nbhkdz.com冰点文库

成都市2014-2015学年度高二上期期末学业质量监测数学(理)答案

时间:2015-01-22


!"## $ ! " # $ ! %$%&'(()$*+,-. 

/01$ 23 456789:;<
= > 123 0% $ 4
 ? @AB 5630! 873%4 0% $73 $ 4 ! & ' # & ( ) & * " & + % & ' , & + & ( . & * / & ( ! $ & +&     

= > 9123 0! $ $ 4
 0 CDB 5630%73 873%4 0# % 4  ! ! !! $ ! # ! # $ ! ) 0 " ! " ! " ! % !   ! E F6B 5630,73 0% 4 F ! , ! 1" # $ 4:;<% & % '! % ' =>? ! 2"$& '! @& 'AB & ' '! & "$AB & ' '! & ! ! 2"$AB & ' '! & !! 2#$AB & ' '! & !! @ "$#$3$ 2AB "$#AB & ' '! & !! 2% (AB & ' '! &! I% H (AB "$#! @ "#AB "$# 2"#% (! ! %  F 3 $ 0 $ ) ! ! )3 ! $ $ 5 % # % 3 $ 0 $ % * 3 ! ! $ $ 5 % JK!LMN! $6 7 =O#P+! % 8 ! . 8 ! $ 8 # RS Q + 3# ! +3 % % $ ! ! $ $ $ ! $ $ 2K!LMN! $6 7 =O#P% % $ ! ! #4 !4 F HTI 4:U % ! . ! & % ( % % - YZ[\]V^= , Y ! VCWXP + Y _`Wabcd% + -! ,
!"#$$%&'() *+ ,-. 0 "/ ! / #4 "4

1#$' '! ' '!AB & ' '! & #$AB & ' '! & ! !

 ,4 .4 ! $4 ! #4 )4 ,4

 CDEF % G& & ( '4% & ( '! > & '% ( ' '!% ( '' '!3'! ! ! !

!       J% Q& $ .! $ $ . . $ # $ . /# ' ! ! #

  @ ( $ ! $ ! ) ( 3 )(    $ 4 . 2 ( & # 4 ! . % /3 # ! ! # ) ( ) ( 1 ( & % /3 $

 "4

!

!

  RS. 39 ## ! 1 . $ 2 . 3 ## ! 槡 槡 ' ) ( 3 2 % % ! 槡 * * ## !     eI % ! $! $ $ ## / # $ # 0 槡 槡 # ! ) ( 3 )( )(     4 ## 2% % $ $ ## % /3 # $ 4槡 # % 03 ! ! 槡 槡 #
! ! ! ! !

! !#   # $ 4 .3 2 # 4 ! . " 4 . 3 $ ! # #

 ,4

 .4

JAB % / 0 =fg'P3 + - ! , ! )( # +4 # -3 $ % /3 $ , ! , H+ S+ ! ! )( % 03 $ +8 ,4 ## -3 $ ! #

 h-3 # S3 ! , # ! JWX % % / 0 VjaP! ! iAB % ! ) ( % % ! . " ( ) 3 2 : ; < 3 6 = : % % 3 ! * . * !' ) ( 3 / % % * * * * ! ) /5 ## )

 ! $4

槡 槡 . 槡 2WX % % iAB % / 0 Vja=DklP !
! !) /

 ! #4 #4

  . m1 S 2 ! / ! 2 +4 28 ! # 3 $n* +4 8 4 # 3 $ ! ,4 , ,4 !

+4 $ +34 # ,3 , , HN 2 =opq N;H+ RS+ ! 4 # 3 $ # ,4 ,34
 2WX1 4 # 4 # ! ! rst? %4

+8 # ! 3 $ +3 ! ,8 , ,  H+ RS+ ! +4 # ! ,3 ,34
 2uv ( =bcP ! 4 ! !  I? Cu ( yz! Hwx3 3 #) 4 # 4 # Juv ( {WX1 ! ! =|}P4  1 1 4 # 4 # ! st?  =|} 2uv ( {WX1 4 # 4 # ! =|}4 7N~Nuv( {t?
!"#$$%&'() *+ ,-.! 0 "/ # /

 -4?4/ ! $!   iuv ( =?XiWX1 ?t? 4 # 4 # ! 4 ! 43 ! $! ! ?W? ?? ?S?7l! % & * * .4 ! $4

% & * * # # # H??t* S RS 3 #) 4 ! $ 3 # ! % & 3 ##! * * #
2 % & ##! * * 7 ; <3 . ?% # $ ! & >?5! HTI ?$ 5&AB % & ( '! @$ (&% & 2% &&AB $ 5 (! 25 (&% &! 4:U 5 & 5 ( 5 $ VCWXP+ Y - YZ[\]V^= , Y _`Wabcd 5 + -! ,      2% 4 ! $ $ & ! $ $ ( $ ) $ ! #4

槡 槡

 ! #4槡 槡 # 槡 ) #) 槡! 2/ 4  
) ) )

   H $ G$ $ $ ) ' 4 # ) $ '3 ) $ /

)( )( #) #)   2 ( /3 4# % &3 # $ $ ! 4 ) ) ) " 4 )( )( % ( / & ) ) ( ) ( 2 6 = : ( / % &'3 )( )( 3 34 ! . ( / % & * * * * #5 # )槡槡 

 %4

2?BWX % & i( / Vja=?klP

槡 ! -

 -4

 JAB $ % ( =fg'P3 + - ! , )( )(    1% $3 ! $ ) % (3 ! ) $

槡 槡  h-3 S3 ! 4槡 ) ! ! !

)( % $3 $ , +8 ) -3 $ , H+ S+ ! )( % (3 $ +8 ) $ ,3 ! $4 ! !4

  @AB % & ( ' =??fg'P 3 $ $ !

