nbhkdz.com冰点文库

2018高中物理竞赛讲义(超级完整版)

时间:


最新高中物理竞赛讲义 (完整版) 1 / 142 目录 最新高中物理竞赛讲义(完整版) ........................................................1 第 0 部分 绪言 ..................................................................................... 5 一、高中物理奥赛概况 .................................................................... 5 二、知识体系 ................................................................................... 5 第一部分 力&物体的平衡 .................................................................. 6 第一讲 力的处理.............................................................................. 6 第二讲 物体的平衡.......................................................................... 8 第三讲 习题课 ................................................................................. 9 第四讲 摩擦角及其它 .................................................................... 13 第二部分 牛顿运动定律 ......................................................................15 第一讲 牛顿三定律........................................................................ 16 第二讲 牛顿定律的应用 ................................................................ 16 第二讲 配套例题选讲 .................................................................... 24 第三部分 运动学 ................................................................................. 24 第一讲 基本知识介绍 .................................................................. 24 第二讲 运动的合成与分解、相对运动......................................... 26 第四部分 曲线运动 万有引力 ........................................................ 28 第一讲 基本知识介绍 ..................................

赞助商链接