nbhkdz.com冰点文库

2013年中职组 液压与气动试题

时间:2016-05-06


d ?I ?
d?_ W " )

?$ ?e???
"???? ?? e

? + ;^

?'?

?-? c < B q/ < c?? ?'_q ?

q ? < ???d c % ? k ? q , < E? q?% q?%

? E q
? A ?Ψ??%??q ? >d ? D W < c q ? ? ?

c?%? q

Ψ?%??q чE??d c ^ ? W?A q q q ч,M d r /A q

? D <??V ??? c %

k?% ?p ^/Q?L ??[ d???L S -Hqd d ?V ? ?f z-

?Fq

H?L
?q

 

c?%L?[ y c
c * q ?AVq? M6h ? t
?d L q?ψ H ?Δ d E d ? λ?Η?c ??q? λ?
c

>cR

c?J%??Q? c$-A c?% c ??R

??T
?d q ? Оq О d q ? %?? d

?p? %?

q ?

;c?% [ ,?A < < c ?V%? ?t??
n [ [ d A ψ *&
?? ^?Q?q q < ?[ q d *R ? *&
q ?E

,&
?t?A *^?

&?t?? [ / ψ q , &? ψ &?t?? d q VS

y
y?

/*^ 03D?0SDq


ψ y ψ &? ψ \ & A R *^

&R ?*J n &? /*^?? ?s

3
03Dn

 


n?ψ?$&?t?? [ [ y
y? [ q ,?ψ?$&?t?? / d

/?ψ?$&? q VS

?*^ 03D? 03Dq;?*^ 03D d

? 03Dq [ ?

y y

/?$&R

*^?

??К

y

?

py цy
n %3 _{3 ? цy
n _? %?6 _? &3 _|3 ?

n c?*Кч $3 _}3 ? n c? $_ ? Fy

 


?ψ?$&R ?*J n y?ψ?$&? /*^?? &? ?ψ?$& R ;?*^ \ R A ?*^ 3
03Dn ?s

<;c ?V%? *J ? z ?? k? zs *

*J ? ^?Q?q q

?? < [ E R qR [ ??*^ 03D
< ? *R t?? ??n * qs t?? A ? d ? *R J ?[ J z ? z ц , ? *R * q ,

?A

< A ?

"J

?5

t?

pq t?? ?0 R

?V?N

q цO?L?6

q?k 3/&


n ? ?0 E [ [ p? ?q [ 
d

&? J

??R

qk 

y
R yR /5 y?/

К? К? h j?

[ q ,

q

?5 p ?

? 

,

*R

t?? k? d

d

q?V5 h n

*J

<,c5 ?A *^ ?
 

??/5

/A ψ /PLQ
POV?

POVnq

V?A

?

S k *

d *J ? ?

y5   5 ? 5 <,

5 5 h

L? n 5

 ?6
?.*B t? *J

 


n

?

?

*? R

R qR [ ??*^ 03D
< ? *R t?? ? n q ? ?

??$&? * A *?
E [ [ ? q [ [ ? S [ ? y y d y yR ц ?

??R

J

qk 

qs

t??

? [ q

*? ? ?

,??P ? *?kA q ,

d ?F*^ 03D?03Dq *J *J d t?? q d V?A ?

 q

y?VR y ?/ d /

К? ?

"? λ??

?b?A *^? 03D?03D

ы

??


??К

d

?

py

?

Fy


n???? ??$&? ?
E d [ y[ J

R R ??R [ qR ? ??*^ 03D
< *R t?? qs ? n q?? t?? A * 

qk 

???R

*^$- 03D?03D

q ц

 

q [ p?

*J? К? h


d q , p ? q?V5 h n k? d d ? V?A *J

yR /5 y?VR y

?q [ [

<,c5 q ,5

??/5 λ?? *J

К?

t?? 

?/??? d

?b?A *^? 03D?03Dq

?

S

y5   5 ? 5 <,

k??? *J

?

?

5 5 h n

L? 5


n

?.*

*?? R

R qR ? ??*^ 03D
< *R t?? qs ? n q.* t?? A * 

??$&? ?
E d [ [ L d [ yR J

??R [

qk 

y.*? y[ q

,

6 y R 8? ?

?A?$* ? ?

d [ q ц ? p

.*? *J

q? A / p&


q

 ?

К?,5

,?
 

*J

q ,?q?V5 5 h [ [ ?A ? n

k? d y y 

*J

p?

