豫海回民中学 教务处 2014年3月24日 第 3 页,共 3 页


赞助商链接

盐城市、南京市2018届高三年级第一次模拟考试_图文

盐城市、南京市2018届高三年级第一次模拟考试_高三语文_语文_高中教育_教育专区。盐城市、南京市 2018 届高三年级第一次模拟考试 语文(图片) 盐城市、南京市 ...

常州市2018届高三年级第一次模拟考试语文试题及答案

常州市2018届高三年级第一次模拟考试语文试题及答案 - 2018 届高三年级第一次模拟考试(二) 语 (时间:150 分钟 文 满分:160 分) 一、 语言文字运用(15 分)...

吉林省实验中学2018届高三年级第一次模拟考试

吉林省实验中学2018届高三年级第一次模拟考试_高中教育_教育专区。吉林省实验中学 2018 届高三年级第一次模拟考 试 吉林省实验中学 2018 届高三年级第一次模拟考试...

江苏省南通市2017届高三第一次模拟考试数学Word版含答案

江苏省南通市2017届高三第一次模拟考试数学Word版含答案 - 南通市 2017 届高三第一次调研测试 数学Ⅰ 一、填空题:本大题共 14 小题,每小题 5 分,共计 70...

连云港市2018届高三年级第一次模拟考试数学试卷

连云港市2018届高三年级第一次模拟考试数学试卷 - 2018 届高三年级第一次模拟考试(七) 数学 (满分 160 分,考试时间 120 分钟) 参考公式: 1. 柱体的体积公式...

高三年级第一次模拟考试总结大会讲话稿

高三年级第一次模拟考试总结大会讲话稿 高三年级第一次模拟考试总结大会讲话稿 ...入到复习迎考工作之中去,去迎接即将到来的高考,并争取好成绩,以实现自己的人生...

江苏省淮安市等四市2018届高三上学期第一次模拟 数学_...

天才出于勤奋 江苏省淮安市等四市 2018 届高三上学期第一次模拟 数学试卷 注意...成绩/分 350 400 450 (第 5 题) (第 17 题) 5. 某地区教育主管部门...

深圳市2018届高三年级第一次调研考试(理数)

深圳市2018届高三年级第一次调研考试(理数) - 深圳市 2018 届高三年级第一次调研考试 数学(理科) 本试卷共 6 页,共 23 小题(含选考题) ,全卷满分 150 ...

江苏省徐州市2015-2016学年度高三年级第一次模拟考试数...

江苏省徐州市2015-2016学年度高三年级第一次模拟考试数学试卷_高三数学_数学_高中教育_教育专区。徐州市 2015-2016 学年度高三年级第一次模拟考试数一、填空题 1....

高三年级全市第一次模拟考试后家长会讲话稿

高三年级全市第一次模拟考试后家长会讲话稿家长朋友们: 你们好。 本届高三全市第一次摸底考试刚刚结束,考试成绩已经公布,在 距离高考还有两个多月的关键时刻,把...