nbhkdz.com冰点文库

2016国际数学奥林匹克试题


Language: Chinese (Simpli?ed) Day: 1

2016c7

11F, (??

1 1 K . ? ?n /BCF ?, B ?? . 3??CF ? :A, ? F A = F B , …F 3:A?C ?m. :D, ? DA = DC , …AC ?∠DAB S ???. :E ,

? EA = ED, …AD?∠EAC S ? ??. M ???CF ?:. :X ? AM XE ????1o>/(ùp AM EX , AE M X ). y?: ??BD, F X ?M E n? :. 1 2 K . ( ?¤k ên, ? ?3??n × n??L z? ???W\i1I, M, O??, ÷ve ^?: ? 3 z ? 1 9 z ? ?, T k n ? ? ? ??W\i1I , n??? ? ? W \ i 1M , n ? ? ? ??W\i1O; ?… ? 3 z ^ é ? ?, e T é ? ? ???ê?n ê, KTkn??? ??W\i1I , n??? ??W\i1M , n??? ??W\i1O. 5: ??n × n??L 1? Ug, ^SIP?1–n. ddz? ??éAu?? êé(i, j ), ??1 ≤ i, j ≤ n. én > 1, ù???Lküa O4n ? 2^é ?. ?^1?aé ??di + j ?,? ~ê ¤k ??(i, j ) ¤, ?^1 aé ??di ? j ?,?~ê ¤k ??(i, j ) ¤.

.

1 3 K. P = A1 A2 · · · Ak ???? ??à?>/. ?:A1 , A2 , · · · , Ak p??I?? ê, …? 3?? ?. P ??P?S . n??? ?ê, ÷vP z^>?? ??? n ? ê. y?: 2S ? ê, … n ?.

Language: Chinese(Simpli?ed)

?m: 4

? 30 ? zK 7 ?

Language: Chinese (Simpli?ed) Day: 2

2016c7 1 4 K . ? ?d ê ? – ?? ?kú K êa, ? 8? ?????8? 1 5 K. 3 ??? k?§ (x ? 1)(x ? 2) · · · (x ? 2016) = (x ? 1)(x ? 2) · · · (x ? 2016), ¤ 8?????8, e§– kü? ??f. P (n) = n2 + n + 1. ??:

12F, (?

?, …??z? ????§ ? êb? ????U ?3???

{P (a + 1), P (a + 2), · · · , P (a + b)}

?? ?ü>?k2016??g??. ??: êk ? ????, ?±3 ?ü>? ù4032??g ??? T?k ?, ? ?z?>?– 3e???g??, …¤ ?§vk?ê?? 1 6 K . 3 ???kn ≥ 2^??, ????ü^??? , …vkn^??? u??:. #?3 z^???? ??à:?????“ 3dà:?, “ ??,??à:. X#???n ? 1g?. z ???g??, z?“ ?á=?ca §¤3??? e?? :. z?“ g?–??UCa ??. #? "?U · /??“ , ? 3??????kü?“ á3??? :?. (a) y?: en??ê, K#?oU?y? ". (b) y?: en?óê, K#?o?U?y? ".

.

Language: Chinese(Simpli?ed)

?m: 4

? 30 ? zK 7 ?


2015-2016小学三年级数学竞赛试题

2015-2016小学三年级数学竞赛试题_学科竞赛_小学教育_教育专区。2015—2016 学...〖10 分〗 奥 奥林 奥林匹 奥林匹克 5578 ()()()()()()+()()()()...

2016年小学数学竞赛专题训练(国奥赛)_图文

2016年小学数学竞赛专题训练(国奥赛)_数学_小学教育_教育专区。孩子马上就要考国...2012 年小学数学奥林匹克预赛试卷 1、 ( 9 17 2 5 ? ? 2 ? 24) ? 1...

2016四年级(上) 奥林匹克数学

2016四年级(上) 奥林匹克数学_学科竞赛_小学教育_教育专区。小学奥数试卷 四年级(上)奥林匹克数学第十三讲 姓名 班级 《重叠问题》 1、同学们排队做操,每行人数...

小学数学奥林匹克(数学能力)竞赛四年级组试题(卷) 2016...

小学数学奥林匹克(数学能力)竞赛四年级组试题(卷) 2016-05_学科竞赛_小学教育_教育专区。小学数学奥林匹克竞赛四年级组试题一、 计算:(每小题 5 分,共 10 分...

2015-2016世界少年奥林匹克数学竞赛(中国区)选拔赛登记表

2015-2016世界少年奥林匹克数学竞赛(中国区)选拔赛登记表_营销/活动策划_计划/解决方案_实用文档。2015-2016 世界少年奥林匹克数学竞赛(中国区)选拔赛 全国总决赛...

2016-2017北师大版四年级数学上册《体育场》测试题

2016-2017北师大版四年级数学上册《体育场》测试题_数学_小学教育_教育专区。北...福娃色彩来源于奥林匹克五环,造 型分别融入了鱼、大熊猫、奥林匹克圣火、藏羚羊...

2016-2017学年上学期高二数学练习(六)

选择题:本大题共 12 小题,每小题 5 分,共 60 分.在每小题给出的四个...甲、乙、丙、丁四人参加国际奥林匹克数学竞赛选拔赛,四人的平均成绩和方差如下...

自主招生:2016全国奥林匹克(化学)竞赛要求及考纲说明

自主招生:2016全国奥林匹克(化学)竞赛要求及考纲说明...化学竞赛初赛及决赛试题的知识水平,作为试题 命题的...在初赛要求基础上增加下列内容,数学工具不涉及微积分...

2016.1海淀区第一学期期末八年级数学试题及答案

2016.1海淀区第一学期期末八年级数学试题及答案_初二数学_数学_初中教育_教育...中国北京获得 2022 年第 24 届冬季奥林 匹克运动会举办权.北京也创造历史,成为...

答案衡水中学2016一模语文试题

答案衡水中学2016一模语文试题_语文_高中教育_教育专区。前面试题的答案 ...再看看孩子的耳朵,也冻了,女儿前不久刚参加全省高中组奥林匹克数学竞赛, 拿了...