?q

/5

h

<,c5

??/

,

?6 q


sy?? q

?n d ? V

?/.*?

?b?$*A *^? 03D?03Dq

y5   5 ? 5 <,

k.*? *J

?

?

5 5 h

L? n 5

y.*?  _ -

6 ? 

? ? 


n

*R

?

 

 *^ 03D R ?R ???R .*?R ? ? ? ψ /PLQ

? A ?U

?A

<R

?s

  

*

< &cM6R ?Q?ct?? [ t?? y?V^???M6J A E d R К? ,M6J R t?? zs


M6J

R

t n

 

[

yM6J

Q?

<[ y  L I6 M6?t? FqS U/q A ? A F* ? M q i2 ? ,A F
M? % ?03 ? ? ??? P ? 0A d

7 ? 7 M p? ?? p?

??Q? ?q* M M

 n qM? $ ? ?

q??M? % c qM? $

??qA ?

??Fq*

Jq J

q??M? % U/d

Jq ,

??

?d?M? % ?kU/

qM? $

y ?V D ?[ ? q 6K? ??M6h ?K?y M6J

?t? К? q k? ?h n V

b<,d
[ M6J

K?M6К?

 

<c ?R ?V b[ ? q

3/& ? Q?? ? M6h q ? c *h

λ? c%?^?? < hc
? ? ?V

^?Q??A 3/& ?? $ r

*&
c0

hc.* hc ?? t?? ??A

hd!Q?

?? !

?a? q( ? d

*?M6R

? < 3/& ? <[
n
n y ? ?R

q y φ ?

?/? Dp!s

d ':$
B
B ?n?D ?n? 11

?(DB 3/& ,qφ

? h 3/& ?D 3/& 33,

':k%
&bnB
&bn?
nR nI6A [ I6d n< [ < j y A y ? y qD?

V

?d A
qR ?D I6d ? 6% I6R q ч ': B n d

V?I6c< y h

6% ?

?0>Lr ?

6% 

qR

< d ?q 6% q *R 7? 6 ?

*?

k/

?d y q &r_I6q & 6 Fq?$&rkI6q q? ? D ??n d ?q q*?; r?'??n r


n7+3+': &
A $&rI6 6 Fq&
n q*?; 8 ? n&
n $& ? &
n=R *? A?A
n=R p ψ &j 2e ?

r??
&
p; ? ?d


 r8 & D

?ψ?$&

??? q*?; =rI6d q 2

q??e §q\ ?O?L2 ??? hc
? q

r8?

/q?

?A d
?D? n d ? ?

O?Lr?'??n d h? ?? D?c
? .*
.

h .*

hV?

?"jc??A

q[ ??

? q

??

 

???

D

S
?

?? ?[

FPq [

o ,

???d n q? Vd p ?

B 7 d


n * ?

 ?
>?? ? ? ':k% B *?

h 3/&n 0??

':$ B
n ?V ,2 q ? H

n k?
? ?

c M6?

h? 3/&

/8?

λ?d A ?y &I6? 6??$&I6? 6? ?M? / 6?&
??
? ? ?? ?0 h 0 *?U *


nR ? >L * >L /
? * ?

6% I6


????M?U/? ?
?M? ?

h?

FM? Jq ? ??

F??M? Jn?
? ?M?U/?.* *?? h ?

?U/?.* ? ??

h?0>L * ? Jc

6 ???

??.*

?n q6 FA??A? 6 Fq$* 6?$* 6 ? ?.* Jq 6 ? ?M? J? ?M6 ? ??L & ?? ? h ? ? ?

*?c?? 6 ?

? h ? ??

?M?U/? J M6 F?

?M?U/ ?M?? q ?

??6 F? ??LdК?D`?3 JК?? ?M? ?d

?M?

J

??? ? ?

?'q , ? 

????? ?c ?

?j?c&

n,2

6??$&

 

3+': ?          " " $ % Ρ?ě ?PΡ?? _PΡ?? _PΡ?ě Ρ?ě [ [ [ ? ?  ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??[ ??" ?? ?? $? $? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?

(

,2 ? ?         

' ? ??? ?  ? ?2 ?" ? ? ??[ ??" $? < < < < < < < < < < <

?? ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

??

 

':%?( ?      W ? ??? _ _ ? ?  &+ ?? ; ; ; ; ;

,2 ? ?      

' ? ?_ ?_ ?_ ?2 ?" ?[? < < < < < < < < < < <

?_?_?2 ?_?_?" ?P ? Nδ ?