 ! % 2 6 = : '3 3 3 ! .  % * * * * %5 !

2AB $ % ( iAB% & ( ' Vj=?"Ba=?klP . G$ # ! ! 1? $ Cu( ? %&$ & 

% 槡 ! %

 ! )4

!"#$$%&'() *+ ,-.! 0 "/ ) /

 ?WX1suv 2% & Pu( =Wx $ $ ! 2 * 3 $ ! )4

* * uv ( {WX1 =|}P * ! # # ! 8 6 wx3 1 % & 3 #) 3 # * * 2

* * * # # RS* 3 ! ! 3 ! 8 6 ! !!!!!$ # ! 8 6

 %4

H3p I60 $ ! 2 73 ! * #) * 3 ! * * * * # 6 )'

 ,4

RS639 )~639 )! H$' ) 2WX1=??6 =lP9 )~9  J % + & + ! ( , , ! ! # #
# # # #  + Q $ % $ & 3 + # # ! * * * * , , ! 8 !4 # 8 #4

) ! 槡 槡 )

 .4


 1 + 8 " + 8 " , 3 , 3
# ! # ! # # # #

 2 $ % $ & 3 . 4 " 4 " " ! * * * * , , ! . #3 ?? S" 4 # 8 ! ! , , , , !8 # ! #3 ! $46 +8 * ,3 , # # # #  ?60 H+ ??+ S $? ! 8 6 4 # * * 4 " 6 3 $ ! ) ,8 , # # +8 " ,3
# # # # # # #     ?? ?3 4 # * 4 " ! 8 6 * 4 " 6 3 " 6 4 * 8 " 8 " 6 $ ' # #  ?* " ! 8 6 ! .

%
# #

# * *4 " 6 2 , , , !8 #3 ! #3 # , # ! ! 8 6 ! 8 6
# # * * 4 " 6 # # # ?? S6 2 " 4 # 5 ! ! 3 * 4 " * 8 ) ! !!!& #8 # 3 ! 8 6 ! 8 6

H%& I??3p=WX1?C!
# 4 # * 4 # * *  m&n* S* ?? $ {WX1=|}P! ! ! 2 3 ! $ # ! # 3 # ! 8 6 ! 8 6


# !

3 2?Ctu " + 8 # !iWX1??! ,4
# #

 ! #4

  ?6 ?, H, 4 RS, L?3p ?? 3 $? " ) 3 $ !~, ) ! * , , !3 #! !8 !3 !3 2WX1=E?P,3 ! !
# # ?? tu " + 8 # 3 !?iWX1??! ,4 # # ?? ?Ctu " + 8 # 3 !iWX1??! ,4

 ! )4 ! "4

!"#$$%&'() *+ ,-.! 0 "/ " /


赞助商链接

2014-2015学年高二上学期学期期末质量检测数学(文)试题...

2014-2015学年高二上学期学期期末质量检测数学(文)试题(含答案)_数学_高中教育_教育专区。四川省资阳市 2014-2015 学年高二上学期学期期末质量检测数学(文)试题(...

浙江省嘉兴市2014-2015学年第一学期期末检测高二(上)理...

浙江省嘉兴市2014-2015学年第一学期期末检测高二(上)理科数学试题及答案(图片版)_高二数学_数学_高中教育_教育专区。嘉兴市 2014-2015 学年期末检测高二(上)理科...

2014-2015学年高二下学期期末考试数学理试题及答案

2014-2015学年高二下学期期末考试数学理试题及答案_数学_高中教育_教育专区。2014-2015 学年度高二(下)期末试卷数学(理科)一、选择题(本大题共 12 小题,每小...

...市2014-2015学年高二第二学期期末质量检测数学理试...

四川省资阳市2014-2015学年高二第二学期期末质量检测数学理试题 Word版,含答案_数学_高中教育_教育专区。资阳市 2014—2015 学年度高中二年级第二学期期末质量检测...

洛阳市2014-2015学年第一学期期末考试高二数学试卷理A...

洛阳市2014-2015学年第一学期期末考试高二数学试卷理A附答案_高二数学_数学_高中教育_教育专区。 今日推荐 89份文档 爆笑大撞脸 超爆笑笑话 有趣及爆笑图片汇集 ...

河南省郑州市2014-2015学年高二上学期期末数学试卷(理...

河南省郑州市2014-2015学年高二上学期期末数学试卷(理科)参考答案与试题解析_数学_高中教育_教育专区。考卷同题目,文库搜索下载河南省郑州市 2014-2015 学年高二上...

郑州市2014-2015学年高二上期末考试理科数学试卷(含答案)

郑州市2014-2015学年高二上期末考试理科数学试卷(含答案)_数学_高中教育_教育专区。郑州市 2014-2015 学年上期期末考试 高二理科数学试卷考试时间 120 分钟 一、...

河北省沧州市2014-2015学年高二数学上学期期末试卷 理(...

河北省沧州市2014-2015学年高二数学上学期期末试卷 理(含解析)_数学_高中教育_教育专区。文档来源:弘毅教育园丁网数学第一站 www.jszybase.com 河北省沧州市 ...

上海市浦东新区2014-2015学年高二上学期期末质量测试数...

上海市浦东新区2014-2015学年高二上学期期末质量测试数学试题 扫描版含答案_高二数学_数学_高中教育_教育专区。1 2 3 4 5 6 7 ...

江苏省泰州市2014-2015学年高二上学期期末考试数学(理)...

江苏省泰州市2014-2015学年高二上学期期末考试数学(理)试题_数学_高中教育_教育...所有试题的答案均填写在答题纸上,答案写在试卷上的无效. 参考公式:圆锥的侧...