nbhkdz.com冰点文库

2016国际数学奥林匹克试题


Language: Chinese (Simpli?ed) Day: 1

2016c7

11F, (??

1 1 K . ? ?n /BCF ?, B ?? . 3??CF ? :A, ? F A = F B , …F 3:A?C ?m. :D, ? DA = DC , …AC ?∠DAB S ???. :E ,

? EA = ED, …AD?∠EAC S ? ??. M ???CF ?:. :X ? AM XE ????1o>/(ùp AM EX , AE M X ). y?: ??BD, F X ?M E n? :. 1 2 K . ( ?¤k ên, ? ?3??n × n??L z? ???W\i1I, M, O??, ÷ve ^?: ? 3 z ? 1 9 z ? ?, T k n ? ? ? ??W\i1I , n??? ? ? W \ i 1M , n ? ? ? ??W\i1O; ?… ? 3 z ^ é ? ?, e T é ? ? ???ê?n ê, KTkn??? ??W\i1I , n??? ??W\i1M , n??? ??W\i1O. 5: ??n × n??L 1? Ug, ^SIP?1–n. ddz? ??éAu?? êé(i, j ), ??1 ≤ i, j ≤ n. én > 1, ù???Lküa O4n ? 2^é ?. ?^1?aé ??di + j ?,? ~ê ¤k ??(i, j ) ¤, ?^1 aé ??di ? j ?,?~ê ¤k ??(i, j ) ¤.

.

1 3 K. P = A1 A2 · · · Ak ???? ??à?>/. ?:A1 , A2 , · · · , Ak p??I?? ê, …? 3?? ?. P ??P?S . n??? ?ê, ÷vP z^>?? ??? n ? ê. y?: 2S ? ê, … n ?.

Language: Chinese(Simpli?ed)

?m: 4

? 30 ? zK 7 ?

Language: Chinese (Simpli?ed) Day: 2

2016c7 1 4 K . ? ?d ê ? – ?? ?kú K êa, ? 8? ?????8? 1 5 K. 3 ??? k?§ (x ? 1)(x ? 2) · · · (x ? 2016) = (x ? 1)(x ? 2) · · · (x ? 2016), ¤ 8?????8, e§– kü? ??f. P (n) = n2 + n + 1. ??:

12F, (?

?, …??z? ????§ ? êb? ????U ?3???

{P (a + 1), P (a + 2), · · · , P (a + b)}

?? ?ü>?k2016??g??. ??: êk ? ????, ?±3 ?ü>? ù4032??g ??? T?k ?, ? ?z?>?– 3e???g??, …¤ ?§vk?ê?? 1 6 K . 3 ???kn ≥ 2^??, ????ü^??? , …vkn^??? u??:. #?3 z^???? ??à:?????“ 3dà:?, “ ??,??à:. X#???n ? 1g?. z ???g??, z?“ ?á=?ca §¤3??? e?? :. z?“ g?–??UCa ??. #? "?U · /??“ , ? 3??????kü?“ á3??? :?. (a) y?: en??ê, K#?oU?y? ". (b) y?: en?óê, K#?o?U?y? ".

.

Language: Chinese(Simpli?ed)

?m: 4

? 30 ? zK 7 ?


2016年第57届国际数学奥林匹克中国国家队选拔考试思路分析

2016年第57届国际数学奥林匹克中国国家队选拔考试思路分析_数学_高中教育_教育专区。对2016年第57届数学奥林匹克国家队试题解题思路进行详细的分析,尽量让读者知其...

2016年第57届国际数学奥林匹克中国国家队选拔考试思路分析 (1)

第57 届国际数学奥林匹克中国国家队选拔考试思路分析 2016.03.17 景德镇二中高二 13 班数学工作室 由于 IMO 试题比较困难,所以即使写了解答,同学们也不一定看得...

2016年五年级数学 竞赛试题

2016年五年级数学 竞赛试题_五年级数学_数学_小学教育_教育专区。2016年五年级...“IMO”是国际数学奥林匹克竞赛的缩写,如果要把这三个字母写成三种不同的颜色,...

小学数学奥林匹克(数学能力)竞赛四年级组试题(卷) 2016-05

小学数学奥林匹克(数学能力)竞赛四年级组试题(卷) 2016-05_学科竞赛_小学教育_教育专区。小学数学奥林匹克竞赛四年级组试题一、 计算:(每小题 5 分,共 10 分...

2016年小学数学竞赛专题训练(国奥赛)

2012 年小学数学奥林匹克预赛试卷 1、 ( 9 17 2 5 ? ? 2 ? 24) ? 1...2014 年小学数学竞赛决赛试题 1、计算 1 3 7 15 = ? ? ? 2 4 8 16 ...

2016小学一年级奥林匹克数学思维训练验收

2016小学一年级奥林匹克数学思维训练验收_学科竞赛_小学教育_教育专区。小学奥数讲义 思维训练验收 姓名___ 一、 填空题。 1. 晾晒 1 块手帕, 要用 2 只夹子...

2015-2016学年奥数小学一年级测试题全集(及答案)

2015-2016 学年小学数学奥赛一年级试题 小学数学奥林匹克一年级练习题一 1、按规律填数。 (1)1、4、9、16、((2)1、6、16、31、((3)5、6、8、11、( ...

第一届华博士小学数学奥林匹克竞赛试题及答案(三年级)(奥数试题精选)

第一届华博士小学数学奥林匹克网上竞赛试题及答案 (三年级) (红色为正确答案) ...文档贡献者 tp79377 贡献于2016-09-20 1/2 相关文档推荐 2005年小学数学奥林...

小学二年级奥林匹克数学竞赛试题B

小学二年级奥林匹克数学竞赛试题B_二年级数学_数学_小学教育_教育专区。小学二...文档贡献者 ccm0905 贡献于2016-03-11 1/2 相关文档推荐 奥林匹克数学竞赛...

2012年世界奥林匹克数学竞赛三年级试题

2012年世界奥林匹克数学竞赛三年级试题_三年级数学_数学_小学教育_教育专区。2012...文档贡献者 ccm0905 贡献于2016-03-11 1/2 相关文档推荐 世界少年奥林匹克...