nbhkdz.com冰点文库

2016国际数学奥林匹克试题

时间:2016-07-12


Language: Chinese (Simpli?ed) Day: 1

2016c7

11F, (??

1 1 K . ? ?n /BCF ?, B ?? . 3??CF ? :A, ? F A = F B , …F 3:A?C ?m. :D, ? DA = DC , …AC ?∠DAB S ???. :E , ? EA = ED, …AD?∠EAC S ? ??. M ???CF ?:. :X ? AM XE ????1o>/(ùp AM EX , AE M X ). y?: ??BD, F X ?M E n? :. 1 2 K . ( ?¤k ên, ? ?3??n × n??L z? ???W\i1I, M, O??, ÷ve ^?: ? 3 z ? 1 9 z ? ?, T k n ? ? ? ??W\i1I , n??? ? ? W \ i 1M , n ? ? ? ??W\i1O; ?… ? 3 z ^ é ? ?, e T é ? ? ???ê?n ê, KTkn??? ??W\i1I , n??? ??W\i1M , n??? ??W\i1O. 5: ??n × n??L 1? Ug, ^SIP?1–n. ddz? ??éAu?? êé(i, j ), ??1 ≤ i, j ≤ n. én > 1, ù???Lküa O4n ? 2^é ?. ?^1?aé ??di + j ?,? ~ê ¤k ??(i, j ) ¤, ?^1 aé ??di ? j ?,?~ê ¤k ??(i, j ) ¤.

.

1 3 K. P = A1 A2 · · · Ak ???? ??à?>/. ?:A1 , A2 , · · · , Ak p??I?? ê, …? 3?? ?. P ??P?S . n??? ?ê, ÷vP z^>?? ??? n ? ê. y?: 2S ? ê, … n ?.

Language: Chinese(Simpli?ed)

?m: 4

? 30 ? zK 7 ?

Language: Chinese (Simpli?ed) Day: 2

2016c7 1 4 K . ? ?d ê ? – ?? ?kú K êa, ? 8? ?????8? 1 5 K. 3 ??? k?§ (x ? 1)(x ? 2) · · · (x ? 2016) = (x ? 1)(x ? 2) · · · (x ? 2016), ¤ 8?????8, e§– kü? ??f. P (n) = n2 + n + 1. ??:

12F, (?

?, …??z? ????§ ? êb? ????U ?3???

{P (a + 1), P (a + 2), · · · , P (a + b)}

?? ?ü>?k2016??g??. ??: êk ? ????, ?±3 ?ü>? ù4032??g ??? T?k ?, ? ?z?>?– 3e???g??, …¤ ?§vk?ê?? 1 6 K . 3 ???kn ≥ 2^??, ????ü^??? , …vkn^??? u??:. #?3 z^???? ??à:?????“ 3dà:?, “ ??,??à:. X#???n ? 1g?. z ???g??, z?“ ?á=?ca §¤3??? e?? :. z?“ g?–??UCa ??. #? "?U · /??“ , ? 3??????kü?“ á3??? :?. (a) y?: en??ê, K#?oU?y? ". (b) y?: en?óê, K#?o?U?y? ".

.

Language: Chinese(Simpli?ed)

?m: 4

? 30 ? zK 7 ?


赞助商链接

2016数学奥林匹克试题及解答

2016数学奥林匹克试题及解答_数学_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载2016数学奥林匹克试题及解答_数学_高中教育_教育专区。中学竞赛试卷 ...

2016小学数学奥林匹克试题第二轮(含答案)

2016小学数学奥林匹克试题第二轮(含答案)_五年级数学_数学_小学教育_教育专区。百官小学五年级头脑风暴数学思维积分赛试卷(第二轮 60 分钟) 班级( ) 姓名( ) ...

2016年第57届国际数学奥林匹克中国国家队选拔考试思路...

2016年第57届国际数学奥林匹克中国国家队选拔考试思路分析_数学_高中教育_教育专区。对2016年第57届数学奥林匹克国家队试题解题思路进行详细的分析,尽量让读者知其...

2016年第32届中国数学奥林匹克(CMO)试题

2016年第32届中国数学奥林匹克(CMO)试题_学科竞赛_高中教育_教育专区。2016年第32届中国数学奥林匹克(CMO)试题。文档贡献者 张英笑 贡献于2016-11-27 ...

2016年镇海中学高一数学奥林匹克选拔测试一(含答案)_图文

(20 分) 图2 ???(25 分) 2016 年镇海中学数学奥林匹克选拔检测一 第6页 共9页 2016 年最新 命题者 第二部分(共 2 大题,计 150 分) 前进工作室 一...

2016年镇海中学高一数学奥林匹克选拔测试二 Word版 含答案

2016年镇海中学高一数学奥林匹克选拔测试二 Word版 含答案_数学_高中教育_教育专区。全国高中数学联赛初赛试卷 复赛试题 选拔测试Word版 含答案 ...

2016年镇海中学高一数学奥林匹克选拔测试二(含答案)

3, 2 ? 14、 5 15、 14 2016 年镇海中学数学奥林匹克选拔检测二 第6页 共8页 2016 年最新 命题者 前进工作室 三、解答题(本大题分 3 小题,共 60 ...

2016年全国高中奥林匹克竞赛山东省预赛

2016年全国高中奥林匹克竞赛山东省预赛_学科竞赛_高中教育_教育专区。2016年全国高中奥林匹克竞赛山东省预赛 第1 页共 1 页 第 2 页共 2 页 第 3 页共 3...

2016年温州中学高一数学奥林匹克检测一(含答案)

2016年温州中学高一数学奥林匹克检测一(含答案)_高一数学_数学_高中教育_教育...(高一试卷) 第一部分(共2小题,第1题20分,第2题30分,计50分) I.求所有...

浙江省温州州市2016-2017学年高一数学奥林匹克选拔测试...

浙江省温州州市 2016-2017 学年高一数学奥林匹克选拔测试二 (本卷满分:200分 考试时间:150分钟) (高一试卷) 第一部分(共2小题,每题25分,计50分) 0, 1,...