nbhkdz.com冰点文库

2016国际数学奥林匹克试题


Language: Chinese (Simpli?ed) Day: 1

2016c7

11F, (??

1 1 K . ? ?n /BCF ?, B ?? . 3??CF ? :A, ? F A = F B , …F 3:A?C ?m. :D, ? DA = DC , …AC ?∠DAB S ???. :E ,

? EA = ED, …AD?∠EAC S ? ??. M ???CF ?:. :X ? AM XE ????1o>/(ùp AM EX , AE M X ). y?: ??BD, F X ?M E n? :. 1 2 K . ( ?¤k ên, ? ?3??n × n??L z? ???W\i1I, M, O??, ÷ve ^?: ? 3 z ? 1 9 z ? ?, T k n ? ? ? ??W\i1I , n??? ? ? W \ i 1M , n ? ? ? ??W\i1O; ?… ? 3 z ^ é ? ?, e T é ? ? ???ê?n ê, KTkn??? ??W\i1I , n??? ??W\i1M , n??? ??W\i1O. 5: ??n × n??L 1? Ug, ^SIP?1–n. ddz? ??éAu?? êé(i, j ), ??1 ≤ i, j ≤ n. én > 1, ù???Lküa O4n ? 2^é ?. ?^1?aé ??di + j ?,? ~ê ¤k ??(i, j ) ¤, ?^1 aé ??di ? j ?,?~ê ¤k ??(i, j ) ¤.

.

1 3 K. P = A1 A2 · · · Ak ???? ??à?>/. ?:A1 , A2 , · · · , Ak p??I?? ê, …? 3?? ?. P ??P?S . n??? ?ê, ÷vP z^>?? ??? n ? ê. y?: 2S ? ê, … n ?.

Language: Chinese(Simpli?ed)

?m: 4

? 30 ? zK 7 ?

Language: Chinese (Simpli?ed) Day: 2

2016c7 1 4 K . ? ?d ê ? – ?? ?kú K êa, ? 8? ?????8? 1 5 K. 3 ??? k?§ (x ? 1)(x ? 2) · · · (x ? 2016) = (x ? 1)(x ? 2) · · · (x ? 2016), ¤ 8?????8, e§– kü? ??f. P (n) = n2 + n + 1. ??:

12F, (?

?, …??z? ????§ ? êb? ????U ?3???

{P (a + 1), P (a + 2), · · · , P (a + b)}

?? ?ü>?k2016??g??. ??: êk ? ????, ?±3 ?ü>? ù4032??g ??? T?k ?, ? ?z?>?– 3e???g??, …¤ ?§vk?ê?? 1 6 K . 3 ???kn ≥ 2^??, ????ü^??? , …vkn^??? u??:. #?3 z^???? ??à:?????“ 3dà:?, “ ??,??à:. X#???n ? 1g?. z ???g??, z?“ ?á=?ca §¤3??? e?? :. z?“ g?–??UCa ??. #? "?U · /??“ , ? 3??????kü?“ á3??? :?. (a) y?: en??ê, K#?oU?y? ". (b) y?: en?óê, K#?o?U?y? ".

.

Language: Chinese(Simpli?ed)

?m: 4

? 30 ? zK 7 ?


2016世界少年奥林匹克数学竞赛地方晋级赛--四年级试卷(...

2016世界少年奥林匹克数学竞赛地方晋级赛--四年级试卷(2016年12月)_学科竞赛_小学教育_教育专区。最新2016世界少年奥林匹克数学竞赛地方晋级赛—四年级试卷(2016年12...

2015-2016世界少年奥林匹克数学竞赛(中国区)选拔赛登记表

2015-2016世界少年奥林匹克数学竞赛(中国区)选拔赛登记表_营销/活动策划_计划/解决方案_实用文档。2015-2016 世界少年奥林匹克数学竞赛(中国区)选拔赛 全国总决赛...

2016四年级(上)奥林匹克数学

2016四年级(上)奥林匹克数学_学科竞赛_小学教育_教育专区。小学奥数试卷 四年级(上)奥林匹克数学第十七讲 《差倍问题(一) 》 1、小明到场市场去买水果,他买的...

2015-2016学年奥数小学一年级测试题全集(及答案)

2015-2016 学年小学数学奥赛一年级试题 小学数学奥林匹克一年级练习题一 1、按规律填数。 (1)1、4、9、16、((2)1、6、16、31、((3)5、6、8、11、( ...

2000小学数学奥林匹克试题_4

2000 小学数学奥林匹克试题 预赛(A)卷 1.计算: 12-22+32-42+52-62+…-1002+1012=___。 2.一个两位数等于其个位数字的平方与十位数字之和,这个两位数是...

2003年小学数学奥林匹克决赛试题(A卷)_3

2003年小学数学奥林匹克决赛试题(A卷)_3。2003 年小学数学奥林匹克决赛试题(A 卷) 班级 1. 计算。1- 姓名 成绩) ))。 1 1 1 1 ×{1- ×[1- ×(1...

第十届全国青少年信息学奥林匹克联赛初赛试题及答案 c...

第十届全国青少年信息学奥林匹克联赛初赛试题及答案 ...高等数学 C1 程序设计语言 C2 离散数学 C0, C1 ...文档贡献者 winsky60 贡献于2016-02-04 相关文档...

自主招生:2016全国奥林匹克(化学)竞赛要求及考纲说明

自主招生:2016全国奥林匹克(化学)竞赛要求及考纲说明...化学竞赛初赛及决赛试题的知识水平,作为试题 命题的...在初赛要求基础上增加下列内容,数学工具不涉及微积分...

2016最新版化学竞赛考纲

2016最新版化学竞赛考纲_学科竞赛_高中教育_教育专区...化学竞赛初赛及决赛试题的知识水平,作 为试题命题的...特别 是连续几年我国选手在国际数学奥林匹克中取得...

2015-2016学年北京市朝阳区初三一模数学试题及答案(wor...

2015-2016学年北京市朝阳区初三一模数学试题及答案(word版)_初三数学_数学_初中...我市为了促进全民健身,举办―健步走‖活动,朝阳区活动场地位于 奥林匹克公园(...