nbhkdz.com冰点文库

2016国际数学奥林匹克试题


Language: Chinese (Simpli?ed) Day: 1

2016c7

11F, (??

1 1 K . ? ?n /BCF ?, B ?? . 3??CF ? :A, ? F A = F B , …F 3:A?C ?m. :D, ? DA = DC , …AC ?∠DAB S ???. :E ,

? EA = ED, …AD?∠EAC S ? ??. M ???CF ?:. :X ? AM XE ????1o>/(ùp AM EX , AE M X ). y?: ??BD, F X ?M E n? :. 1 2 K . ( ?¤k ên, ? ?3??n × n??L z? ???W\i1I, M, O??, ÷ve ^?: ? 3 z ? 1 9 z ? ?, T k n ? ? ? ??W\i1I , n??? ? ? W \ i 1M , n ? ? ? ??W\i1O; ?… ? 3 z ^ é ? ?, e T é ? ? ???ê?n ê, KTkn??? ??W\i1I , n??? ??W\i1M , n??? ??W\i1O. 5: ??n × n??L 1? Ug, ^SIP?1–n. ddz? ??éAu?? êé(i, j ), ??1 ≤ i, j ≤ n. én > 1, ù???Lküa O4n ? 2^é ?. ?^1?aé ??di + j ?,? ~ê ¤k ??(i, j ) ¤, ?^1 aé ??di ? j ?,?~ê ¤k ??(i, j ) ¤.

.

1 3 K. P = A1 A2 · · · Ak ???? ??à?>/. ?:A1 , A2 , · · · , Ak p??I?? ê, …? 3?? ?. P ??P?S . n??? ?ê, ÷vP z^>?? ??? n ? ê. y?: 2S ? ê, … n ?.

Language: Chinese(Simpli?ed)

?m: 4

? 30 ? zK 7 ?

Language: Chinese (Simpli?ed) Day: 2

2016c7 1 4 K . ? ?d ê ? – ?? ?kú K êa, ? 8? ?????8? 1 5 K. 3 ??? k?§ (x ? 1)(x ? 2) · · · (x ? 2016) = (x ? 1)(x ? 2) · · · (x ? 2016), ¤ 8?????8, e§– kü? ??f. P (n) = n2 + n + 1. ??:

12F, (?

?, …??z? ????§ ? êb? ????U ?3???

{P (a + 1), P (a + 2), · · · , P (a + b)}

?? ?ü>?k2016??g??. ??: êk ? ????, ?±3 ?ü>? ù4032??g ??? T?k ?, ? ?z?>?– 3e???g??, …¤ ?§vk?ê?? 1 6 K . 3 ???kn ≥ 2^??, ????ü^??? , …vkn^??? u??:. #?3 z^???? ??à:?????“ 3dà:?, “ ??,??à:. X#???n ? 1g?. z ???g??, z?“ ?á=?ca §¤3??? e?? :. z?“ g?–??UCa ??. #? "?U · /??“ , ? 3??????kü?“ á3??? :?. (a) y?: en??ê, K#?oU?y? ". (b) y?: en?óê, K#?o?U?y? ".

.

Language: Chinese(Simpli?ed)

?m: 4

? 30 ? zK 7 ?


2015-2016小学三年级数学竞赛试题

2015-2016小学三年级数学竞赛试题_学科竞赛_小学教育_教育专区。2015—2016 学...〖10 分〗 奥 奥林 奥林匹 奥林匹克 5578 ()()()()()()+()()()()...

2015-2016世界少年奥林匹克数学竞赛(中国区)选拔赛登记表

2015-2016世界少年奥林匹克数学竞赛(中国区)选拔赛登记表_营销/活动策划_计划/解决方案_实用文档。2015-2016 世界少年奥林匹克数学竞赛(中国区)选拔赛 全国总决赛...

2016年北京公务员考试行测答案

1921 年,国际奥林匹克委员会决定于 1924 年在法国的夏蒙尼举行 “1924 国际冬季...故本题答案为 D 选项。 20.答案:B。【解析】:本题考查著名数学猜想。1742 ...

第十届全国青少年信息学奥林匹克联赛初赛试题及答案 c...

第十届全国青少年信息学奥林匹克联赛初赛试题及答案 ...高等数学 C1 程序设计语言 C2 离散数学 C0, C1 ...文档贡献者 winsky60 贡献于2016-02-04 相关文档...

自主招生:2016全国奥林匹克(化学)竞赛要求及考纲说明

自主招生:2016全国奥林匹克(化学)竞赛要求及考纲说明...化学竞赛初赛及决赛试题的知识水平,作为试题 命题的...在初赛要求基础上增加下列内容,数学工具不涉及微积分...

2016.1海淀区第一学期期末八年级数学试题及答案

2016.1海淀区第一学期期末八年级数学试题及答案_初二数学_数学_初中教育_教育...中国北京获得 2022 年第 24 届冬季奥林 匹克运动会举办权.北京也创造历史,成为...

2016年高中化学奥林匹克竞赛山东预赛试题_图文

2016年高中化学奥林匹克竞赛山东预赛试题_高二理化生_理化生_高中教育_教育专区。 文档贡献者 bdxsh_1 贡献于2016-05-31 相关文档推荐 暂无相关推荐文档 ...

湖南省株洲市2016届高三3月高考模拟数学(理)试题

湖南省株洲市2016届高三3月高考模拟数学(理)试题_高三数学_数学_高中教育_教育...国际奥委会在吉隆坡正式宣布 2022 年奥林匹克冬季奥运会(简称冬 奥会)在北京和张家...

答案衡水中学2016一模语文试题

答案衡水中学2016一模语文试题_语文_高中教育_教育专区。前面试题的答案 ...再看看孩子的耳朵,也冻了,女儿前不久刚参加全省高中组奥林匹克数学竞赛, 拿了...

湖南省2016届高三上学期第二次月考试题

湖南省 2016 届高三上学期第二次月考试题 时量:150 分钟 总分:150 分 第一...女儿前不久刚参加 全省高中组奥林匹克数学竞赛,拿了个第二,回家后她对老于说,...