nbhkdz.com冰点文库

高三年级第一次模拟成绩


豫海回民中学2013-2014学年度第二学期
高三年级第一次模拟成绩分析表(灰色为民族班)
科目 任课教师 马晓燕 罗荣花 马旭 马学红 海燕 杨克明 语文 马晓燕 马萍 罗荣花 马学红 马萍 罗荣华 马文娟 纪玉龙 白万国 马志龙 张爱娟 王海霞 李燕 叶元军 周志武 王海霞 马力 马彦彪 白万国 张爱娟 李燕 杨建萍 杨建萍 马学虎 班级 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 1 7 11 14 17 18 平均分 87.69 88.91 95.58 94.98 87.39 85.30 91.36 94.95 93.05 87.66 90.09 92.57 92.69 89.94 87.59 89.45 92.38 97.77 92.88 53.75 65.92 64.75 53.90 49.22 64.43 61.92 53.74 64.55 57.26 56.03 47.70 69.53 40.50 36.36 34.05 41.22 39.97 50.95 名次 15 14 2 3 18 19 10 4 5 16 11 8 7 12 17 13 9 1 6 10 2 3 9 12 5 6 11 4 7 8 13 1 3 5 6 2 4 1 及格率 58.82% 49.06% 83.08% 80.00% 32.65% 33.33% 60.66% 76.92% 71.19% 40.98% 50.00% 67.24% 72.41% 50.00% 44.07% 54.90% 63.93% 77.27% 70.59% 1.89% 6.15% 8.33% 4.08% 2.27% 10.77% 10.17% 3.28% 6.90% 1.72% 3.39% 0.00% 23.53% 0.00% 1.69% 1.56% 3.64% 1.61% 0.00% 名次 11 15 1 2 19 18 10 4 6 17 13 8 5 13 16 12 9 3 7 11 6 4 7 10 2 3 9 5 12 8 13 1 5 2 4 1 3 5 40.51 文科


58.67 理科 91.17 年级均分

数学

第 1 页,共 3 页

豫海回民中学2013-2014学年度第二学期
高三年级第一次模拟成绩分析表(灰色为民族班)
科目 任课教师 李艳 杨泽华 王慧 段玉芳 李艳 马晓彬 马晓兰 杨泽华 英语 段玉芳 马晓兰 马维学 杨娟 马晓彬 杨泽华 王慧 马维学 马凯 姬雅军 马应华 马军 马应华 班级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 平均分 52.15 54.13 63.68 67.55 52.22 48.72 54.92 64.80 62.31 55.68 61.62 62.10 61.88 55.61 50.42 51.12 54.97 68.36 58.49 35.62 41.69 43.53 35.33 31.22 46.80 34.78 28.11 43.49 45.16 38.36 36.78 45.49 名次 16 14 4 2 15 19 13 3 5 10 8 6 7 11 18 17 12 1 9 9 6 4 10 12 1 11 13 5 3 7 8 2 及格率 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 2.04% 0.00% 0.00% 4.62% 3.39% 1.69% 7.94% 3.45% 0.00% 0.00% 0.00% 1.96% 1.67% 4.55% 1.47% 1.89% 3.08% 6.67% 2.04% 0.00% 3.03% 3.45% 3.28% 10.34% 8.62% 1.69% 0.00% 7.35% 名次 12 12 12 2 7 12 12 3 6 9 1 5 12 12 12 8 10 4 11 10 7 4 9 12 8 5 6 1 2 11 12 3 38.95 57.93 年级均分

