nbhkdz.com冰点文库

【解析版】河北省唐山一中2014届高三12月月考试题(语文)

时间:


(1)本场语文科目考试时间为 150 分钟,本试题共 8 页,23 题,150 分。 (2)请用 2B 铅笔将选择题的答案规范填涂于答题卡相应位置。 (3)请用黑色签字笔将答案工整写在答题卡相应区域内。 (4)交卷时,只收答题卡;考完后,保留好试卷。 第Ⅰ卷(阅读题 59 分) 一.文言文阅读一(12 分) 阅读下面的文言文,完成后面题目。 拜住,安童孙也。五岁而孤,夫人教养之。至大二年,袭为宿卫长。英宗在东宫,问宿 卫之臣于左右,咸称拜住贤。因遣使召之,欲与语。拜住谓使者曰:“嫌疑之际,君子所慎。 我长天子宿卫而与东宫私相往来,我固得罪,岂太子福耶?”竟不往。 至治元年正月,帝欲结彩楼于禁中,元夕张灯设宴。时居先帝丧,参议张养浩上疏,拜 住谓当进谏,即袖其疏入奏,帝悦而止,仍赐养浩帛,以旌直言。三月,从幸上都,帝以行 宫亨丽殿制度卑隘,欲更广之。奏曰:“陛下初登大宝,不求民瘼,而遽兴大役以妨农务, 恐失民望。”从之。帝尝谓拜住曰:“朕委卿以大任者,以乃祖木华黎从太祖开拓土宇,安童 相世祖克成善治也。” 时右丞相铁木迭儿屡杀大臣,鬻狱卖官,广立朋党,凡不附己者必以事去之。尤恶平章 王毅,右丞高昉。因京诸仓粮储失陷,欲奏诛之,拜住密言于帝:“论道经邦,宰相事也。 以金谷细务责之,可乎?”帝然之,俱得不死。铁木迭儿复引参知政事张思明为左丞以助己。 思明忌拜住方正,谋中害之。左右得其情,乘间以告,且请备之。拜住曰:“大臣协和,国之 利也。今以右相雠我,我求报之,非特吾二人之不幸,亦国家之不幸。汝辈毋复言。” 夏六月,拜住以海运粮视世祖时顿增数倍,今江南民力困极,而京仓充满,奏请岁减二 十万石,帝遂免之。时铁木迭儿过恶日彰,拜住悉以奏闻。帝悟,因夺其官,仆其碑。奸党 铁失等甚惧,乃生异谋。晋王也孙帖木儿时镇北边,铁失潜遣人至王所,告以逆谋,约事成 推王为帝。王命囚之,遣使赴上都告变。未至,车驾南还,次南坡,铁失等夜以所领阿速卫 兵为外应,杀拜住,遂弑帝于行幄。晋王即位,铁失等伏诛。诏有司备仪卫,百官耆宿前导, 舆拜住画相于海云寺,大作佛事。观者万数,无不叹惜泣下。 D.拜住以海运粮视 世祖时顿增数倍 视:观察 . 【小题 2】下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是( A.问宿卫之臣于 左右 . B.帝悦而 止 . C.乘间以 告 . D.因 遣使召之 . 舆拜住画相于 海云寺 . 而 遽兴大役以妨农务 . 今以 右相雠我 . 帝悟,因 夺其官 . ) ) 【小题 3】下列各句编为四组,都能直接表现拜住“贤”的一组是( 第 1 页 共 17 页 ①至大二年,袭为宿卫长 ②嫌疑之际,君子所慎 ③大臣协和,国之利也 ④奏请岁减二十万石 A.①②⑤ B.②③④ ⑤夺其官,仆其碑 C.①③⑥ ⑥观者万数,无不叹惜泣下 D.④⑤⑥ ) 【小题 4】下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是( A.拜住是安童的孙子,五岁丧父,由母亲独自抚养、教育成人。早年在朝廷任职,得 到当时皇帝英宗的欣赏,但他始终不与太子结交。 B.拜住支持张养浩上疏,劝阻元帝在服丧期间张灯设宴庆祝元宵,皇帝非常高兴地采 纳了意见,停止了庆祝活动。 C.拜住的正直遭到了右丞相铁木迭儿的助手张思明的忌恨,面对他们的密谋陷害,拜 住以大局为重,没有对他们加以报复。 第 2 页 共 17 页 第 3 页 共 17 页 二.文言文阅读二(19 分) 阅读下面的文言文,完成后面题目。 侃字士业,颇爱琴书,尤好计画。时播①一门,贵满朝廷,儿侄早通,而侃独不交游, 公卿罕有识者

赞助商链接

河北省唐山一中2014届高三上学期12月月考物理试题

语文卷·2014届河北省唐... 12页 5财富值 山东省...河北省唐山一中 2014 届高三上学期 12 月月考物理...2014 学年高三年级第三次调研考试物理试题 参考答案...

河北省唐山一中12月份高三年级月考语文试题

河北省唐山一中12月份高三年级月考语文试题_高考_高中教育_教育专区。河北省唐山一中 12 月份高三年级月考语文试题 高三 2010-12-21 17:32 河北省唐山一中 12 ...

河北省唐山一中2015届高三12月月考语文试题

河北省唐山一中 2015 届高三 12 月月考语文试题 高三 2013-12-23 18:37 河北省唐山一中 2015 届高三 12 月月考语文试题 (1)本场语文科目考试时间为 150 ...

2014年高考语文备考河北唐山一中高三年级12月月考

河北省唐山一中 12 月份高三年级月考语文试题 一、(24 分,每小题 3 分) 1...【解析版】河北省唐山一... 32人阅读 17页 ¥0.20 2014年高考语文备考河...

河北省唐山一中2014届高三下学期开学调研考试语文试题(...

河北省唐山一中 2014 届高三下学期开学调研考试语文试题 (解析版) 一、现代文阅读(共 9 分,每小题 3 分) 阅读下面的文字,完成后面题目。 “血液清洁”是近年...

河北省唐山一中2011年12月份高三月考语文试题及答案

各大学招生办在线答 河北省唐山一中 2010—2011 学年度 12 月份高三年级月考 语文试题 说明: 1.本次试卷分第Ⅰ卷(选择题) 、第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共 8...

河北省唐山一中2014届高三上学期期中考试 语文试题 Wor...

河北省唐山一中2014届高三上学期期中考试 语文试题 Word版含答案_理化生_高中教育...) 【评分建议】5 分。 “谢”“乞身”“敢”各 1 分,句意通顺 2 分。...

2014届唐山一中高三上学期12月月考英语试题

2014届唐山一中高三上学期12月月考英语试题_理化生_高中教育_教育专区。用 唐山...【解析版】河北省唐山一... 暂无评价 17页 ¥0.20 河北省唐山一中2014届高...

河北省唐山一中2015届高三上学期12月调研考试语文试题w...

河北省唐山一中2015届高三上学期12月调研考试语文试题word版含答案_数学_高中教育_教育专区。河北省唐山一中 2015 届高三上学期 12 月调研考试语文试题 2014.12.15...

【月考试卷】河北省唐山2017届高三上学期12月调研考试...

【月考试卷】河北省唐山2017届高三上学期12月调研考试语文试题 Word版含答案 - 唐山一中高三年级 2016 年 12 月调研考试 语 命题:李双 文 审核:赵梁丹 注意...