nbhkdz.com冰点文库

2016国际数学奥林匹克试题


Language: Chinese (Simpli?ed) Day: 1

2016c7

11F, (??

1 1 K . ? ?n /BCF ?, B ?? . 3??CF ? :A, ? F A = F B , …F 3:A?C ?m. :D, ? DA = DC , …AC ?∠DAB S ???. :E ,

? EA = ED, …AD?∠EAC S ? ??. M ???CF ?:. :X ? AM XE ????1o>/(ùp AM EX , AE M X ). y?: ??BD, F X ?M E n? :. 1 2 K . ( ?¤k ên, ? ?3??n × n??L z? ???W\i1I, M, O??, ÷ve ^?: ? 3 z ? 1 9 z ? ?, T k n ? ? ? ??W\i1I , n??? ? ? W \ i 1M , n ? ? ? ??W\i1O; ?… ? 3 z ^ é ? ?, e T é ? ? ???ê?n ê, KTkn??? ??W\i1I , n??? ??W\i1M , n??? ??W\i1O. 5: ??n × n??L 1? Ug, ^SIP?1–n. ddz? ??éAu?? êé(i, j ), ??1 ≤ i, j ≤ n. én > 1, ù???Lküa O4n ? 2^é ?. ?^1?aé ??di + j ?,? ~ê ¤k ??(i, j ) ¤, ?^1 aé ??di ? j ?,?~ê ¤k ??(i, j ) ¤.

.

1 3 K. P = A1 A2 · · · Ak ???? ??à?>/. ?:A1 , A2 , · · · , Ak p??I?? ê, …? 3?? ?. P ??P?S . n??? ?ê, ÷vP z^>?? ??? n ? ê. y?: 2S ? ê, … n ?.

Language: Chinese(Simpli?ed)

?m: 4

? 30 ? zK 7 ?

Language: Chinese (Simpli?ed) Day: 2

2016c7 1 4 K . ? ?d ê ? – ?? ?kú K êa, ? 8? ?????8? 1 5 K. 3 ??? k?§ (x ? 1)(x ? 2) · · · (x ? 2016) = (x ? 1)(x ? 2) · · · (x ? 2016), ¤ 8?????8, e§– kü? ??f. P (n) = n2 + n + 1. ??:

12F, (?

?, …??z? ????§ ? êb? ????U ?3???

{P (a + 1), P (a + 2), · · · , P (a + b)}

?? ?ü>?k2016??g??. ??: êk ? ????, ?±3 ?ü>? ù4032??g ??? T?k ?, ? ?z?>?– 3e???g??, …¤ ?§vk?ê?? 1 6 K . 3 ???kn ≥ 2^??, ????ü^??? , …vkn^??? u??:. #?3 z^???? ??à:?????“ 3dà:?, “ ??,??à:. X#???n ? 1g?. z ???g??, z?“ ?á=?ca §¤3??? e?? :. z?“ g?–??UCa ??. #? "?U · /??“ , ? 3??????kü?“ á3??? :?. (a) y?: en??ê, K#?oU?y? ". (b) y?: en?óê, K#?o?U?y? ".

.

Language: Chinese(Simpli?ed)

?m: 4

? 30 ? zK 7 ?


2016年第57届国际数学奥林匹克中国国家队选拔考试思路分析

2016年第57届国际数学奥林匹克中国国家队选拔考试思路分析_数学_高中教育_教育专区。对2016年第57届数学奥林匹克国家队试题解题思路进行详细的分析,尽量让读者知其...

2016年第57届国际数学奥林匹克中国国家队选拔考试思路分析 (1)

第57 届国际数学奥林匹克中国国家队选拔考试思路分析 2016.03.17 景德镇二中高二 13 班数学工作室 由于 IMO 试题比较困难,所以即使写了解答,同学们也不一定看得...

高中数学奥林匹克训练题及答案

高中数学奥林匹克训练题及答案_学科竞赛_高中教育_教育专区。高中数学奥林匹克训练...文档贡献者 纯洁小铁石 贡献于2016-11-29 1/2 相关文档推荐 ...

2016年第30届中国化学奥林匹克(初赛)试题及答案(WORD版)

2016年第30届中国化学奥林匹克(初赛)试题及答案(WORD版)_学科竞赛_高中教育_教育专区。第 30 届中国化学奥林匹克(初赛)试题第 1 题(8 分) 1-1 离子化合物 ...

2016第30届中国化学奥林匹克(决赛)理论试题

2016第30届中国化学奥林匹克(决赛)理论试题_学科竞赛_高中教育_教育专区。 ...1998年第30届国际化学奥... 10页 1下载券 2016福建化学奥林匹克预... 7...

2015-2016世界少年奥林匹克数学竞赛(中国区)选拔赛登记表

2015-2016世界少年奥林匹克数学竞赛(中国区)选拔赛登记表_营销/活动策划_计划/解决方案_实用文档。2015-2016 世界少年奥林匹克数学竞赛(中国区)选拔赛 全国总决赛...

2000小学数学奥林匹克试题

2000 小学数学奥林匹克试题 预赛(A)卷 1.计算: 12-22+32-42+52-62+…-...文档贡献者 NyeyxI 贡献于2016-11-18 1/2 相关文档推荐 2000小学数学奥林匹克...

2003年小学数学奥林匹克决赛试题(A卷)

2003 年小学数学奥林匹克决赛试题(A 卷) 班级 姓名 成绩) ))。 1 1 1 1...文档贡献者 ssk1480515861 贡献于2016-12-02 1/2 相关文档推荐 ...

2005小学数学奥林匹克竞赛四年级组试题(卷)

2005 小学数学奥林匹克竞赛四年级组试题(卷)题得号分一题二题三题四题总分 ...文档贡献者 ssk1480490765 贡献于2016-12-02 1/2 相关文档推荐 ...

2003年全国小学数学奥林匹克六年级预赛试卷

2003 年全国小学数学奥林匹克六年级预赛试卷答题卡: (请将答案填写在答卡内)第...文档贡献者 ssk1480485768 贡献于2016-12-02 1/2 相关文档推荐 ...