物理

金学明

买芳 马军 姬雅军 锁俊明

第 2 页,共 3 页

豫海回民中学2013-2014学年度第二学期
高三年级第一次模拟成绩分析表(灰色为民族班)
科目 任课教师 王艳丽 马元 纪春梅 王艳丽 苏克萍 化学 马晓林 马涛 纪春梅 李建强 马元 丁晓娟 顾真云 丁晓娟 周芳 丁晓娟 李玲 周芳 丁军 杨晓娟 顾真云 李国 徐超霞 杨秀珍 周冬晖 徐超霞 马文林 周南 历史 马伟 马文林 李自强 周进波 任博 李自强 任博 周进波 班级 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 1 7 11 14 17 18 1 7 11 14 17 18 1 7 11 14 17 18 平均分 27.30 30.19 32.80 27.60 23.20 31.32 35.52 29.10 40.41 28.07 24.29 25.76 34.97 36.88 45.06 44.60 32.43 33.80 40.68 39.14 34.07 42.32 36.57 34.56 39.42 44.35 38.27 39.79 38.92 46.36 54.10 50.00 38.39 39.89 41.70 40.11 42.28 49.95 42.33 48.16 44.97 43.67 45.57 54.14 名次 10 6 4 9 13 5 2 7 1 8 12 11 3 8 1 2 13 12 5 7 11 4 9 10 6 3 6 4 5 3 1 2 6 5 3 4 2 1 6 2 4 5 3 1 及格率 2.00% 0.00% 1.69% 2.08% 0.00% 1.54% 3.45% 0.00% 5.26% 0.00% 0.00% 0.00% 4.55% 9.62% 35.38% 28.33% 4.08% 6.82% 12.31% 15.52% 5.00% 19.30% 8.62% 8.47% 16.00% 29.41% 7.84% 16.39% 9.38% 10.91% 31.15% 36.36% 1.96% 3.28% 4.69% 4.69% 6.56% 27.27% 11.76% 21.31% 17.19% 12.73% 18.97% 31.82% 名次 5 8 6 4 8 7 3 8 1 8 8 8 2 8 1 3 13 11 7 6 12 4 9 10 5 2 6 3 5 4 2 1 6 5 3 3 2 1 6 2 4 5 3 1 年级均分

30.04

生物

38.76

政治

44.57

42.05

地理

46.47

豫海回民中学 教务处 2014年3月24日 第 3 页,共 3 页


石家庄市2016届高三年级第一次高考模拟考试

石家庄市2016届高三年级第一次高考模拟考试_高三政史地_政史地_高中教育_教育...因为选民在下次议会选举中,不仅要看执政党执政的成绩 与表现,还要看反对党是否...

周口市2016年高三第一次模拟考试各批次分数线

周口市2016年高三第一次模拟考试各批次分数线(文)地市 周口 一本 503 总分分数线 二本 442 三本 381 周口市2016年高三第一次模拟考试各批次分数线(理)地市 ...

高三上学期第一次模拟考试试题(数学文)

2016 届高三第一次模拟考试数学(文)试题本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II ...的若干次预赛成绩中随机抽取 8 次,画出茎叶图如图所示,乙的成绩中有一个数...

山东省潍坊市2016届高三第一次模拟考试考试数学(理)试题

山东省潍坊市2016届高三第一次模拟考试考试数学(理)试题_高三数学_数学_高中...为了解该校高一年级学生身体素质情况,从中抽取了 n 名学生的原始成绩作为样本...

深圳市2016届高三年级第一次调研考试(文数)_图文

深圳市2016届高三年级第一次调研考试(文数)_高三数学_数学_高中教育_教育专区...乙、丙队的比赛成绩分别是两胜一负、 全败、一胜两负,则丁队的比赛成绩是 ...

2017届高三上学期第一次模拟考试数学(理)试题

(结果均用 分数表示) 20. (本小题满分 12 分) 2 2 如图, 已知椭圆 x ...? ? 高三年级第一次模拟考试数学(理)答案一、选择题: 1.C 2.C 7.C 8....

河北省唐山市2016届高三第一次模拟考试数学(理)试题带...

唐山市 2015-2016 学年度高三年级第一次模拟考试 理科数学 第I卷 一、选择题...2 (14) 1000 名考生的某次成绩近似服从正态分布 N(530, 50 ),则成绩在 ...

2014年全市高三年级第一次模拟检测英语试卷

2014 年全市高三年级第一次模拟检测 英语试卷分析庆阳二中 英语组 窦洁 按照市...三、抽样分析 下面以庆阳二中高三考生考试成绩作为样本进行分析 表一 最 平均分...

平罗中学2014届高三年级第一次模拟考试试题

平罗中学2014届高三年级第一次模拟考试试题_数学_高中教育_教育专区。平罗中学 ..., 2 ? ?2 ? D. (0, 2] 在某次高三考试成绩中,随机抽取了九位同学的...

2015年高三文科数学第一次模拟试题

2015年高三文科数学第一次模拟试题_高三数学_数学_高中教育_教育专区。2015年高三...若某同学每周用于数学学习的时间为 18 小时,则可预测该生数学成绩 是▲分(...