nbhkdz.com冰点文库

2016国际数学奥林匹克试题

时间:2016-07-12


Language: Chinese (Simpli?ed) Day: 1

2016c7

11F, (??

1 1 K . ? ?n /BCF ?, B ?? . 3??CF ? :A, ? F A = F B , …F 3:A?C ?m. :D, ? DA = DC , …AC ?∠DAB S ???. :E , ? EA = ED, …AD?∠EAC S ? ??. M ???CF ?:. :X ? AM XE ????1o>/(ùp AM EX , AE M X ). y?: ??BD, F X ?M E n? :. 1 2 K . ( ?¤k ên, ? ?3??n × n??L z? ???W\i1I, M, O??, ÷ve ^?: ? 3 z ? 1 9 z ? ?, T k n ? ? ? ??W\i1I , n??? ? ? W \ i 1M , n ? ? ? ??W\i1O; ?… ? 3 z ^ é ? ?, e T é ? ? ???ê?n ê, KTkn??? ??W\i1I , n??? ??W\i1M , n??? ??W\i1O. 5: ??n × n??L 1? Ug, ^SIP?1–n. ddz? ??éAu?? êé(i, j ), ??1 ≤ i, j ≤ n. én > 1, ù???Lküa O4n ? 2^é ?. ?^1?aé ??di + j ?,? ~ê ¤k ??(i, j ) ¤, ?^1 aé ??di ? j ?,?~ê ¤k ??(i, j ) ¤.

.

1 3 K. P = A1 A2 · · · Ak ???? ??à?>/. ?:A1 , A2 , · · · , Ak p??I?? ê, …? 3?? ?. P ??P?S . n??? ?ê, ÷vP z^>?? ??? n ? ê. y?: 2S ? ê, … n ?.

Language: Chinese(Simpli?ed)

?m: 4

? 30 ? zK 7 ?

Language: Chinese (Simpli?ed) Day: 2

2016c7 1 4 K . ? ?d ê ? – ?? ?kú K êa, ? 8? ?????8? 1 5 K. 3 ??? k?§ (x ? 1)(x ? 2) · · · (x ? 2016) = (x ? 1)(x ? 2) · · · (x ? 2016), ¤ 8?????8, e§– kü? ??f. P (n) = n2 + n + 1. ??:

12F, (?

?, …??z? ????§ ? êb? ????U ?3???

{P (a + 1), P (a + 2), · · · , P (a + b)}

?? ?ü>?k2016??g??. ??: êk ? ????, ?±3 ?ü>? ù4032??g ??? T?k ?, ? ?z?>?– 3e???g??, …¤ ?§vk?ê?? 1 6 K . 3 ???kn ≥ 2^??, ????ü^??? , …vkn^??? u??:. #?3 z^???? ??à:?????“ 3dà:?, “ ??,??à:. X#???n ? 1g?. z ???g??, z?“ ?á=?ca §¤3??? e?? :. z?“ g?–??UCa ??. #? "?U · /??“ , ? 3??????kü?“ á3??? :?. (a) y?: en??ê, K#?oU?y? ". (b) y?: en?óê, K#?o?U?y? ".

.

Language: Chinese(Simpli?ed)

?m: 4

? 30 ? zK 7 ?


赞助商链接

2016数学奥林匹克试题及解答

2016数学奥林匹克试题及解答_数学_高中教育_教育专区。中学竞赛试卷 ...2016国际数学奥林匹克... 16399人阅读 12页 1下载券 2003小学数学奥林匹克...

2016 (第32届) 中国数学奥林匹克试题及解答

2016 (第32届) 中国数学奥林匹克试题及解答_学科竞赛_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档2016 (第32届) 中国数学奥林匹克试题及解答_学科...

第16届国际物理奥林匹克竞赛试题及答案

第16届国际物理奥林匹克竞赛试题及答案_学科竞赛_初中教育_教育专区。第16届...文档贡献者 鲲之鹏自主招生 贡献于2016-09-29 1/2 相关文档推荐 ...

2016年五年级奥数竞赛精选100题

2016 年五年级数学奥林匹克竞赛 赛前辅导精选 100 题 1、有甲、乙、丙三个...19、 在一次国际象棋的比赛中, 每两个人都要赛一场, 胜者得 2 分, 平局...

2016数学奥林匹克试题及解答

2016数学奥林匹克试题及解答_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。中学试卷 ...2016国际数学奥林匹克... 15894人阅读 12页 1下载券 2003小学数学奥林匹克...

2016年第57届国际数学奥林匹克中国国家队选拔考试思路分析

2016年第57届国际数学奥林匹克中国国家队选拔考试思路分析_数学_高中教育_教育专区。对2016年第57届数学奥林匹克国家队试题解题思路进行详细的分析,尽量让读者知其...

2016 (第32届) 中国数学奥林匹克试题及解答

2016 (第32届) 中国数学奥林匹克试题及解答_学科竞赛_高中教育_教育专区。2016 (第32届) 中国数学奥林匹克试题及解答 文档贡献者 867450065 贡献于2016-12-01 ...

【精品】2016奥林匹克竞赛(中国区)选拔赛试 五年级数学...

【精品】2016奥林匹克竞赛(中国区)选拔赛试 五年级数学试题(附答案) - 考生须知:本卷考试时间 60 分钟,共 120 分。 考试期间,不得使用计算工具或手机。 3....

2015年中国数学奥林匹克试题解答

2015年中国数学奥林匹克试题解答_学科竞赛_高中教育_教育专区。 文档贡献者 hh_iamtiancai 贡献于2016-06-13 1/2 相关文档推荐 ...

2016年第32届中国数学奥林匹克(CMO)试题

2016年第32届中国数学奥林匹克(CMO)试题_学科竞赛_高中教育_教育专区。2016年第32届中国数学奥林匹克(CMO)试题。文档贡献者 张英笑 贡献于2016-11-27 ...