nbhkdz.com冰点文库

庄子名言名句

时间:2014-11-01


庄子名言名句
〖打印文章 - 下载本文〗〖唐诗三百首 - 在线字典〗 〖字号:大 中 小〗

人皆知有用之用,而莫知无用之用也。 且德厚信?,未达人气;名闻不争,未达人心。 顺始无穷,若殆以不信厚言,必死于暴人之前矣! 而强以仁义绳墨之言术暴人之前者, 是以人恶有其美也, 命之曰灾人。 灾人者, 人必反灾之。 若殆为人灾夫。 若一志,无听之以耳而听之以心;无听之以心而听之以气。听止于耳,心止于符。气也者, 虚而待物者也。唯道集虚。虚者,心斋也 且以巧斗力者,始乎阳,常卒乎阴,泰至则多奇巧;以礼饮酒者,始乎治,常卒乎乱,泰至 则多奇乐。 汝不知夫螳螂乎?怒其臂以当车辙,不知其不胜任也,是其才之美者也。 汝不知夫养虎者乎?不敢以生物与之, 为其杀之之怒也; 不敢以全物与之, 为其决之之怒也。 时其饥饱,达其怒心。虎之与人异类,而媚养己者,顺也;故其杀者,逆也。 方今之时,仅免刑焉!福轻乎羽,莫之知载;祸重乎地,莫之知避。


赞助商链接

庄子名言名句

庄子名言名句_文学研究_人文社科_专业资料。庄子名言名句〖打印文章 - 下载本文〗〖唐诗三百首 - 在线字典〗 〖字号:大中小〗 人皆知有用之用,而莫知无用之用...

庄子名言警句

庄子名言警句_文化/宗教_人文社科_专业资料。庄子名言警句 1、大知闲闲,小知间...常见名言警句 2页 免费 喜欢此文档的还喜欢 庄子名言名句 5页 免费 孟子的名言...

庄子的名言名句大全

庄子名言名句大全_初一语文_语文_初中教育_教育专区。收集的庄子名言名句大全。庄子名言名句大全庄子是我国先秦(战国)时期伟大的思想家、哲学家、和文学家。...

庄子名言

庄子名言名句 5页 免费 庄子名言及解析 5页 7下载券 庄子名言百句 3页 1下载券 《庄子》名言名句 5页 1下载券庄​子​名​言 ...

名人名言【庄子的名言名句】

名人名言【庄子名言名句】_社会学_人文社科_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 名人名言【庄子名言名句】_社会学_人文社科_专业资料。关于庄子的...

庄子名言欣赏

庄子名言欣赏 - 庄子名言欣赏 庄子名言精选欣赏 庄子的名言对我们有很大的启示, 多学习了解一些庄子名言名句可以提高我 们的思想。庄子是我国先秦时期伟大的思想家...

庄子名言

·人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已 —— 庄子名句 · 天地有大美而不言,...—— 庄子名言 · 以指喻指之非指,不若以非指喻指之非指也;以马喻马之非...

庄子名言

庄子名言名句一、大知闲闲,小知间间;大言炎炎,小言詹詹。——《庄子· 齐物论》 【译】最有智慧的人,总会表现出豁达大度之态;小有才气的人,总爱为...

庄子名言精选(附翻译)

庄子名言精选(带翻译) 庄子的思想中包含了朴素辩证法因素,其主要思想是“天道无为”,认为一切事物都在变化,他认为 “道”是“先天地生”的,从“道未始有封”,...

庄子名句

[庄子名言名句 日出而作,日入而息, 庄子名言名句]日出而作 日入而息, 庄子名言名句 日出而作, 逍遥于天地之间,而心意自得 逍遥于天地之间 而心意自得 [庄子...

更多相关标签