nbhkdz.com冰点文库

2016国际数学奥林匹克试题


Language: Chinese (Simpli?ed) Day: 1

2016c7

11F, (??

1 1 K . ? ?n /BCF ?, B ?? . 3??CF ? :A, ? F A = F B , …F 3:A?C ?m. :D, ? DA = DC , …AC ?∠DAB S ???. :E ,

? EA = ED, …AD?∠EAC S ? ??. M ???CF ?:. :X ? AM XE ????1o>/(ùp AM EX , AE M X ). y?: ??BD, F X ?M E n? :. 1 2 K . ( ?¤k ên, ? ?3??n × n??L z? ???W\i1I, M, O??, ÷ve ^?: ? 3 z ? 1 9 z ? ?, T k n ? ? ? ??W\i1I , n??? ? ? W \ i 1M , n ? ? ? ??W\i1O; ?… ? 3 z ^ é ? ?, e T é ? ? ???ê?n ê, KTkn??? ??W\i1I , n??? ??W\i1M , n??? ??W\i1O. 5: ??n × n??L 1? Ug, ^SIP?1–n. ddz? ??éAu?? êé(i, j ), ??1 ≤ i, j ≤ n. én > 1, ù???Lküa O4n ? 2^é ?. ?^1?aé ??di + j ?,? ~ê ¤k ??(i, j ) ¤, ?^1 aé ??di ? j ?,?~ê ¤k ??(i, j ) ¤.

.

1 3 K. P = A1 A2 · · · Ak ???? ??à?>/. ?:A1 , A2 , · · · , Ak p??I?? ê, …? 3?? ?. P ??P?S . n??? ?ê, ÷vP z^>?? ??? n ? ê. y?: 2S ? ê, … n ?.

Language: Chinese(Simpli?ed)

?m: 4

? 30 ? zK 7 ?

Language: Chinese (Simpli?ed) Day: 2

2016c7 1 4 K . ? ?d ê ? – ?? ?kú K êa, ? 8? ?????8? 1 5 K. 3 ??? k?§ (x ? 1)(x ? 2) · · · (x ? 2016) = (x ? 1)(x ? 2) · · · (x ? 2016), ¤ 8?????8, e§– kü? ??f. P (n) = n2 + n + 1. ??:

12F, (?

?, …??z? ????§ ? êb? ????U ?3???

{P (a + 1), P (a + 2), · · · , P (a + b)}

?? ?ü>?k2016??g??. ??: êk ? ????, ?±3 ?ü>? ù4032??g ??? T?k ?, ? ?z?>?– 3e???g??, …¤ ?§vk?ê?? 1 6 K . 3 ???kn ≥ 2^??, ????ü^??? , …vkn^??? u??:. #?3 z^???? ??à:?????“ 3dà:?, “ ??,??à:. X#???n ? 1g?. z ???g??, z?“ ?á=?ca §¤3??? e?? :. z?“ g?–??UCa ??. #? "?U · /??“ , ? 3??????kü?“ á3??? :?. (a) y?: en??ê, K#?oU?y? ". (b) y?: en?óê, K#?o?U?y? ".

.

Language: Chinese(Simpli?ed)

?m: 4

? 30 ? zK 7 ?


2016世界少年奥林匹克数学竞赛地方晋级赛--四年级试卷(...

2016世界少年奥林匹克数学竞赛地方晋级赛--四年级试卷(2016年12月)_学科竞赛_小学教育_教育专区。最新2016世界少年奥林匹克数学竞赛地方晋级赛—四年级试卷(2016年12...

2015-2016世界少年奥林匹克数学竞赛(中国区)选拔赛登记表

2015-2016世界少年奥林匹克数学竞赛(中国区)选拔赛登记表_营销/活动策划_计划/解决方案_实用文档。2015-2016 世界少年奥林匹克数学竞赛(中国区)选拔赛 全国总决赛...

2015-2016学年奥数小学一年级测试题全集(及答案)

2015-2016 学年小学数学奥赛一年级试题 小学数学奥林匹克一年级练习题一 1、按规律填数。 (1)1、4、9、16、((2)1、6、16、31、((3)5、6、8、11、( ...

自主招生:2016全国奥林匹克(化学)竞赛要求及考纲说明

自主招生:2016全国奥林匹克(化学)竞赛要求及考纲说明...化学竞赛初赛及决赛试题的知识水平,作为试题 命题的...在初赛要求基础上增加下列内容,数学工具不涉及微积分...

2016最新版化学竞赛考纲

2016最新版化学竞赛考纲_学科竞赛_高中教育_教育专区...化学竞赛初赛及决赛试题的知识水平,作 为试题命题的...特别 是连续几年我国选手在国际数学奥林匹克中取得...

北京市海淀区2016-2017学年八年级上期末考试数学试题含...

北京市海淀区2016-2017学年八年级上期末考试数学试题含答案_中考_初中教育_教育...第 24 届冬季奥林匹克运动会, 将于 2022 年 02 月 04 日~2022 年 02 ...

官坂中心小学四年级数学竞赛试卷

官坂中心小学“冠峰杯”数学竞赛试题(五年级)一、 1994.5×79+0.24×790+7...八、 “IMO”是国际数学奥林匹克竞赛的缩写,把这三个字母写成三种不同的颜色,...

2016辽宁轨道交通职业学院单招语文模拟试题及答案

2016辽宁轨道交通职业学院单招语文模拟试题及答案_语文...是一个运动员的造型,其核心体现了奥林匹克 运动 ...数学、 美学、医学、法学等等领域,我们至今仍是用...

广东省高州市第一中学2015-2016学年高一数学下学期第一...

广东省高州市第一中学2015-2016学年高一数学下学期第一次月考试题_数学_高中...甲、乙、丙、丁四人参加国际奥林匹克数学竞赛选拔赛,四人的平均成绩和方差如下...

关于自主招生家长必须知道的30个问题

全国高中数学奥林匹克联赛 CMO 2。 全国中学生物理奥林匹克竞赛 CPhO 3。 全国...平时多关注时事新闻,从 2016 年高校自主招生面试试题来看,各大院校非 常倾向于...