?_??

/??

?_???? ?_? -

 

3+': ?          " " $ $? % $? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?  ?? ?? ?? ??

(

,2 ? ?          

? ? ??? ? ? ?2 ?" ? ? ??[ ??" $? 

?? , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ρ?ě ?PΡ?? _PΡ?? _PΡ?ě Ρ?ě [ [ [

??

??? ??? ??[ ??" ?? ??

 

':$?( ?      W ? ??? _ _ ? ?  &+ ?? , , , , , /??

,2 ? ?      

? ? ?_ ?_ ?_ ?2 ?" ?[? 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

?_?_?2 ?_?_?" ?P ? Nδ ?

?_??

?_???? ?_? -

y3/& К? ? 3/& ? j O S К? k

kS ?s

 

<6cQ?ιL?? ?V <q ^?Q?q%?^???? d *R ? <;c <&c <c <6 ? qM6R t?? ??A d ? < 3/& ? r!

,Q?ιL?? ?aq ( ?

*?M6R ? 3/& pq?

? 3/& ? D?  ? .*  


k h? 0 q ?

Q?ιL?

<[ y R
? I6d ?[  ?
>?? ? n d ?d

?? 3/& ? h.*?? 6% R ? R ?cA? ? 6 ?6< ? *q

??&/?? ?q>?? ?$* ?d / ?
d ?d

hA

yQ?ιL?? <[ <[ ,    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?a ? ?s

   

<[ <[ <[ <[ <[ <[

 

-??

s y:Rk&
j
 ?? ? ?/ ?)"

U?0

? Q?@

 ? d

e ? ) ?

-? ?) ?/

?v???? ???)" ? ? ??() ˋ?

" t ?

? ???? & ? ? ˋ?))?

 )? ??? ?? ? ? ? ??? " ? ? ? ?/? ? 8

???$- )-

?-??/ - J?

t)

?

.??? ???. ? ) ?? -? ?

H? ? ?% ??

 #)"

? -??

 


赞助商链接

2013-2014年(二)液压气动技术考试试题及答案_图文

2013-2014年(二)液压气动技术考试试题及答案_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。 文档贡献者 setichn 贡献于2017-06-22 1/2 相关文档推荐 ...

“2013年全国职业院校技能大赛”中职组液压与气动系统...

2013年全国职业院校技能大赛”中职组液压与气动系统装调与维护赛项训练计划_营销/活动策划_计划/解决方案_应用文书。训练计划“2013 年全国职业院校技能大赛”中职...

2013液压与气压传动考试题及答案2套

2013液压与气压传动试题及答案2套_工学_高等教育_教育专区。液压考试卷及答案液压与气压传动试题及答案一.单项选择题(每小题 2 分,共 50 分) 1. 二位...

2013 液压与气压传动试卷及答案

2013 液压与气压传动试卷及答案_工学_高等教育_教育专区。液压与气压考试试卷及答案命题教师: 共1 页第1 页 江苏大学试卷(A)课程名称 使用班级 题得 姓名 液压...

液压与气动技术试题(A1)

四川航天职业技术学院考试试题 (20012~2013 学年 系部:飞行器制造系 专业班:...__ ___制题份数: 密 封 《液压与气动技术》试题(A1) 线 题号 得分 评...

电大2012-2013年液压气动试题

电大2012-2013年液压气动试题_工学_高等教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 电大2012-2013年液压气动试题_工学_高等教育_教育专区。 ...

13年液压气动国家竟赛方案

2013 年全国职业院校技能大赛”中职组 液压与气动系统装调与维护赛项规程一、赛项名称 液压与气动系统装调与维护 二、竞赛目的 通过竞赛, 为全国中职学校提供...

液压与气动试题库

液压与气动试题库_工学_高等教育_教育专区。液压考试必备啊 试题库及参考答案一、填空题 1.液压系统中的压力取决于( ( 负载 ;流量) ) ,执行元件的运动速度...

2015液压气动比赛样题

2015液压气动比赛样题_中职中专_职业教育_教育专区。2015中职技能比赛液压气动试题2015 年江苏省职业院校技能大赛 液压与气动系统装调与维护赛项 工作任务书 (样题) ...

液压气动试题库

2011年液压气动试题库(含... 23页 2下载券 中央电大_机电一体化系统... 7...45.限压式变量泵调速阀的调速回路,泵的流量与液压缸所需流量自动相适应,泵...